Avslutade projekt

  • Svebio inleder ett samarbete med det statliga litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets i Sverige.

Genom handelsplatsen blir det enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och göra affärer till standardiserade villkor. För energimarknaden innebär det att handeln med fasta biobränslen i Östersjöregionen och i Sverige kan utvecklas och att det skapas en mer transparent prisbildning.

förnybar energi

Foto: Pixabay

Den digitala handelsplatsen International Biomass Exchange, Baltpool, etablerades i Litauen 2013 och har sedan dess vidgat sin verksamhet till Lettland, Estland, Danmark, Finland, Sverige och Polen. Omsättningen ökar varje år och 2021 i energitermer förmedlades 5,7 TWh bränsle via Baltpool 2021.

Varför behövs en biobränslebörs?

Alla råvaror och energislag som har någon större betydelse handlas på börser. Biobränslen börjar få en sådan betydelse att börshandel kommer att hjälpa branschen att växa snabbt och ge stabilare priser. Med ökande kostnader för utsläppsrätter kommer efterfrågan på biomassa för energi att öka drastiskt i kraftvärmeverk för investeringar i bioraffinaderier och konvertering av kolkraftverk på kontinenten.

En handelsplats med transparenta priser och volymer ger information till styrelseledamöter, banker och pensionsfonder om att det finns stora pålitliga och hållbara energimängder av biomassa. Detta är mycket viktigt för en fortsatt kraftig expansion av branschen och gynnar alla bioenergiföretag. På en börs kan  företag också säkra pris flera år framåt och på så vis minska sin risk.

Investerare och finansiärer känner sig mer trygga i sina investeringsbeslut om de kan säkra bränslevolymer genom börshandel som de är vana vid från andra energislag.

För mer information: Se vårt webinarium Heating season summary on biomass exchange”om Baltpool från maj 2021.


  • Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige

Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta omställningen samt utgöra ett föredöme. 17 Offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan från transporter med 20 procent genom att i större utsträckning än tidigare effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter. De offentliga aktörerna har därmed även bidragit till en grön regional tillväxt, skapat en utökad infrastruktur och marknad för förnybara alternativ inom transportsektorn samt påskyndat omställningen till en cirkulär ekonomi.

Biogas Öst är projektledare med Svebio, Vätgas Sverige, PowerCircle och 2030-sekreteriatet som deltagande organisationer. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och Biogas Öst samt deltagande organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


  • Validering och demonstration av skogsbaserade bioflygbränslen

Projektet syftar till att underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle genom en validering och demonstration av hela värdekedjan för Fischer Tropsch (FT)-baserad tillverkning. FT-tekniken med skogsbaserade råvaror är den mest relevant och lovande i ett svenskt perspektiv på kort och medellång sikt baserat på aspekterna kostnader, hållbarhet, råvarutillgång och teknikmognad. Den föreslagna teknikvalideringen är mycket kostnadseffektiv eftersom den återanvänder och växlar upp de investeringar som gjorts i LTU Green Fuels-piloten i Piteå. Detta projekt, steg 1, ska förbereda den efterföljande demonstrationen, steg 2, av hela värdekedjan genom kostnadsskattningar, bygg- och driftsplanering, planering av kommersiella flygningar på bränslet samt kommersiell verifiering av värdekedjan. Det ingenjörsarbete som görs för valideringen leder även till avsevärt förbättrade kostnadsskattningar för kommersiell produktion.

Luleå Tekniska Universitet är projektledare med projektparter: RISE (Research Institutes of Sweden), Sveaskog, Svebio, SAS, BRA (Braathens Regional Airlines), Smurfit Kappa Krafliner Piteå och Fly Green Fund samt internationella partners SkyNRG (från Nederländerna), Ineratec (från Tyskland) och Arvos Schmidtsche Schack (från Tyskland). Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagande företag samt organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


  • Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier

Projektet handlar om att undersöka och föreslå hur investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel kan underlättas. Projektet ska identifiera och analysera de väsentliga faktorerna för att kunna realisera produktionspotentialen och undersöka risker samt hur dessa kan minskas. Projektet ska även analysera och konkret föreslå vägen för införandet av styrmedel för biodrivmedel även i inrikes luft- och sjöfart. Sverige har lyckats ersätta cirka 20 procent fossila drivmedel med biodrivmedel. Flera teknologier utvecklas för skogsråvara och flera företag projekterar bioraffinaderier. Vi arbetar därför att för att en större andel ska kunna produceras i Sverige.

Svebio är projektledare och andra projektparter är Energifabriken, Holmen, PyroCell, Porcupine, RenFuel, SEKAB Biofuels and Chemicals, Södra Skogsägarna och Sveriges Åkeriföretag. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande företag samt organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


  • Bioenergy from Boreal Forests

Svebio har tillsammans med IRENA, International Renewable Energy Agency, med stöd från Energimyndigheten, utarbetat en rapport om den svenska modellen för att ta tillvara biomassa från skogsbruk och skogsindustri för hållbar förnybar energiproduktion, och möjligheterna att tillämpa modellen även på annan boreal skog.

”Bioenergy from boreal forests: Swedish approach to sustainable wood use” (Svebio / IRENA 2019) kan laddas ned på svebio.se/om-oss/publikationer. Där finns även ppt-bilder med illustrationer från rappporten att ladda ned och använda.

Kontaktperson: Kjell Andersson


  • Hantering av risk och styrmedel förnya svenska bioraffinaderier

Projektet handlar om att undersöka och föreslå hur investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel kan underlättas. Svebio är projektledare och andra projektparter är Energifabriken, Holmen, PyroCell, Porcupine, RenFuel, SEKAB Biofuels and Chemicals, Södra Skogsägarna och Sveriges Åkeriföretag. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande företag samt organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


  • Gröna kemikalier

Svebio genomför en extern utvärdering för följeforskning åt Mittuniversitetet Sundsvall i deras projekt om miljövänlig ingenjörskonst på lignocellulosa för att skapa högvärdiga produkter. Projektet siktar på att maximera värdet på skogsråvaran genom att ta fram högvärdiga produkter som har minst samma egenskaper och pris som dagens fossilbaserade produkter. Målet är att ta fram 3-5 nya miljövänliga produkter på världsmarknaden och bilda två bolag kring detta koncept när projektet är slut. Projektet finansieras av flera svenska organ och myndigheter samt EU.

Kontaktperson: Tomas Ekbom

Vi använder oss av cookies.Läs mer