Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 14 mars 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 december 2022
 • Remissvar

Trafikanalys förslag till styrmedel för transportsektorns klimatomställning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av rubricerade utredning och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 november 2022
 • Remissvar

Klimaträttsutredningens förslag Rätt för klimatet – slutbetänkande SOU 2022:21

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av rubricerade utredning och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 3 november 2022
 • Remissvar

Remissvar: Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Svebio har tagit del av rubricerade promemoria och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 20 oktober 2022
 • Remissvar

Remissvar: Verifiering av markkriterier för svensk agrobiomassa

Svebio har tagit del av rubricerade promemoria och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 30 september 2022
 • Remissvar

Remissvar: Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 22 september 2022
 • Remissvar

Remissvar: Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remissvar rörande promemorian övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 september 2022
 • Remissvar

Remissynpunkter på Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av EU-kommissionens förslag till ändringar och tillägg till reglering 651/2014, som gäller villkor för beviljande av statsstöd inom EU, och vill lämna följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 augusti 2022
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om REPowerEU och åtföljande lagstiftningsförslag rörande Förnybartdirektivet och Energieffektiviseringsdirektivet

Vi har tagit del av EU-kommissionens förslag och regeringskansliets faktapromemoria 2021/22:FPM 102. Vi hade tyvärr inte möjlighet att delta i det remissmöte som hölls 20 juni, men vill framföra nedan skriftliga synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 april 2022
 • Remissvar

Remissvar om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Bonus-malus är ett dyrt och ineffektivt system, som bör avskaffas eftersom det inte styr mot klimatnytta, anser Svebio.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer