Tillbaka

Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge remissyttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 och vill framhålla följande:

Elcertifikatsystemet har förlorat sin styrande effekt och bör avslutas. Vi stödjer därför förslaget om att införa en stoppregel. Vi har inga detaljsynpunkter på hur detta exakt ska ske och avstår från att ge synpunkter rörande tidpunkter och övergångsregler.

Vi vill istället framhålla följande allmänna synpunkter på styrningen av investeringar i förnybar elproduktion:

  • Elcertifikatsystemet har haft stor betydelse för att stimulera investeringar i ny förnybar elproduktion, men har under de senaste åren allt mer förlorat i betydelse på grund av kraftigt sjunkande priser på elcertifikaten orsakade av överinvesteringar, främst i vindkraft, och sjunkande investeringskostnader i ny vindkraft.
  • Elcertifikatsystemets utformning har ensidigt belönat produktion oberoende av när denna produktion äger rum; certifikat har delats ut för all elproduktion oavsett om det funnits ett behov av den producerade elektriciteten eller ej. Elcertifikatssystemets konstruktion orsakar därför elöverskott och elpriser som går ner mot eller under noll. Därmed missgynnar elcertifikatsystemet investeringar i produktion som är styrbar och garanterar effekt och kapacitet när den bäst behövs i elsystemet, eftersom all elproduktion blir olönsam. Omfattningen på elcertifikatsystemet med denna felaktiga konstruktion har varit och är förödande för investeringar som löser kundernas behov av el vid kapacitetsbrist.
  • Det är angeläget att elcertifikatsystemet nu ersättas med andra styrmedel eller åtgärder som kan avhjälpa effekt- och kapacitetsproblem i systemet och bidra till balansering av variabel, ej styrbar produktion.
  • Biokraftbaserad kraftvärme är exempel på sådan elproduktion som nu borde premieras. Den har också fördelen att kunna ske nära konsumenterna i städer och i anslutning till industrier, vilket inte kommer att kräva nätutbyggnad.

Vi använder oss av cookies.Läs mer