100 % förnybar energi med mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för optimala styrmedel i ett förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel.

Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Vi verkar för

Remissvar

 • 15 juni 2017
 • Remissvar

Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är inte remissinstans för rubricerade rapport, men önskar framföra synpunkter på rapporten och dess slutsatser.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2017
 • Remissvar

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapporter och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 26 april 2017
 • Remissvar

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen. Svebio organiserar företag i hela bioenergikedjan, inklusive de flesta av landets producenter av biokraft och biovärme, samt leverantörer…

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Energikommissionens betänkande (SOU 2017:2)

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer