Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 25 november 2020
 • Remissvar

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malussystemet

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 24 november 2020
 • Remissvar

Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade promemorian (Dnr:M2020/01180/R) och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 17 september 2020
 • Remissvar

Svar på EU-konsultation rörande inriktningen av ändringar i Förnybartdirektivet

Svebio svarade 17 september på EU-kommissionens konsultation rörande inriktningen av en eventuell förändring av Förnybartdirektivet.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 september 2020
 • Remissvar

Svar på konsultation om råvaror för biodrivmedel (Annex IX i Förnybartdirektivet)

Svebio lämnade 2 september in synpunkter på en konsultation rörande råvaror i Annex IX i Förnybartdirektivet. Frågan om att eventuellt lägga till nya råvaror i detta annex utreds av en grupp konsulter som engagerats av…

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på förslag till föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella…

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella…

 • Ladda ner som PDF
 • 5 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar rörande Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 1 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 25 maj 2020
 • Remissvar

Remissyttrande över Hållbar slamhantering, SOU 2020:3

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 20 maj 2020
 • Remissvar

Remissyttrande över SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer