100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

Användningen av energi från förnybara energikällor 2017

Anv. av energi f. fornybara energikallor 2017

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 14 januari 2020
 • Remissvar

Synpunkter på uppdaterad förordning och miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på den föreslagna förordningen och vill ge följande skriftliga synpunkter. Svebio har tidigare framfört liknande synpunkter vid det möte som anordnades den 13 december 2019.

 • Ladda ner som PDF
 • 10 januari 2020
 • Remissvar

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning

Svebio stödjer förslaget att utvidga skattebefrielsen för vissa biobränslen till att också omfatta biogasol. Fossil gasol används fortfarande i betydande volymer i den svenska industrin, men kommer under de närmaste åren att behöva ersättas med…

 • Ladda ner som PDF
 • 10 januari 2020
 • Remissvar

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bland Svebios medlemmar finns företag som handlar med eller återvinner energi ur avfallsbränslen.

 • Ladda ner som PDF
 • 26 november 2019
 • Remissvar

Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rubricerade utredning på remiss, men önskar framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 25 oktober 2019
 • Remissvar

Förslag till ändring av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd BFS 2020:xx

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagna ändringar i Boverkets byggregler.

Vi använder oss av cookies. Läs mer