Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 27 november 2017
 • Remissvar

Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har fått rubricerade förslag till föreskrifter på remiss och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 oktober 2017
 • Remissvar

Statens Energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 september 2017
 • Remissvar

Bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har tagit del av den föreslagna formuleringen av en ny paragraf i förordningen och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 augusti 2017
 • Remissvar

MCP-direktivet

Remissyttrande över Naturvårdsverket förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet).

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2017
 • Remissvar

Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är inte remissinstans för rubricerade rapport, men önskar framföra synpunkter på rapporten och dess slutsatser.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2017
 • Remissvar

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapporter och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 26 april 2017
 • Remissvar

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen. Svebio organiserar företag i hela bioenergikedjan, inklusive de flesta av landets producenter av biokraft och biovärme, samt leverantörer…

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Energikommissionens betänkande (SOU 2017:2)

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer