100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

Användningen av energi från förnybara energikällor 2017

Anv. av energi f. fornybara energikallor 2017

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 22 oktober 2021
 • Remissvar

Remissyttrande över Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:21)

Enligt Svebios uppfattning bör klimatpolitiken i första hand styras med generella styrmedel som koldioxidbeskattning och utsläppshandel, inte med tillstånd för enskilda verksamheter eller projekt.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 oktober 2021
 • Remissvar

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv EED

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att kommentera EU-kommissionens förslag till revidering av energieffektiviseringsdirektivet och vill framföra nedan synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 oktober 2021
 • Remissvar

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat förnybartdirektiv RED III

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, vill framföra följande synpunkter på förslaget. Vi inleder med en sammanfattning av våra huvudpunkter och går sedan in på några förslag till ändrade skrivningar, strykningar och tillägg.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändrade normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer