Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 14 januari 2020
 • Remissvar

Synpunkter på uppdaterad förordning och miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på den föreslagna förordningen och vill ge följande skriftliga synpunkter. Svebio har tidigare framfört liknande synpunkter vid det möte som anordnades den 13 december 2019.

 • Ladda ner som PDF
 • 10 januari 2020
 • Remissvar

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning

Svebio stödjer förslaget att utvidga skattebefrielsen för vissa biobränslen till att också omfatta biogasol. Fossil gasol används fortfarande i betydande volymer i den svenska industrin, men kommer under de närmaste åren att behöva ersättas med…

 • Ladda ner som PDF
 • 10 januari 2020
 • Remissvar

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bland Svebios medlemmar finns företag som handlar med eller återvinner energi ur avfallsbränslen.

 • Ladda ner som PDF
 • 26 november 2019
 • Remissvar

Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rubricerade utredning på remiss, men önskar framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 25 oktober 2019
 • Remissvar

Förslag till ändring av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd BFS 2020:xx

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagna ändringar i Boverkets byggregler.

 • 25 oktober 2019
 • Remissvar

PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade PM och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 4 oktober 2019
 • Remissvar

Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över handlingsplanen för hållbara transporter i Örebro län och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 30 september 2019
 • Remissvar

Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade rapport och förslag och vill framföra följande. Svebio verkar för ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomisk optimalt sätt inom ramen för…

 • Ladda ner som PDF
 • 30 september 2019
 • Remissvar

Promemorian Sänkt skatt på drivmedel

Svebio motsätter sig den föreslagna koldioxid- och energiskattesänkningen på bensin och diesel. Skattesänkningens enda motiv är att motverka ökat pris vid pump som blir en följd av ökad inblandning av biodrivmedel.

 • Ladda ner som PDF
 • 26 september 2019
 • Remissvar

Svar på skriftlig konsultation om förslag till Nationell energi- och klimatplan

I enlighet med EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen ska samtliga medlemsstater lämna in en nationell energi- och klimatplan (NEKP) till EU-kommissionen senast 31 december 2019. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer