100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel.

Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Vi verkar för

Remissvar

 • 8 januari 2019
 • Remissvar

Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att ge synpunkter på förslaget till nationellt luftvårdsprogram och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 maj 2018
 • Remissvar

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om energideklaration för byggnader

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en ideell miljöorganisation och mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare, beslutsfattare och privatpersoner. Svebio ska ta tillvara på de 250 medlemmarnas intressen. Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag…

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2018
 • Remissvar

Statens Energimyndighets rapport Slopande av anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft (ER 2018:6)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade rapport på remiss, och önskar framföra följande synpunkter på rapporten:

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2018
 • Remissvar

Föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Svebio har fått ovanstående förslag till föreskrift på remiss och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2018
 • Remissvar

Förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Vi har tagit del av förordningen och har inga invändningar mot innehållet. Vi vill emellertid i sammanhanget påminna om vår uppfattning att de föreslagna kvotnivåerna är för lågt satta. Det gäller särskilt kvotnivån för bensin.…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer