Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 25 november 2016
 • Remissvar

Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat – Delredovisning 2

Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19) Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framföra…

 • Ladda ner som PDF
 • 18 november 2016
 • Remissvar

Nya kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen

Svenska Bioenergiföreningen vill framföra följande på Svanens remiss för fasta bränslen.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 november 2016
 • Remissvar

Naturvårdsverkets rapport Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 november 2016
 • Remissvar

Statens Energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 20 oktober 2016
 • Remissvar

Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)”

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 28 september 2016
 • Remissvar

Strategi för fossilbränslefritt Stockholm

Vad som händer i Stockholm och Stockholmsregionen har stor betydelse för hela den svenska energi- och klimatpolitiken. Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, arbetar för att Sverige ska få ett 100 procent förnybart energisystem, och vi är därför…

 • Ladda ner som PDF
 • 23 september 2016
 • Remissvar

EU:s LULUCF-förordning COM(2016)479

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över detta förslag till EU-förordning och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 23 september 2016
 • Remissvar

EU:s ansvarsfördelningsförordning COM(2016)482

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över denna föreslagna EU-förordning och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 2 september 2016
 • Remissvar

Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 2 september 2016
 • Remissvar

Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning (ER 2016:09)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 30 augusti 2016
 • Remissvar

Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål

Här finner ni Svebios kommentar på SIS-remiss 14632, prEN 16214-3:2012/A1, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 3: Biodiversitet och miljömässiga aspekter relaterade till…

 • Ladda ner som PDF
 • 22 augusti 2016
 • Remissvar

Boverkets föreskrifter om och allmänna råd om bestämning av en byggnads energianvändning (BEN 1)

Svenska Bioenergiföreningen har aktivt arbetat med bioenergifrågor sedan 1980 och har idag ca 300 medlemsföretag. Vi arbetar med att främja och utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt, nationellt och internationellt.…

 • Ladda ner som PDF
 • 17 augusti 2016
 • Remissvar

Energimarknadsinspektionens rapport ”Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)”

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 15 augusti 2016
 • Remissvar

Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade utredning och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 6 juli 2016
 • Remissvar

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade betänkande på remiss, men önskar avge ett yttrande. Svebio organiserar cirka 260 företag i bioenergibranschen, både el-, värme- och bränsleproducenter, som starkt berörs av de förslag som läggs…

 • Ladda ner som PDF
 • 10 juni 2016
 • Remissvar

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk och klimatmål

Svebios uppfattning i sammandrag:

 • Ladda ner som PDF
 • 3 juni 2016
 • Remissvar

EU-konsultation: ”A sustainable bioenergy policy for the period after 2020”

Svebio svarade 10 maj på en EU-konsultation om bioenergi "A sustainable bioenergy policy for the period after 2020".

 • 23 maj 2016
 • Remissvar

Yttrande över Promemoria med förslag till förordning om elbusspremie

Svenska Bioenergiföreningen har inte fått ovanstående promemoria på remiss, men önskar framföra följande synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 5 april 2016
 • Remissvar

Riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 – 2020

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade underlag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 30 mars 2016
 • Remissvar

Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade promemoria på remiss och vill lämna följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 21 mars 2016
 • Remissvar

Regeringskansliets promemoria ”Sänkt skatt på biodrivmedel”

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 februari 2016
 • Remissvar

Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket.

 • Ladda ner som PDF
 • 19 februari 2016
 • Remissvar

Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått ovanstående handling på remiss, men vill ändå lämna svar. Vi är förvånade över att regeringen inte skickat ut ärendet på remiss till energiföretagen och till bioenergibranschen.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 februari 2016
 • Remissvar

Promemorian ”En samlad torvprövning (Ds 2015:54)”

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 februari 2016
 • Remissvar

EU-konsultation om politiken för förnybar energi till 2030 – RES Directive public consultation

EU-kommissionen genomför en konsultation som en del av förberedelserna för ett nytt Förnybartdirektiv för perioden 2020 - 2030 och Svebio har lämnat ett omfattande svar.

 • Ladda ner som PDF
 • 29 januari 2016
 • Remissvar

Regeringskansliets promemoria ”Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet”

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 januari 2016
 • Remissvar

Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet (SoU 2015:87)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått utredningen på remiss men vill lämna följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer