100 % förnybar energi med mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för optimala styrmedel i ett förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel.

Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Vi verkar för

Remissvar

 • 22 mars 2017
 • Remissvar

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Våra kommentarer gäller i första hand beskrivningen av landsbygdens potential för företagande och ökad sysselsättning (sid 61 och sid 69 - 73)…

 • Ladda ner som PDF
 • 15 mars 2017
 • Remissvar

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rapporten på remiss, men önskar lämna synpunkter. Svebio arbetar för att främja ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Våra medlemmar är företag engagerade i…

 • Ladda ner som PDF
 • 1 mars 2017
 • Remissvar

En svensk Flygskatt (SOU 2016:83)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått betänkandet på remiss, men önskar lämna synpunkter. Svebio arbetar för att främja ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Våra medlemmar är företag engagerade i…

 • Ladda ner som PDF
 • 24 februari 2017
 • Remissvar

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för en ekonomiskt och miljömässigt optimal ökad användning av bioenergi. Svebio har cirka 300 medlemmar, främst företag verksamma i bioenergins försörjningskedja.

 • Ladda ner som PDF
 • 24 februari 2017
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag till nytt Förnybartdirektiv COM (2016) 767

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för en ekonomiskt och miljömässigt optimal ökad användning av bioenergi. Svebio har cirka 300 medlemmar, främst företag verksamma i bioenergins försörjningskedja. Svebio är också verksamt på EU-nivå som aktiv medlem i den…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer