100 % förnybar energi med mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för optimala styrmedel i ett förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel.

Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Vi verkar för

Remissvar

 • 27 november 2017
 • Remissvar

Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har fått rubricerade förslag till föreskrifter på remiss och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 oktober 2017
 • Remissvar

Statens Energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 september 2017
 • Remissvar

Bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har tagit del av den föreslagna formuleringen av en ny paragraf i förordningen och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 augusti 2017
 • Remissvar

MCP-direktivet

Remissyttrande över Naturvårdsverket förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet).

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2017
 • Remissvar

Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är inte remissinstans för rubricerade rapport, men önskar framföra synpunkter på rapporten och dess slutsatser.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer