100 % förnybar
energi med
mycket bioenergi

Dit vill vi komma!

Svebio verkar för ett 100% förnybart energisystem

Vår vision är ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Bioenergin kommer att ha en central roll och vi vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Det finns mycket stora potentialer att öka produktionen av biobränslen både i Sverige, i Europa och globalt, både från jordbruk, skogsbruk och avfallshantering, för användning i alla sektorer av samhället.

Hur når vi dit?

Bäst utveckling får vi när staten begränsar sin roll till att med generella skatter och avgifter styra bort från miljö- och hälsofarlig användning av energi, material och produkter. Däremot är det företags och enskilda människors roll att ta fram de lösningar, de råvaror och den teknik som på ett konkurrenskraftigt sätt löser våra behov av mat, energi och produkter utan negativa miljökonsekvenser.

Vi är övertygade om att bioenergin kommer att bli en vinnare med sådana generella och teknikneutrala styrmedel. Läs mer om vår syn på styrmedel och om den svenska koldioxidskatten. 

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige.

Användningen av energi från förnybara energikällor 2017

Anv. av energi f. fornybara energikallor 2017

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten

Vi verkar för

Remissvar

 • 25 oktober 2019
 • Remissvar

Förslag till ändring av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd BFS 2020:xx

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagna ändringar i Boverkets byggregler.

 • 25 oktober 2019
 • Remissvar

PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade PM och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 4 oktober 2019
 • Remissvar

Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över handlingsplanen för hållbara transporter i Örebro län och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 30 september 2019
 • Remissvar

Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade rapport och förslag och vill framföra följande. Svebio verkar för ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomisk optimalt sätt inom ramen för…

 • Ladda ner som PDF
 • 30 september 2019
 • Remissvar

Promemorian Sänkt skatt på drivmedel

Svebio motsätter sig den föreslagna koldioxid- och energiskattesänkningen på bensin och diesel. Skattesänkningens enda motiv är att motverka ökat pris vid pump som blir en följd av ökad inblandning av biodrivmedel.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer