Definitioner av bioenergi

I de standards som utarbetats inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (TC 335) har man de här definitionerna:

Bioenergi är energi från biomassa. Biomassa definieras från en vetenskaplig och teknisk utgångspunkt som material av biologiskt ursprung förutom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller som är omvandlat till fossil.

När biomassan ska användas som energi måste det ske i form av ett biobränsle, som kan vara endera fast biobränsle, flytande biobränsle eller gasformigt biobränsle. I engelskt språkbruk används ofta ”biomassa” synonymt med ”fast biobränsle”. Ordet ”biofuels” (biobränsle) används synonymt med flytande biobränsle. Den här skillnaden i språkbruk kan vara förvirrande.

Inom EU används en annan definition:

I Förnybarhetsdirektivet från 2009 (Direktiv 2009/28/EG) vill man öka användningen av förnybar energi och använder inte ordet ”bioenergi” utan ”biomassa”. Denna definieras på följande sätt:

Biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk – liksom den nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Den här definitionen innebär en del komplikationer:

”Nedbrytbara delen” – betyder det t ex att träkol, som är ett inert material och inte bryts ner, inte skulle vara kvalificerat som biomassa enligt EU? Träkol är ett mycket viktigt biobränsle i stora delar av världen, och definitivt av biologiskt ursprung.

”Nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall” – i den här delen finns inget villkor om att avfallet ska vara av biologiskt ursprung. Betyder det att nedbrytbar plast definitionsmässigt är biomassa, även om råvaran är fossil olja eller gas?

Andra definitioner:

Den här definitionen användes nyligen i ett föredrag av en norsk professor:

Bioenergi är energi som har sitt upphov i material som skapats under pågående biologiska processer –
till skillnad mot fossil energi, som fås från biologiskt material skapat under tidigare perioder i jordens historia.

Även den här definitionen kan medföra tolkningsproblem:

Vad menas med ”pågående biologiska processer”? Hur ”dött” kan ett material vara och fortfarande anses vara en del av en pågående process (halm, rivningsvirke)? Vad menas med ”tidigare perioder i jordens historia” – hur långt tillbaka ska man gå?

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer