Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 5 april 2019
 • Remissvar

Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bland Svebios medlemmar finns producenter av biokraft inom fjärrvärmesektorn och i skogsindustrin, samt leverantörer av utrustning och bränslen för…

 • Ladda ner som PDF
 • 11 mars 2019
 • Remissvar

Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 6 mars 2019
 • Remissvar

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande om rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 februari 2019
 • Remissvar

”Skogsskötsel med nya möjligheter”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 februari 2019
 • Remissvar

Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla

Svebios Remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

 • Ladda ner som PDF
 • 8 januari 2019
 • Remissvar

Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att ge synpunkter på förslaget till nationellt luftvårdsprogram och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 maj 2018
 • Remissvar

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om energideklaration för byggnader

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en ideell miljöorganisation och mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare, beslutsfattare och privatpersoner. Svebio ska ta tillvara på de 250 medlemmarnas intressen. Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag…

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2018
 • Remissvar

Statens Energimyndighets rapport Slopande av anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft (ER 2018:6)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade rapport på remiss, och önskar framföra följande synpunkter på rapporten:

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2018
 • Remissvar

Föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Svebio har fått ovanstående förslag till föreskrift på remiss och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2018
 • Remissvar

Förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Vi har tagit del av förordningen och har inga invändningar mot innehållet. Vi vill emellertid i sammanhanget påminna om vår uppfattning att de föreslagna kvotnivåerna är för lågt satta. Det gäller särskilt kvotnivån för bensin.…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer