Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 17 december 2012
 • Remissvar

Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025

Svebio delar Svenska Kraftnäts bedömning att det kommer att vara en betydande överkapacitet i elförsörjningen under överskådlig tid och vi anser att man bör planera för detta.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 oktober 2012
 • Remissvar

Förslag till nationell tillämpning av EUs timmerförordning

Enligt Svebios uppfattning ger förordningen ett grundläggande skydd för att marknaden inte tillförs produkter som orsakar miljöproblem vid avverkningen.

 • Ladda ner som PDF
 • 3 september 2012
 • Remissvar

Förnybar energi: en viktig faktor på den europeiska energimarknaden (KOM2012-271)

Svebio anser att kommissionens rapport innehåller en värdefull sammanfattning av vilka alternativ som står till buds för att fortsatt stimulera förnybar energi i unionen inom ramen för en radikal klimatpolitik, som innebär att klimatutsläppen kan…

 • Ladda ner som PDF
 • 1 augusti 2012
 • Remissvar

Promemorian Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018 (dnr Fi2012/2650)

Svensk Fjärrvärme, Svensk Energi och Svebio (föreningarna) refererar till rubricerad remiss.

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juli 2012
 • Remissvar

Utvecklingsplattformen Transports delrapport, bilaga 7 ER2012:14

Svebio hänvisar till 202-05-21 inlämnade övergripande synpunkter angående Energimyndighetens förslag till energiforskning (N2012/6345/E), vilka bör läsas som bakgrund till denna remiss.

 • Ladda ner som PDF
 • 21 maj 2012
 • Remissvar

Energimyndighetens förslag till energiforskning

 • Ladda ner som PDF
 • 10 maj 2012
 • Remissvar

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013

Svebio kritiserar regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet i ett remissyttrande till finansdepartementet om ändrade styrmedel för biodrivmedel och en ny miljöbilsdefinition.

 • Ladda ner som PDF
 • 29 mars 2012
 • Remissvar

Trafikverkets kapacitetsutredning

Utredningen har inte noterat de snabbt ökande volymerna biobränslen, både för inhemska transporter och för export och import.

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2012
 • Remissvar

förslag till föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel

Svebio ställer sig positivt till ett ökat synliggörande av låginblandning av hållbara biodrivmedel i fossila bränslen.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 mars 2012
 • Remissvar

Förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013

Svebio avvisar förslaget att införa ekologiska zoner på 7 procent av arealen. Förslaget innebär att man åter inför obligatorisk träda och tar omkring 10 miljoner hektar åkermark ur bruk.  

 • Ladda ner som PDF
 • 6 februari 2012
 • Remissvar

Promemoria om förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader

Direktivet föreskriver dels att medlemsländerna ska bygga näranollenergibyggnader, dels att de mycket små mängder energi som krävs för dessa bör vara förnybar energi, helst sådan som produceras på platsen eller nära.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer