Våra medlemmar

Här hittar du Svebios medlemmar.

AB Bruzaholms Bruk

Telefon: 0381-201 80
www.bruzabruk.se

Gjuter värmebeständiga roster till bio- och avfallseldade pannor.

AB John E Öhrén (JÖAB)

Telefon: 0250-105 30
www.johnohren.se

Biobränsle anläggningar för flis och spån. 20kW -2MW. Helsvensk konstruktion med marknadens starkaste matar system.

AB Åkerikonsult

Telefon: 08-753 54 00
www.akeri.se

Adesso BioProducts

www.adessobioproducts.se

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, där vi erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen för dieselfordon och eldningsolja för uppvärmning.

Adven Sweden AB

Telefon: 08-22 55 50
www.adven.com

Adven är en ledande leverantör av skräddarsydda energilösningar och fjärrvärme i Finland, Sverige och Estland. Våra anläggningar bygger på helhetslösningar anpassade för kundens behov, vilket möjliggör tillförlitlig och kostnadseffektiv leverans av energiprodukter som våra kunder efterfrågar, men låg miljöpåverkan. Våra produkter omfattar industriell ång- och kylalösningar, värme, gas, elektricitet och andra komponenter i kundens totala energilösning. Adven tillämpar alltid den tekniklösning som passar bäst för just er verksamhet.

Advokatfirman Lindahl

Telefon: 08-463 39 00
www.lindahl.se

Againity AB

Telefon: 070-529 32 23
againity.se

Tillverkar ORC-turbiner för elproduktion från hetvattenpannor på värmeverk/reningsverk/deponier och spillvärme i industrier. Elproduktion från 20 till 2 000 kW.

AKJ Energiteknik AB

Telefon: 054-18 70 85
www.akj.se

Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar för högeffektiv värme- och ångproduktion. I 50 år har vi med kompetent och kunnig personal erbjudit hållbara energilösningar som effektiviserat tusentals anläggningar. Vi arbetar i hela kedjan med rådgivning och projektering till installation, service och underhåll.

ALSA Kraft Värme Konsult AB

Telefon: 08-564 104 30
www.alsa.se

Verkar inom energisektorn med tekniska & ekonomiska utredningar, projektledning & projektering. Erfarenhet av samtliga projektfaser från förstudier till besiktningar & leveransprov bl.a. inom områden som konventionell pannteknik, fluidbäddsteknologi, ångturbiner, hjälpsystem mm. Kompetensen omfattar även elkraftteknik samt styr- & reglerteknik.

Amec Foster Wheeler Energi AB

Telefon: 011-28 53 30
www.amecfw.com

Foster Wheeler Energi AB i Norrköping är ett dotterbolag inom den globala Foster Wheeler-koncernen, en internationellt väletablerad leverantör av avancerade ångpannor till kraftindustrin, kommunala energiverk och processindustrin, med över hundra års erfarenhet. En av Foster Wheelers hörnstenar är spjutspetsteknologin.

Armatec AB

Telefon: 031-89 01 00
www.armatec.com

Värmeprodukter utvecklar, marknadsför och levererar pannanläggningar för biobränsle i effektområdet 100 - 2000 kw.

Arvika Fjärrvärme

Telefon: 0570-81600
www.arvikateknik.se/sidor/om-oss/organisation-teknik-i-vast-ab/arvika-fjarrvarme-ab.html

Det kommunägda bolaget Arvika Fjärrvärme AB uppför, äger och driver anläggningar och distributionssystem för fjärrvärme och är aktiva inom Arvika centralort.

Axpo Sverige AB

Telefon: 040-10 77 70
www.axpo.com

Axpo Sverige är en oberoende aktör på den svenska energimarknaden. Bolaget är specialiserat på tjänster till elproducenter, elhandelsbolag och energiintensiva industrier. Företaget erbjuder handel i råvarurelaterade instrument, portföljförvaltning och fysisk leverans till svenska kunder. Inom biomassa är Axpo specialiserat på produkter från södra Europa - restprodukter från oliver – men även pellets och andra biomassaprodukter. Företaget vill utveckla instrument som möjliggör prissäkringar inom biomassahandeln.

Bergkvist-Insjön

Telefon: 0247-443 00
www.bergkvist-insjon.se

Bergkvist-Insjön är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Bergkvist-Insjön har världen som marknad & exporterar omkring 85% av vår produktion, det mesta till Japan. I Insjön har vi en egen containerterminal som framförallt tillgodoser exporten.

BioEndev AB

www.bioendev.se

BioEndev är ett innovativt teknikutvecklingsföretag, med rötterna från forskning på Umeå universitet. Affärsidén är att utveckla och leverera högteknologiska system som möjliggör effektiv raffinering av biomassa för användning i kraftvärmeanläggningar. Tekniken bygger på att producera torrefierad biomassa. Idag har vi en pilotanläggning i drift och en industriell demo-anläggning under konstruktion i Holmsund utanför Umeå. Tillsammans med en EPC-partner ska BioEndev bli en anläggningsleverantör och sälja nyckelfärdiga torrefieringsanläggningar i framtiden.

BioFuel Region AB

biofuelregion.se

BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, organisationer, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och stöds även av myndigheter som Trafikverket, Energimyndigheten och Skolverket.

Biometria

Telefon: 010-228 50 00
www.biometria.se

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera. Biometria är ett företag som verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Vi erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, men arbetar även långsiktigt i samarbete med forskningsinstitut och universitet.

Birosa AB

Telefon: 070-350 87 12

Arbetar med integrerad produktion, skog-såg-bioenergi.

BKtech

Telefon: 010-207 08 49
www.bktech.se

BKtech är en privatägd industrikoncern med huvudfokus på energikonvertering i svensk industri. Idag består vi av tre bolag med olika inriktning. Tillsammans skapar den samlade förmågan och kompetensen oss möjligheten att erbjuda våra kunder en helhetslösning inom energikonvertering.

Bodecker Partners AB

Telefon: 040-51 14 83
www.bodeckerpartners.com

Rådgivande eller diskretionär förvaltning av el, elcertifikat och/eller utsläppsrätter som grundar sig i vår kunds faktiska produktion eller förbrukning (ej ren spekulativ finansiell handel). Rådgivning till styrelser eller ledningsgrupper kring finansiell riskpolicy och säkringsstrategier för inköp eller försäljning av el, elcertifikat och/eller utsläppsrätter. Rådgivning kring hur elproducenter, t.ex. kraftvärmeverk, kan optimera sin produktion av el (när prisläget gör det optimalt att stänga av, köra mer osv).

Bollnäs Energi AB

Telefon: 0278-251 13
www.bollnasenergi.se

Bollnäs Energi producerar och distribuerar fjärrvärme i tre anläggningar. Huvudsakliga bränslen är avfall och biobränsle. Ny kraftvärmeanläggning i Bollnäs planeras starta hösten 2011.

Borlänge Energi AB

Telefon: 0243-730 00
www.borlange-energi.se

Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare el, elnät, fjärrvärme, vatten och IT-nät samt tar hand om avfall och avlopp. Vi sköter även kommunens gator, vägar och grönområden.

Borregaard Industries Ltd.

Telefon: +47 69 11 80 00
www.borregaard.com

Borregaard är en firma som grundades 1889 och har arbetat med kemikalieutveckling och förädling av trädråvaror. Numera definierar vi oss som ett bioraffinaderi där råvaror ska utvinnas liksom färdigprodukter, hela tiden baserat på biomaterial med alla deras miljöfördelar.

Borås Stad

Telefon: 033-35 73 70
www.boras.se

br.Svensson Skog AB

Telefon: 0494-310 70
www.brsvensson.com

Företaget köper avverkningsrätter av privata skogsägare. Avverkar och flisar med egna resurser, varefter produkterna säljs vidare till industri och värmeverk.

Bracke Forest AB

Telefon: 0693-105 75
www.brackeforest.com/

Bracke Forest AB säljer, producerar och utvecklar aggregat för röjning och avverkning av bioenergived.

Bruks AB

Telefon: 0278-64 25 00
www.bruks.com/sv/

BRUKS är ett internationellt företag som utvecklar tillverkar och marknadsför maskiner och system för träindustrin samt pellets- och massa och förädlingsindustrin. Våra kunder är sågverk, massaindustri samt pellets- och energileverantörer över hela världen.

Bruks Siwertell

Telefon: 042-85800
www.bruks-siwertell.com

Bruks Siwertell is a market-leading supplier of dry bulk handling and wood processing systems. With thousands of installations worldwide, our machines handle your raw materials from forests, fields, quarries and mines, maintaining critical supply lines for manufacturers, mills, power plants and ports.

BTG BioLiquids BV

Telefon: +31 53 486 2287
www.btg-btl.com

BTG BioLiquids BV is delivering fast pyrolysis technology in the biomass energy sector. Headquartered in Enschede, The Netherlands.

Cellwood Machinery AB

Telefon: 0380-760 00
www.cellwood.se

Cellwood Machinery är ett företag med rötter som maskintillverkare inom massa och pappersindustrin. På senare år inkluderar även verksamheten förbehandlingssystem för organiskt material för bioenergiproduktion. Kvarnar för träflis och pellets applikationer, dispersing av träpellets till pulver mm.

Chemrec AB

Telefon: 08-440 40 60
www.chemrec.se

Chemrec omvandlar massa- och pappersindustrin till bioraffinaderier genom unik patenterad teknik för förgasning av svartlut.

Colabitoil

Telefon: 026 10 10 40
www.colabitoil.com

Colabitoil förenar klimatnytta och kundnytta för framtidens fossilfria drivmedel. Från Mellansveriges logistiknav förser företaget yrkestrafik, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Företaget kortar kedjan från råvara, produktion, distribution, till slutanvänd produkt. Företaget leder utvecklingen av HVO i Sverige och uppför nu Sveriges första bioraffinaderi för tillverkning av miljödiesel främst framställt av vegetabilisk olja.

COMASA

Telefon: +49 (0) 1 51/64 4163 89
www.comasa.eu

Cortus Energy AB

Telefon: 08-752 81 05
www.cortusenergy.com

Cortus tillhandahåller miljöriktig och kostnadseffektiv förnybar energigas till process och kraftindustrier genom den patenterade förgasningsprocessen Woodroll.

Crespel & Deiters

Telefon: +49 5451 5000-0
Fax: 49-545 15 000300
www.crespel-deiters.com

Dalfors Skogsentreprenad AB

Telefon: 0258-10555
dalfors.se

Totallösning när det gäller skogsentreprenad. Dalfors Skogsentreprenad AB jobbar med professionell gallring, föryngringsavverkning, skotning av rundvirke samt grävning och tunga och lätta transporter med visionen att vara det självklara förstahandsvalet för modernt maskinellt skogsbruk. Med välutbildad personal och moderna maskiner jobbar vi alltid med kunden i fokus. Självklart certifierade med PEFC.

Drinor AB

Telefon: 073-085 93 60
www.drinor.com

Vi utvecklar en ny teknologi för torkning.

E.ON Värme Sverige AB

www.eon.se

Produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme och totalvärme och därtill hörande tjänster.

Eco-1 Bioenergi AS

Telefon: +47 21 42 02 46
eco-1.no

Eco-1 Bioenergi är ett ledande bioeldningsoljesällskap i Norge. Sällskapet har egen produktion av bioeldningsolja, importerar olika kvalitéer av bioeldningsolja. Sällskapet samarbetar med flera större VVS-sällskap innan konvertering av bostadsrättsföreningar och industri till bioenergi.

Ecoloop

www.ecoloop.se

Vår vision är ett samhälle med försörjningssystem som bevarar och återskapar resurser. Ecoloop driver, leder och medverkar i utvecklingsprocesser i området mellan forskning och praktisk tillämpning genom vår affärsidé att tillhandahålla tjänster inom:
  • Forskningsstöd och utveckling – systematiskt arbete på vetenskaplig grund för att utveckla nya lösningar
  • Strategisk rådgivning – konsulttjänster baserad på unik kompetens utvecklad i verksamheten
  • Förverkligande av resurseffektiva lösningar – stödja etablering och vardag i fristående och resurssmarta verksamheter

Ecomb AB

Telefon: 08-550 125 50
www.ecomb.se

Ecomb bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik ”ecotubsystemet”, som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fast bränsle eldade ångpannor.

EFO AB

Telefon: 08-24 90 50
www.efo.se

EFO har hand om försörjning av importbränslen och vissa inhemska bränslen till sina huvudmän. Volym ca 2 miljoner ton, ca 400 - 500 fartyg befraktas.

Ekman & Co AB

Telefon: 031-750 55 00
www.ekmangroup.com

Ekman & Co. är ett handelshus bildat 1802 med huvudkontor i Göteborg. Företaget ägnar sig åt handel med massa, papper, återvunna material samt biobränslen. Verksamheten är global. Bioenergidivisionen handlar med pellets och oförädlade biobränslen, såsom trädbränslen, PKS mm. Företagets verksamhet omfattar hela skalan av engagemang från spot-affärer till partnerskap med producenter där Ekman sköter försäljning, logistik, försäkring, finansiering m.m.

Ekobalans Fenix AB

Telefon: 070-515 37 89
www.ekobalans.se

Ekobalans gör gödselmedel av rötrester. Processen ger också en brännbar organisk fraktion som avsätts för energiändamål. Ekobalans arbetar också med konsulttjänster och utveckling för omhändertagande och nyttiggörande av rötrester och askor.

Eksjö Energi AB

Telefon: 0381-368 60
www.eksjoenergi.se

Eksjö Energi AB är ett energiföretag som förser hushåll, företag och organisationer med el, fjärrvärme, data och telekommunikation, vatten och avlopp, drift och underhåll av gator och vägar samt renhållningstjänster inom Eksjö kommun. Helägt av kommunen.

Eksta Bostads AB

Telefon: 0300-140 60
www.eksta.se

Eksta Bostads AB är främst ett kommunalt bostadsföretag men har en mindre fjärrvärmeverksamhet uppbyggd på 19 mindre biobränsleanläggningar i kombination med solfångaranläggningar.

Ekströms Värmetekniska AB

Telefon: 08-710 09 70
www.ekstromsvarme.se

Ekströms Värmetekniska AB grundades år 1905 och har idag egen design, konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ekonomisers, luftförvärmare och värmeväxlare med olika typer av fenade rör samt Ekströms unika kulsotningssystem. Kulsotnings systemet har sedan det patenterades av Ekströms Värmetekniska för mer än 50 år sedan levererats till mer än 1000 anläggningar runt om i världen.

Electrotech Sweden AB

Telefon: 0120-354 00
www.electrotechsweden.se

Elmia AB

Telefon: 036-15 20 00
www.elmia.se

Among our energy related events are also Elmia Wood, Elmia Subcontractor, Fjärrvärmemässan, Elmia Future Transports, Elmia Lantbruk and Elmia Recycling to Energy.

Energifabriken AB

Telefon: 0142-414 55
www.energifabriken.se

Energifabriken är en specialiserad leverantör av förnybara dieselbränslen. Vi arbetar främst med RME och HVO av mycket hög kvalitet och levererar i bulk och via våra tankstationer. Förutom att sälja och distribuera förnybara drivmedel erbjuder Energifabriken i dag alla tänkbara tjänster i anslutning till användningen av förnybara drivmedel. Energifabriken gör fordons och värmepannutredningar, verkstadsbesök och sätter upp serviceplaner för fordon och bränslepannor. Energifabriken bevakar också de lagar och regler som är aktuella för lagring av drivmedel. Vi hjälper också till med att ordna tillstånd från myndigheter för att ha en cistern med bränsle. Alla Energifabrikens kunder får hjälp med miljörapporter kopplade till bränsleanvändningen.Verksamheten startades 2006 av tre lantbrukarfamiljer från mellersta Sverige. Idag arbetar sex personer från dessa familjer i verksamheten. Utöver de sex ägarna som arbetar i företaget finns också administrativ personal samt ytterligare säljare anställda. Detta samt en serviceorganisation som består av inhyrda tekniker som arbetar med cisternlösningar.

Energikontor Sydost AB

Telefon: 0470-72 33 20
www.energikontorsydost.se

Energikontor Värmland/Region Värmland

Telefon: 054-701 10 95
www.regionvarmland.se

Energikontoret är ett regionalt kunskapscentrum för energi och klimatfrågor i Värmland. Vi är inget säljande konsultföretag.

Energilotsen Sverige AB

Telefon: 0431-272 34
www.energilotsen.se

Energilotsen AB marknadsför RIOOLJA - Substitute till fossil eldningsolja, via eget tanklager i Kalmar. Energilotsen säljer även biogasråvaror och udda biobränslen.

Envigas

Telefon: 08 121 44 020
www.envigas.com

Envigas jobbar med beprövad teknik för att i industriell skala pyrolysera skogsrestprodukter till biokol, bioolja och syngas. Vi är en koncern med huvudkontor i Stockholm. Dotterbolaget Envigas Technology finns i Bureå 2 mil söder om Skellefteå. I januari startade vi vår första mindre anläggning som producerar ca 250 årsston biokol. Avsikten med den första anläggning är att skapa erfarenhet av processen och anpassa biokolet för olika framtida tagare av materialet, tex metallurgisk industri. För närvarande pågår etablering av vår första stora produktions anläggning som kommer att stå i drift vid årsskiftet i samma lokal i Bureå. Anläggning kommer vid drift att producera ca 5000 årsston biokol och 2000 ton bioolja. Utöver det blickar vi redan nu framåt mot flera produktionsplatser i landet.

EnviLoop AB

Telefon: 021-10 56 40
www.enviloop.se

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Telefon: 016-710 20 00
www.eem.se

Estech A/S

Telefon: +45 4527 5051
estech.dk

Estech A/S, which was established in late 2018, is an engineering and development company that further develops a number of the high-tech and economically sustainable environmental technologies that have previously been placed in its sister company PureteQ A/S. Estech is a subsidiary of the Dansk Synergi Group with its administration, testing centre and production based in Svendborg, Denmark. Estech has developed, manufactured and patented a new, unique incinerator that now makes it possible to convert a broad range of low-calorific and low-combustible substances, industrial byproducts and hazardous waste to usable energy in an economical and environmentally sustainable way.

Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB

www.eurofins.se

Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB erbjuder ackrediterade analyser av både fasta biobränslen och askor. Med hjälp av våra analyser kan ni få hjälp med att beskriva kvaliteten på biobränslet, skapa underlag för er prissättning samt säkerställa att askan kommer till sin rätt i skogsmark. Med Eurofins får ni en oberoende och trygg partner som kan hjälpa er med frågor kring bränsleanalyser!

European Willow Breeding AB

Telefon: 070-660 77 44
www.ewb.nu

Förädling av nya salixsorter till bioenergiodlingar, samt licensiering av dessa till producenter som skall uppodla och sälja planteringsmaterial.

Exergetics AB

Telefon: 0156-139 39

Exova AB

Telefon: 013-16 90 00
exova.com

Exova AB's driv- och smörjmedelslaboratorium är Nordens största oberoende provningslaboratorium för driv- och smörjmedel. Utöver provningsverksamheten ingår även konsulttjänster, utredningstjänster, utbildningar m.m.

Falbygdens Energi AB

Telefon: 0515-77 75 00
falbygdensenergi.se

Falkenberg Energi AB

Telefon: 0346-88 67 11
www.falkenberg-energi.se

Falu Energi & Vatten AB

Telefon: 023-77 49 00
www.fev.se

Falu Energi & Vatten AB är ett bolag som ligger i framkant när det gäller att arbeta med klimat och energifrågor och framtidens infrastruktur. Tillsammans med dotterbolagen Falu Elnät AB och Falu Kraft AB är vi en spännande och utmanande arbetsplats där våra kärnvärden pålitlighet, effektivitet och uthållighet leder oss i vår vardag. Med våra verksamheter elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, avfall samt vatten & avlopp är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. Vi är cirka 160 anställda och omsätter cirka 600 miljoner kronor och är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag.

Firefly AB

Telefon: 08-449 25 00
www.firefly.se

Leverantör av brandskyddssystem inom processindustrin. Har utvecklat ett världsledande skyddssystem för preventivt skydd av materialhanteringsprocesser inom kraftvärmeverk och pelletsfabriker: IR- och UV/IR-detektorer samt släckningsutrustning med hjälp av vatten, dimma och ånga.

First Bioenergy FBIO AB

Telefon: 08-10 99 15
www.firstbioenergy.se

Flogas Sverige AB

Telefon: 08-675 00 80
www.flogas.se

Trading, marknadsföring och distribution av bränsle.

Forest2Market

Telefon: +358.40.186.3423
www.forest2market.com

Forest2Market was founded in January 2000 to empower participants in the global forest, wood products, paper products, biochemical and bioenergy industries to make exponentially better decisions through the strategic application of industry expertise and unique datasets.

Forssjö Pellets AB

Telefon: 0150-734 00
www.forssjopellets.se

Forssjö Pellets AB ingår i koncernen Sandåsa Timber AB. Från skogen levereras råvaran till våra industrier där vi tillverkar och säljer förädlade trävaror, träpellets och biobränsle till industri- och konsumentmarknader. Forssjö Pellets har sedan 1995 utvecklat en produktion av träpellets, som är integrerad i skogs- och sågverksprocessen vid Forssjö Bruk i Katrineholms kommun. Detta är ett bra exempel på vårt långsiktiga miljötänkande där överskottet från skogs- och träindustriproduktionen används och förädlas till träpellets och trädbränsle.När du väljer närproducerad Svensk Träpellets från Forssjö Pellets, väljer du klimatneutral energi där råvaran är rent trä från närliggande skogar och till största delen från våra egna sågverk.

FVB Sverige AB

Telefon: 021-81 80 50
www.fvb.se

Green Cargo AB

Telefon: 010-455 40 00
www.greencargo.com

Green Cargos affärsidé är att erbjuda svenska näringslivet en effektiv och hållbar järnvägslogistik.

Green Ideas Group

Telefon: +47 93 480 044
greenideasgroup.com

Green Ideas Group AB is a company specialising in developing, selling and marketing technical solutions for the environment, in addition to consultancy services linked to this. Our solutions shall cut down on resources, be environmental friendly and contribute to sustainable development.

GreenExergy AB

Telefon: 0910-70 84 70
greenexergy.se

GreenExergy utvecklar, designar och levererar Bioenergikombinat = kraftvärmeanläggning + pelletsfabrik = CHP P.

Gustafsborgs Säteri AB

Telefon: 0435-340 45
www.gustafsborg.se

Göteborg Energi AB

Telefon: 031-62 60 00
www.goteborgenergi.se

Som väst Sveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Vi strävar efter att skapa långsiktigt hållbara energilösningar. Vi är ett energiföretag, en tjänsteleverantör som använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden Vi är ett företag med stark miljöprofil.

Halmstad Energi & Miljö AB

Telefon: 035-19 16 08
www.hem.se

Hammarö Energi AB

Telefon: 054-51 50 00
hammaroenergi.se

Heat Management

Telefon: 08-661 33 10
Fax: 08-661 33 60
www.heatmanage.com

Hjälmarbygdens Bioenergi ek.för

Telefon: 070-332 10 92

Ett företag ägt av salixodlare. Avtalar med värmeverk om leveranser av biobränsle. Köper biobränsle, i första hand salix av delägarna. Ombesörjer skörd och transport till värmeverk.

HOTAB Stokerfire AB

Telefon: 044-21 84 00
www.hotab.se

HOTAB gruppen designar, konstruerar, levererar och bygger kompletta energi centraler baserade på biobränseln. Centralerna levererar varmt vatten, hetvatten, ånga och varm luft till kommunala och privata energibolag.

HPP AB

Telefon: 070-657 00 43

Tekniköverföring från Sverige till EU, Nordamerika och Asien. Analyser av drivkrafter och styrsystem. Organisationsutveckling för nya affärsområden och finansiering.

Hällefors Ekobriketter AB

Telefon: 0591-161 13
ekobriketter.se

Härjeåns Energi AB

Telefon: 0680-175 00
www.hmab.se

HMAB tillverkar och levererar torra biobränslen i form av briketter och pellets av både torv och trä. HMAB bryter torv på egna torvtäkter och köper in spån från sågverk i regionen.

Hässleholm Miljö AB

Telefon: 0451-26 82 00
www.hassleholmmiljo.se

Hässleholm Miljö AB (HMAB)

Telefon: 0451-26 82 00
www.hassleholmmiljo.se

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en omsättning på ca 280 miljoner kronor per år och vi är runt 100 anställda. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Imano AB

Telefon: 031-40 86 90

Imano är en ledande leverantör av IT-tjänster för skogsindustrin. Vår spetskompetens används även inom andra branscher t.ex. offentlig sektor.

INADCO Moisture Measurement BV

Telefon: +31 497 517 291
inadco.nl

INADCO Moisture Measurement BV develops and produces measuring equipment for inline and online measuring in processes with fine and coarse bulk solids like biomass. Our specialty is the measurement of the moisture content with our own unique technology, which eliminates the need to use numerous calibration lines for each change in the product.

Industri-Textil Job

Telefon: 0320-21 02 00
www.industritextil.se

Utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande industritextilier, filterutrustning, service och säkerhetsprodukter - alla med höga funktionsvärden. Företagets kunder är process- och tillverkningsindustri samt användare av produkter baserade på högpresterande textila material.

Ingenjörsfirman J Mared AB

Telefon: 036-38 78 00
www.mared.se

Inlandsbanan AB

Telefon: 063-19 44 00
inlandsbanan.se

Inlandsbanan AB förvaltar järnvägen Inlandsbanan. Genom dotterbolaget Inlandståget AB utförs järnvägstransporter i första hand på Inlandsbanan.

Innofreight Scandinavia AB

Telefon: +43 3862 8989-241
www.innofreight.com

Jernforsen Energi System AB

Telefon: 035-17 75 50
www.jernforsen.com

Jernforsen Energi tillverkar kompletta värmecentraler (2-25 mw) för biobränslen såsom flis, bark och pellets. Företaget har tre kundgrupper: energibolag och kommuner som vill använda biobränsle, sågverk som vill ta vara på sitt råmaterial för att producera värme eller driva torkanläggningar samt industrier som behöver värme eller ånga för att driva olika processer.

Jämtkraft AB

Telefon: 063-14 90 00
www.jamtkraft.se/

Jämtlandsvärme AB

Telefon: 0670-163 00

Bolagets affärsidé är att leverera fjärrvärme inom Strömsunds kommun.

Jönköping Energi AB

Telefon: 036-10 82 00
www.jonkopingenergi.se

Kalmar Energi Värme AB

Telefon: 0480-45 11 00
www.kalmarenergi.se

Produktion och distribution av träpulver, briketter, pellets.

Karlshamn Energi AB

Telefon: 0454-818 00
www.karlshamnenergi.se

Karlshamns Hamn AB

Telefon: 0454-30 50 00
www.karlshamnshamn.se

En av Sveriges största godshamnar. Djuphamn med stor kapacitet och ytor för torra biobränslen som flis, ved, pellets etc. samt cisternkapacitet för flytande produkter. Järnväg till kaj/magasin.

Karlstads Energi AB

Telefon: 054-540 00 00
www.karlstadsenergi.se

Kastrup & Genberg AB

Telefon: 08-554 240 80
www.kastrup-genberg.se

Kastrup & Genberg AB är en handels- och ingenjörs firma.

Katrinefors Kraftvärme AB

Telefon: +46-501-39 34 50
katrineforskraft.se/

Klüber Lubrication Nordic A/S

Telefon: 08-590 986 00
www.klueber.com

Tillverkning av specialsmörjmedel Smörjfetter, smörjoljor för avancerade applikationer Smörjmedel som bidrar att effektivisera produktions & underhåll.

Kom Entreprenad

Telefon: 0292-440 60

Driver panncentraler åt externa kunder. Levererar biobränsle. Terminal i eget bruk.

Konstholmen

Telefon: 070-605 42 45
www.konstholmen.com/

Kosan Gas

Telefon: 031 - 65 52 00
www.kosangas.se

Kosan Gas är Nordens ledande leverantör av gasol i bulk. I Danmark är vi dessutom marknadsledare av gasol i flaskor.

KPA Unicon Oy

Telefon: +358 207 749 200
Fax: 35-820 77 49201
kpaunicon.se

KPA Unicon erbjuder ansvarsfulla energilösningar och livscykeltjänster. Vi är specialiserade på skräddarsydda och modulära pannanläggningsprojekt. Våra lösningar använder biomassa och fissila bränslen med hög effektivitet runt om i världen. Vi levererar våra anläggningar nyckelfärdiga eller som process leveranser beroende på kundernas behov. Vår egen serviceenhet erbjuder optimering och underhållstjänster under anläggningens hela livscykel. Vi erbjuder pannanläggningar för produktion av ånga, hetvatten och el. Lösningarna är utformade för en effektiv och miljövänlig användning av lokala biobränslen i energiproduktion. Panntekniken baseras på vår patenterade Biograte rundroster förbränningsteknik, Renefluidbed eller pulveriserad pelletsteknik, beroende på bränsle och användningsområde. Storleken är 5-50 MWth för biobränsleanläggningar och upp till 500 MWth för fossila bränslen. Våra anläggningar är konstruerade för att uppfylla de strängaste miljökraven med t.ex. mycket låga NOx-värden.

Kraftringen Energi AB

Telefon: 046-35 60 00
www.kraftringen.se

Kraftringen Produktion AB (KPAB) är Lunds Energikoncernens produktionsbolag. Produktion sker av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Bränslen är bioolja, RT-flis, naturgas och värmepumpar.

Lantbrukarnas Riksförbund

Telefon: 08-787 50 00
www.lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en pratipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs mer än 170 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP.

Lantmännen Energi AB

Telefon: 08-657 42 00
lantmannen.com

Inom division Energi samlar vi vår verksamhet inom energisektorn. Divisionen utvecklar och tillverkar biobaserade energiprodukter och miljöanpassade serviceprodukter.

Laxå Pellets AB

Telefon: 0584-44 42 60
www.laxapellets.se/

LaxåVärme AB

Telefon: 0584-44 40 80

LaxåVärme AB, kommunägt produktions och distributionsföretag av fjärrvärme.

Leijding Sweden AB

Telefon: 070-666 25 40

Konsulttjänster: logistik, bil, järnväg, sjöfart.

Lidköping Energi AB

Telefon: 0510-77 02 61
www.lidkopingenergi.se/

Linnéuniversitetet

Telefon: 0470-70 80 00
lnu.se

LM Industrirör

Telefon: 0662-301 11
www.lmror.se

Utför installationer till process- och pappersindustrin, kraft- och värmeverk samt anläggningar för energi och värmeåtervinning.

Luleå Energi AB

Telefon: 0920-26 44 00
www.luleaenergi.se

Producent och distributör av fjärrvärme med bränslen flis, pellets, pulver, olja och gas. Driver även några färdig värme/närvärme med pellets som bränsle. Pelletsfabrik finns i dotterbolag.

Lundsby Biogas A/S

Telefon: +45 96 49 43 00
lundsbybiogas.dk/en

Lundsby Biogas Ltd. manage and build turn-key biogas plants in Denmark and the surrounding countries. We cooporate with various suppliers of upgrade plants, if the plant delivers bionatural gas to the Natural Gas Network. We participate in considerations with power/heating plants if there is a possibility of supplying to one. Lundsby Biogas Ltd. always deliver a well-tested and operating biogas plant, including the training of the personel. We provide ongoing support until the manager feels safe with the technical and biological part of the biogas plant.

M2 Bioenergi AB

Telefon: 033-26 42 33
www.m2bio.se

Sågverk, samt konsultationer inom biobränslesektorn.

Mantex

Telefon: 08 477 04 80
www.mantex.se

Markedskraft Sverige, filial till MK ASA

Telefon: 08-587 128 00
www.markedskraft.com

Markedskraft har lång erfarenhet av att bistå elhandelsföretag, elproducenter och stora elförbrukare i både strategiska och taktiska frågeställningar rörande omsättning av el. Våra tjänster omfattar även utsläppsrätter, elcertifikat och ursprungsgarantier.

Marklund Solutions AB

Telefon: 021-40 40 50
www.m-solutions.se

För energiprodukter och energianvändare erbjuder Marklund Solutions AB experttjänster inom teknikval, regelverk, analyser, optimering, ekonomi och miljö. Målet är att göra kundens affär grön och lönsam.

Maskinflisning i Laxå AB

www.maskinflisning.se

Mellanskog ek för

Telefon: 010-482 80 00
www.mellanskog.se

Drygt hälften av alla skogsägare i Mellansverige är medlemmar i Skogsägarna Mellanskog. Föreningen bedriver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet. Mellanskog verkar för ett lönsamt, uthålligt och miljöanpassat skogsbruk.

Meva Energy AB

Telefon: +46 706 24 84 93
mevaenergy.com

Meva Energy is the world’s leading provider of gasification technology for renewable energy production based on small fraction fuels. Our system enables power and heat providers to utilize biomass in a uniquely efficient and profitable way.

The company was founded in 2008 in Sweden as a result of biomass gasification research at Luleå University of Technology and at the Energitekniskt Centrum – ETC – gasification center. Since then they have built world class expertise within thermochemical process engineering, gasification and syngas cleaning.

Mittuniversitetet / NAT

Telefon: 0611-861 12
www.miun.se

Mixport AB

Telefon: 0294-51 24 44

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Telefon: 0142-855 00
www.mse.se

Modity Energy Trading

Telefon: 046-32 59 00
www.modity.se

Modity hjälper energibolag, större energi producenter och förbrukare med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj för el, gas och miljö instrument. Vi hanterar även balansansvar samt tillgodoser kunders behov av bränslen.

Molkom Biovärme AB

Telefon: 0553-414 77

Mälardalens Högskola, Inst f Samhällsteknik

Telefon: 021-15 17 68
www.mdh.se/

Mälarenergi AB

Telefon: 021-39 50 00
www.malarenergi.se

Naturbruksprogrammet Ljusdals kommun

Telefon: 0651-725 79

Naturbruksprogrammet Ljusdals kommun, med blivande utgång bioenergi.

NDPower

Telefon: 070-663 66 47
ndpower.se

Nordic Distributed Power AB (NDPower) förser kunder i södra Afrika med förnybara energilösningar och finansiering, baserat på moderna och pålitliga tekniker för sol och biomassa, i samarbete med nordiska leverantörer och partners.

Neova AB

Telefon: 0650-54 74 00
www.neova.se

Neste Oil

www.neste.com

Raffinering och marknadsförings bolag med verksamhet i 15 länder. Producent av 15 miljoner ton fossila och 2 milj ton förnybar diesel (NEXBTL). Enbart representation i Sverige. Kunder importerar från Neste Oil Oy Finland.

NIBE AB / Nibe Brasvärme

Telefon: 0433-751 20

Norra Skogsägarna ek.för.

Telefon: 090-15 67 00
www.norra.se

Levererar färdiga bränslen i form av GROT-flis, spån, bark, rundvedsflis och krossad rundved till kunder i mellan Norrland och Mälardalen.

Norrenergi AB

Telefon: 08-475 04 00
www.norrenergi.se

Norrenergi är ett kommunalägt, lokalt energibolag i norra stor Stockholm som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Norrtälje Energi AB

Telefon: 0176-718 00
www.norrtaljeenergi.se

Kommunägt energibolag, fjärrvärme, elproduktion, eldistribution, stadsnät och elförsäljning.

Nårab

Telefon: 0435-296 50
www.narab.se

Nårab är ett kommunalt avfallsbolag. Vi producerar biogas som förbränningsmetod. Producerar flis , RT-flis och avfallsbränsle.

Nässjö Affärsverk AB

Telefon: 0380-51 70 00
www.nav.se

OP ERJO AB

Telefon: 0433-120 65

OP-Entreprenad AB

Telefon: 010-4568230
www.opentreprenad.se

OP Entreprenad hjälper företag med lösningar för återvinning. Vi producerar och säljer även flis, framför allt biobränsle, RT-flis (returflis) och villaflis. Trenden mot en ökad miljömedvetenhet och större krav på företagens återvinning har ökat efterfrågan på dessa tjänster. Vi har kunskaperna och maskinerna som krävs för att kunna utföra kompostering, pressning, siktning och flisning.

Oxelösunds Hamn AB

Telefon: 0155-25 80 00
www.oxhamn.se

Vi erbjuder helhetslösningar inom logistik och kan hantera hela din transportkedja, från start till mål. Vårt hamndjup på 16,5 meter, vårt isfria läge, direkt anslutning till både motorväg och järnväg, samt kort insegling, gör att vi kan erbjuda våra kunder unika möjligheter och en effektiv service.

Pannprojekt Lars-Åke Nyberg AB

Telefon: 0651-76 93 60

PE Teknik & Arkitektur

Telefon: 010-516 00 00
www.pe.se

PE Teknik & Arkitektur, i dagligt tal PE, grundades 2006 och är idag ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Vi har över tusen medarbetare och finns på ett trettiotal orter runt om i Sverige. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri.

Perten Instruments AB

Telefon: 08-505 809 00
www.perten.com

Svensk tillverkare av analysinstrument för kvalitetskontroll och processövervakning med fokus på bioenergi, spannmålsprodukter och livsmedel.

Petro Bio AB

Telefon: 031-335 49 50
www.petro.se

Jordens energitillgångar är begränsade. Petro har antagit miljöutmaningen att omsorgsfullt omvandla ett brett urval av bränsle – både fossila och förnybara – till energi för användning som värme och ånga. Vi tillhandahåller brännare och förbränningsutrustning samt service och reservdelar. Vår affär omfattar allt från enskilda brännare till kompletta panncentraler. En viktig del av vår marknad är att konvertera befintliga olje/gas pannor till att elda biobränslen. Framförallt till bio-olja eller träpulver.

Phoenix BioPower AB

Telefon: 073-423 22 55
phoenixbiopower.com

Piteå Science Park

www.piteasciencepark.se

Inom verksamhetsområdet cleantech så finns fokus området biobaserad industri/ekonomi.

Porcupine AB

Telefon: 070-622 35 71
www.porcupine.se

Preem AB

Telefon: 010-450 10 01
www.preem.se

Pugerups Gods

Telefon: 0413-334 11

Ramboll Sweden AB

Telefon: 010 615 60 00
se.ramboll.com/

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

REBIO AB

Telefon: 090-14 26 55
www.rebio.se

REBIO AB är ett biobränsleföretag som ägs av 13 stycken privata sågverk och träförädlingsföretag i norra Sverige. Vi handlar huvudsakligen med träbränslen från sågverk och skog.

Region Halland

Telefon: 035-13 48 00
www.regionhalland.se

Region Halland, tillväxt, innovationsstöd inom bioenergi.

Region Örebro Län

Telefon: 019-602 63 21
www.regionorebrolan.se

Vi är ett regionalt Energikontor. Områden: Projekt, Nätverk, Information/kurs + konferens.

Ren Fuel K2B AB

Telefon: 08-791 20 40
renfuel.se

Ren Fuel bedriver forskning, processutveckling och kommersialisering av biomassa genom katalytiska processer för ombildning till flytande kolväten. Resultatet blir ett oljederivat vilket kan i ett raffinaderi ombildas till bensin eller diesel.

Renetech AB

www.renetech.net

Företaget utvecklar projekt inom området förnybar energi och återvinning av biomassa, till energi och växtförbättring. Företaget är främst verksam inom EU (Sverige och Irland) samt i Östafrika, men ser ökad efterfrågan i utvecklingsländer i Asien och Latinamerika.

Renewable Energy Group

Telefon: +49 2862 9100-50
www.regfuel.com

RISE Research Institutes of Sweden AB

Telefon: 010-516 62 80
www.ri.se

RISE AB är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Vi skapar, använder och förmedlar internationellt konkurrenskraftig kompetens för utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter och processer. Därmed bidrar vi till värdeskapande och förnyelse i näringslivet.

S:t E Maritime & Shipping AB

Telefon: 08-636 25 60
www.stemshipping.se

STEM Shipping är ett internationellt skeppsmäkleri som arrangerar transporter av flytande produkter på Transportörens uppdrag. Vi har sedan starten 2009 arbetat med fokus mot transport av biobränslen, och befraktar tonnage över hela världen. STEM Shipping fraktar årligen över 1,5 miljon ton produkt.

Safetech HB

Telefon: 031-68 50 05
safetech.nu

Safetech levererar kompletta system för förebyggande brandskydd. Vi tillhandahåller projektering, leverans, installation, utbildning och service.

Sala-Heby Energi AB

Telefon: 0224-576 00
www.sheab.se

SCA Skog AB, Norrbränslen

Telefon: 0911-775 89
www.sca.com/skog

Scandbio AB

Telefon: 010-45 67 300
www.scandbio.com

Scandinavian Energy Solutions AB

Telefon: 070-887 72 83
www.ses.com.se

Scandinavian Energy Solutions AB (SES AB)aims to facilitate further expansion of trade-economic and technical cooperation between Scandinavia and Eastern Europe. SESAB also provides consultancy services to help achieve successful implementation of various renewable energy projects. Our knowledge of the market is unrivaled. Partners and founders of the company have over 15- years of successful unique and extensive experience in the development of projects of conventional and renewable energy.

Scania AB

Telefon: 08-553 810 00
www.scania.com

Scheuch GmbH

Telefon: +43 77 52 905-0
Fax: 43-775 29 0565000
www.scheuch.com/en

Technology for clean air. Innovative air and environmental technology for industrial applications has been Scheuch's stock in trade for 50 years now. Whether the solutions involve extraction, dedusting, conveying, flue gas purification or plant manufacturing, Scheuch is a leading expert with a pole position on the market in numerous sectors, and offers its customers application-specific, high-quality solutions to their air and environmental technology issues.

SEKAB BioFuels & Chemicals AB

Telefon: 0660-758 00
www.sekab.com

SEKAB-gruppen är en av Europas ledande etanolaktörer. Vi producerar och distribuerar bioetanol som drivmedel och gröna kemikalieprodukter, samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för, och aktivt medverka till, framtidens hållbara transporter med hjälp av långsiktigt hållbara biodrivmedel.

SenSiC AB

Telefon: 08-542 44 900
sensic.se

SenSiC utvecklar, tillverkar och säljer kiselkarbidbaserade gas sensorer för förbränningssystem. SenSiC unika biovärmesensor mäter både CO och O2 i en och samma lösning och är avsedd för småskaliga värmepannor, sensorn gör det möjligt att bättre optimera förbränningsprocesser i t.ex. pellets, flis och vedpannor än med ren syresensor.

Setra Trävaror AB

Telefon: 08-705 03 00
www.setragroup.com

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukande skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. I koncernen ingår nio sågverk och tre förädlingsenheter. Två av sågverken, Malå och Rolfs, har intrigerat sågning och hyvling. Bioprodukter som flis, spån och bark uppstår i såg- och hyvelprocesser och efterfrågas bland annat av energisektorn och pappers- och massaindustrin.

Silvana Import Trading Inc.

Telefon: +1 514 939 3523
www.silvanatrading.com

Canadian Importer of Scandinavian Equipment.

Skellefteå Kraft AB

Telefon: 0910-77 25 00
www.skekraft.se

Skellefteå Kraft är den femte största kraftproducenten i landet. Bolagets el kommer till 70% från vattenkraft. Den övriga produktinoen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. Ett normalår produceras 3,8 TWh el, i hel- eller delägda kraftverk.

Skogsägarna Norrskog Ek För

Telefon: 063-14 58 30
www.norrskog.se

Skövde Värmeverk AB

Telefon: 0500-49 95 34
www.varmeverk.skovde.se

Fjärrvärme produktion/distribution med biobränsle och avfall som huvudsakliga bränslen.

SLU, Biomassateknologi & kemi

Telefon: 090-786 81 00
www.slu.se

Smedjebacken Energi AB

Telefon: 0240-66 06 01
www.smedjebacken.se

Kraftproduktion, elinstallation, fjärrvärme, vatten och avlopp, bredband samt elnätsverksamhet i särskilt dotterbolag.

Solör Bioenergi

Telefon: 0533-101 91
solorbioenergi.se

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnyelsebar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme. Vår kärnverksamhet är fjärrvärme, energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, kreosot och cca-impregnerat trä, produktion av ånga och el samt produktion av biobränslen i form av pellets, briketter och flis.

St1 Sverige AB

www.st1.se

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Vårt mål är att utveckla och kommersialisera funktionella och hållbara energilösningar. Miljöarbetet är vårt mest prioriterade område och vi jobbar målmedvetet för att introducera nya, moderna lösningar. Vi tillverkar etanol av livsmedelsavfall för att minska bilarnas negativa miljöpåverkan. Vi tillför grön el från våra vindkraftverk i Finland och borrar för geotermisk djupvärme för att tillföra energi för fjärrvärme.

Stockarydsterminalen AB

Telefon: 076-128 12 22
www.stockarydsterminalen.se

Järnvägsterminal i Småland som hanterar skogliga produkter i rund eller flisad form samt recyclingsortiment.

Stockholm Exergi

Telefon: 08-671 70 00
www.stockholmexergi.se

Fortum Värme äger kraftvärme, fjärrvärme och kyla, produktionsanläggningar i Stockholms området. Vi distribuerar och levererar värme, kyla och gas till våra kunder som utgörs av industri, kontor/lokaler och bostäder.

Stora Enso Bioenergi AB

Telefon: 01046-80 000
www.storaenso.com

Stora Enso är en global skogsindustrikoncern med betydande verksamhet i Sverige. Total omsättning av bioenergi är ca 5 TWh oförädlat trädbränsle samt 300.000 ton pellets. Av detta används ca 2 TWh i egen industriell kraftvärmeproduktion.

STX Commodities Sweden

Telefon: 0313 115 126
www.stxgroup.com

STX Commodities är ett internationellt handelshus inom förnybar energi och handlar biobränslen, biogas, förnybar elektricitet och utsläppsrätter på över 17 olika marknader.

Sundsvall Bioenergi AB

Telefon: 070-340 96 56
sundsvallbioenergi.wordpress.com

SBAB är leverantör av alla slag av biobränslen till värmeverk och industrier samt besitter ett globalt nätverk med flera internationella projekt samt tillverkning, installation, service av sönderdelningsmaskiner inom återvinning och skogsindustrier i Sverige och utomlands.

SunPine AB

Telefon: 0911-23 28 00
www.sunpine.se

Utvinner biodiesel från råtallolja.

Svenska Kyrkans Skogscertifiering

Telefon: +46-70-3330974
www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar

Sveprol Bio Production AB

Telefon: 08-23 09 50
www.mbpsolutions.com

Sveprol Bio Production AB ingår i MBP Group. MBP Group bedriver handel samt förädlar och levererar flytande biobränslen och tekniska oljor globalt. I en leveranskedja utgör Sveprol MBP:s sista länk mot den Svenska biooljemarknaden. Sveprol är en teknisk facilitet med kompetens och utrustning att kvalitetssäkra biooljor före leverns.

Swestep

Telefon: 0763 97 9574
swestep.com

Swestep is a green technology pioneer that develops, sells and operates SWESTEP Plants that utilizing the revolutionary Catalytic Conversion (CC) process. The company vision is to become one of the solutions to the global waste challenges and a fossil free economy. "Biomass to Liquid - Waste to Energy - Waste to Liquid"

Sågverken Mellansverige

Telefon: 023-840 60
www.sagverken.se

Söderenergi AB

Telefon: 08-553 055 00
www.soderenergi.se

Söderenergi producerar el motsvarande förbrukning för 100 000 villor och fjärrvärme för ca 120 000 hushåll, kontor och industrier i Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem och Huddinge. Vi levererar också värme till Fortum i Stockholms stad. Vi eldar till 90 procent med förnyelsebara bränslen. 2010 invigdes Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges hittills största bioeldade kraftvärmeverk.

Söderhamn NÄRA

Telefon: 0270-766 00
www.soderhamnnara.se

Södra Skogsenergi AB

Telefon: 0470-890 00
www.sodra.com

Södra Skogsenergi levererar ca 4.3 TWh fasta biobränslen till förbrukare i södra Sverige och Danmark.

Tekniska Verken i Kiruna AB

Telefon: 0980-707 23
www.tekniskaverkenikiruna.se

I företaget ingår även renhållning, vatten/avlopp, slamtömning, skötsel av gator och parker samt kommunens projekt.

Tekniska Verken i Linköping AB

Telefon: 013-20 80 00
www.tekniskaverken.se

Tibro Kommun Värmeverket

Telefon: 0504-180 00
www.tibro.se

Tierps Fjärrvärme

Telefon: 0293-130 75
www.tierpsfjarrvarme.se

Torkapparater AB

Telefon: 08-660 20 60
www.torkapparater.se

Leverantör av system för torkning, förgasning. pyrolys och torrifiering av biobränslen. Systemen är mycket färdiga och inefattar värmeåtervinning och processtyrning.

TRB Sverige AB

Telefon: 033-10 24 20
trb.se

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av 12 större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. TRB-nätverket driver genom sina delägarföretag gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar. Ambitionerna för TRB:s tankstationsnät är att tankstaionsnätet ska utgöra en möjlighet för delägarföretagen att erbjuda sina kunder miljö- och klimatsmarta transport- och logistiktjänster.

Trollhättan Energi AB

Telefon: 0520-49 70 75
www.trollhattanenergi.se

Trätransporter i Norrbotten AB

Telefon: 0911-23 30 90
bdx.se/sv/om-bdx/dotterbolag/tratrans

Tylöskog AB

Telefon: 035-662 00
tyloskog.se/

Tylöskog AB bedriver import och export av all skogsråvara. Vårt huvudsakliga handelsområde är Östersjöregionen.

Umeå Energi AB

Telefon: 090-16 38 00
www.umeaenergi.se

Umeå Energis verksamhet är indelad i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet samt Sol, Vind & Vatten. Affärsområde Värme innefattar produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla inom Umeå Kommun och Bjurholm Dessutom erbjuds Umeå kommun och andra externa kunder avfallshantering i form av förbränning.

UNY-Konsult AB

Telefon: 0495-201 05
www.unykonsult.se

UNY är en komplett leverantör av utrustning för förädling av bl.a. träbaserade råvaror. Vi projekterar och bygger anläggningar 1 000 - 100 000 årston. UNY har Bandtorkar, Salmatecs pelletspressar, Mesken spånbalning, ACO-fuktmätning. UNY arbetar även på konsultbasis.

Vasa Värme

Telefon: 020-802 800
www.vasavarme.se

Vasa Värme producerar och distribuerar fjärrvärme, baserad på biobränsle. Vasa Värme startade 2014 och finns i dag på fem orter i Sverige: Kalix, Edsbyn, Alfta, Malmköping och Krokek. Från 2021 kommer vi även att leverera fjärrvärme på Ekerö.

Vattenfall AB Värme Sverige

Telefon: 020-82 00 00
www.vattenfall.se

Vattenfalls huvudprodukter i Sverige är el och värme. Här är vi verksamma i alla länkar i värdekedjan; produktion, distribution och försäljning och produktionen sker huvudsakligen från vindkraft, kärnkraft, biomassa och vattenkraft.

Vegoil Energy Provider AB

Telefon: 0454-38 06 74
www.vegoil.se

Vegoil är främst en leverantör av biooljor till den nordiska marknaden. Vi har tankanläggning i Sölvesborg, där är vi även användare av bioolja för uppvärmning. Vegoil bedriver också handelsverksamhet av vegetabiliska oljor och energiråvaror. Vi bedriver dessutom konsultverksamhet inom områdena ovan.

VEÅ AB

Telefon: 0382-15 80 20
www.vea.se

VEÅ AB utvecklar, konstruerar, tillverkar och marknadsför ång- och hetvattenpannor samt kompletta pannanläggningar till industrier samt värme- och kraft producenter i skandinaven.

Vida Energi AB

Telefon: 0472-439 00
www.vida.se

Vida Energi AB, bolag i Vidakoncernen. Säljer koncernens bioprodukter, producerar och säljer skogsbränslen. Egen tillverkning och försäljning av bränslepellets, briketter och stallströ för djurhållning.Vida pappersbruk förser Lessebo med värme.

VänerEnergi

Telefon: 0501-637000
vanerenergi.se/

VänerEnergi är ett kommunägt energibolag som ägs av Mariestads kommun 88% och Töreboda kommun 12%. Följande affärsområden ingår i företaget: fjärrvärme, elnät, stadsnät, telekom samt nya energisystem. Företaget äger elförsäljningsbolaget VänerEl 100% samt Katrinefors kraftvärme AB 50%. VänerEnergi köper fjärrvärme från Katrinefors kraftvärme AB, vilken produceras med fiberslam och returträ i Mariestad. Egen biobränsleproduktion i Töreboda och Lyrestad.

Värnamo Energi AB

Telefon: 0370-69 41 00
www.varnamoenergi.se

Västerbergslagens Energi AB

Telefon: 0240-876 00
www.vbenergi.se

Västra Mälardalens Energi & Miljö

Telefon: 0221-67 06 10
www.vme.se

Växjö Energi AB

Telefon: 0470-77 52 00
www.veab.se

WestEnergy AB

Telefon: 0510-172 10
westenergy.se

Lagrar och säljer bioolja.

Wibax AB

Telefon: 0911-25 02 00
wibax.com

Leverantör av biooljor och kemikalier till processindustri samt energimarknaden. Har marknadens bästa logistiklösning med ett eget tankbilsåkeri samt egna strategiskt placerade terminaler för att kunna leverera en säker lösning till kunderna. Erbjuder även konverteringsuppdrag där Wibax genomför en "ax-limpa" lösning från ekonomiska kalkyler till ombyggnationen och igång körning.

World Thermal Service – WTS AB

Telefon: 0155-28 49 15
www.wtsab.com

WTS AB levererar pulver brännare 2 - 5 mw. Konvertering från fossilt bränsle till biobränsle, pulverbrännarsystem för nya pannor.

Ystad Energi AB

Telefon: 0411-57 70 00
www.ystad.se

Ystad Energi AB är ett kommunalt ägt energi bolag. Inom bolaget finns en fjärrvärmeverksamhet. Energiproduktionen är ca 155 GWh per år. Fjärrvärmenätet är 87 km långt och har ca 1400 anslutningspunkter. I fjärrvärmeproduktionen använder YEAB, huvudsakligen biobränsle (>95%), deponigas (<3%) och EO1 (<2%). Den totala installerade biobränsle effekten är 41 MW.

ÅF Industry

Telefon: 010-505 00 00
www.afconsult.com

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs fem divisioner, Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy och Management Consulting, erbjuder ingenjörs- och konsulttjänster inom huvudsakligen tre sektorer: energi, industri och infrastruktur.

Ånge Energi AB

Telefon: 0690-25 01 00
www.angeenergi.se

Ånge Energi AB, producerar, distribuerar och säljer energi. Energitjänster och entreprenadverksamhet inom energibranchen.

Älmåsen konsult i Tenhult AB

Telefon: 0708-528628

Hjälper företag och andra förbrukare att byta ut fossil energi till biobränsle som värmekälla.

Vi använder oss av cookies. Läs mer