Försörjningstrygghet

Bioenergin – biokraft, biodrivmedel och biovärme – ger ett stort bidrag till Sveriges och Europas energiförsörjningstrygghet. Idag står bioenergi för 39 procent av den totala energi som används i Sverige. Bioenergin har potential att ge ett ännu större bidrag till försörjningstryggheten om de rätta förutsättningarna kommer på plats.

Ur ett försörjningstrygghetsperspektiv har bioenergin fördelen att vara en närodlad energilösning som kostnadseffektivt utnyttjar känd teknik. Till skillnad från många andra förnybara energislag är bioenergin dessutom planerbar. Skogen och jordbruket befinner sig redan inom Europas gränser och 96% av den bioenergi vi använder idag inom EU produceras också inom EU. Detta innebär att Europa är så gott som självförsörjande på bioenergi.

Källa: Bioenergy Europe’s Statistical Report 2022

Vår tillgång till bioenergin är dessutom relativt opåverkad av det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Till skillnad från fossila bränslen som i många fall färdas på sårbara transportrutter ligger bioenergiproduktionen nära användarna. Dessutom byggs infrastrukturen för bioenergin till stor del av europeiska företag.

Svebio anser att långsiktig energiförsörjningstrygghet bäst byggs i samarbete med det moderna skogs- och jordbruket. Ett hållbart jord- och skogsbruk är både en trygg och förnybar energikälla samtidigt som det utgör en stabil källa av virke och livsmedel. Det utgör därmed en stark bas i det civila försvaret.

Fem sätt som bioenergi kan bidra till försörjningstrygghet:

  • Biokraften är den planerbara energilösningen som snabbast kan byggas ut för att lösa Sveriges effektproblematik och stärka den lokala elförsörjningen. Läs mer här.
  • Konvertering från el till bioenergi för uppvärmning av bostäder, lokaler och industri är ett effektivt och snabbt sätt att frigöra eleffekt och elenergi för andra ändamål.
  • En utbyggd europeisk biogasproduktion är en bättre lösning på Europas gaskris än ökade importer av fossil LNG.
  • Den europeiska produktionen av biodrivmedel kan ge ett stort bidrag till drivmedelsförsörjningen. Biodrivmedelsproduktionen behöver använda både odlade grödor och olika biprodukter och avfall.
  • En utbyggd europeisk infrastruktur för biofjärrvärme är den bästa lösningen för värmetrygghet i Europa, samtidigt som det ger ett gott underlag för mer lönsam kraftvärme, där både elproduktion och värmeproduktion kan ge intäkter.

Vill du veta mer? Tryck här för att läsa om hur Sveriges energianvänding ser ut

Vi använder oss av cookies.Läs mer