100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

Användningen av energi från förnybara energikällor 2017

Anv. av energi f. fornybara energikallor 2017

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 15 december 2022
 • Remissvar

Trafikanalys förslag till styrmedel för transportsektorns klimatomställning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av rubricerade utredning och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 november 2022
 • Remissvar

Klimaträttsutredningens förslag Rätt för klimatet – slutbetänkande SOU 2022:21

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av rubricerade utredning och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 3 november 2022
 • Remissvar

Remissvar: Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Svebio har tagit del av rubricerade promemoria och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 20 oktober 2022
 • Remissvar

Remissvar: Verifiering av markkriterier för svensk agrobiomassa

Svebio har tagit del av rubricerade promemoria och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 30 september 2022
 • Remissvar

Remissvar: Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla nedan.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer