100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

Användningen av energi från förnybara energikällor 2017

Anv. av energi f. fornybara energikallor 2017

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 25 maj 2020
 • Remissvar

Remissyttrande över Hållbar slamhantering, SOU 2020:3

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 20 maj 2020
 • Remissvar

Remissyttrande över SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 12 maj 2020
 • Remissvar

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 4 maj 2020
 • Remissvar

Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige SOU 2019:63 och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 april 2020
 • Remissvar

Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge remissyttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer