100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2020 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 9 maj 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 4 maj 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade rapport och vill framhålla följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 5 april 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Naturvårdsverkets rapport Förslag till förändrad NOx-avgift

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade rapport och vill framhålla följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 mars 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 december 2022
 • Remissvar

Trafikanalys förslag till styrmedel för transportsektorns klimatomställning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av rubricerade utredning och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer