Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 14 april 2022
 • Remissvar

Remissvar om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Bonus-malus är ett dyrt och ineffektivt system, som bör avskaffas eftersom det inte styr mot klimatnytta, anser Svebio.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2022
 • Remissvar

Remissvar: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Svebio accepterar att kvotplikten pausas under ett år, men därefter måste man återgå till tidigare beslutade höjningar för att klara det svenska målet för transportsektorn 2030 och det övergripande svenska klimatmålet inom EU:s gemensamma klimatpolitik…

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2022
 • Remissvar

Remissyttrande: ”Första, andra, tredje … förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 21 mars 2022
 • Remissvar

Remissvar: Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Svebios remissyttrande över promemorian sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 februari 2022
 • Remissvar

Remissvar: Reduktionsplikt för rena och högblandade biodrivmedel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade promemoria.

 • Ladda ner som PDF
 • 7 februari 2022
 • Remissvar

Remissyttrande över utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade utredning. Läs remissvaret här.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 februari 2022
 • Remissvar

Remissyttrande över tydligare reglering av hampa

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 januari 2022
 • Remissvar

Remissyttrande över Naturvårdsverkets rapport: Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall

Klassificeringen av kompostering, biogasproduktion och biokolproduktion som ”materialåtervinning”, vilket ger dessa metoder ett företräde framför energiutvinning genom förbränning, är inte logisk och leder till sämre energiutnyttjande och därmed onödigt stora utsläpp av koldioxid.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 december 2021
 • Remissvar

Remissyttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Promemorians förslag om att skärpa kraven på fordon inom bonus-malus innebär att ett orättvist styrmedel blir ännu mer orättvist. Istället för att göra marginella förändringar i bonus-malus bör systemet avskaffas.

 • Ladda ner som PDF
 • 22 oktober 2021
 • Remissvar

Remissyttrande över Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:21)

Enligt Svebios uppfattning bör klimatpolitiken i första hand styras med generella styrmedel som koldioxidbeskattning och utsläppshandel, inte med tillstånd för enskilda verksamheter eller projekt.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer