100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

Användningen av energi från förnybara energikällor 2017

Anv. av energi f. fornybara energikallor 2017

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 22 september 2022
 • Remissvar

Remissvar: Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remissvar rörande promemorian övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 september 2022
 • Remissvar

Remissynpunkter på Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av EU-kommissionens förslag till ändringar och tillägg till reglering 651/2014, som gäller villkor för beviljande av statsstöd inom EU, och vill lämna följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 augusti 2022
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om REPowerEU och åtföljande lagstiftningsförslag rörande Förnybartdirektivet och Energieffektiviseringsdirektivet

Vi har tagit del av EU-kommissionens förslag och regeringskansliets faktapromemoria 2021/22:FPM 102. Vi hade tyvärr inte möjlighet att delta i det remissmöte som hölls 20 juni, men vill framföra nedan skriftliga synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 april 2022
 • Remissvar

Remissvar om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Bonus-malus är ett dyrt och ineffektivt system, som bör avskaffas eftersom det inte styr mot klimatnytta, anser Svebio.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2022
 • Remissvar

Remissvar: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Svebio accepterar att kvotplikten pausas under ett år, men därefter måste man återgå till tidigare beslutade höjningar för att klara det svenska målet för transportsektorn 2030 och det övergripande svenska klimatmålet inom EU:s gemensamma klimatpolitik…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer