100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2020 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 31 oktober 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Konsekvensutredning till föreskrifter till energistatistiken 2023

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 28 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för producenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 25 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 23 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar: Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 19 juni 2023
 • Remissvar

Remissvar av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer