Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 2 december 2021
 • Remissvar

Remissyttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Promemorians förslag om att skärpa kraven på fordon inom bonus-malus innebär att ett orättvist styrmedel blir ännu mer orättvist. Istället för att göra marginella förändringar i bonus-malus bör systemet avskaffas.

 • Ladda ner som PDF
 • 22 oktober 2021
 • Remissvar

Remissyttrande över Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:21)

Enligt Svebios uppfattning bör klimatpolitiken i första hand styras med generella styrmedel som koldioxidbeskattning och utsläppshandel, inte med tillstånd för enskilda verksamheter eller projekt.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 oktober 2021
 • Remissvar

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv EED

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att kommentera EU-kommissionens förslag till revidering av energieffektiviseringsdirektivet och vill framföra nedan synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 oktober 2021
 • Remissvar

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat förnybartdirektiv RED III

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, vill framföra följande synpunkter på förslaget. Vi inleder med en sammanfattning av våra huvudpunkter och går sedan in på några förslag till ändrade skrivningar, strykningar och tillägg.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändrade normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om LULUCF

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet om handel med utsläppsrätter och förslag om ett ETS-system för byggnader och transporter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på detta förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om införande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har beretts möjlighet att yttra sig för rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 6 september 2021
 • Remissvar

Utfasningsutredningens betänkande SOU 2021:48 ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 30 augusti 2021
 • Remissvar

Svebios remissvar på EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

 • Ladda ner som PDF
 • 30 augusti 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

 • Ladda ner som PDF
 • 30 augusti 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:  

 • Ladda ner som PDF
 • 17 juni 2021
 • Remissvar

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 24 maj 2021
 • Remissvar

Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt åtföljande konsekvensutredning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till föreskrifter och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 24 maj 2021
 • Remissvar

Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till förordning och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 4 maj 2021
 • Remissvar

Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade promemoria på remiss och önskar framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 3 maj 2021
 • Remissvar

Utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 31 mars 2021
 • Remissvar

Hemställan om avskaffad skatt på bioolja

Svebio gjorde tillsammans med Energiföretagen och Canoil en hemställan till Finansdepartementet om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för biooljor för uppvärmning.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 mars 2021
 • Remissvar

Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 9 mars 2021
 • Remissvar

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.

 • Ladda ner som PDF
 • 17 februari 2021
 • Remissvar

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 9 februari 2021
 • Remissvar

Svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Svebio svarade 9 februari på en EU-konsultation om en eventuell revidering av Förnybartdirektivet. Svebios svar är på engelska.

 • Ladda ner som PDF
 • 21 januari 2021
 • Remissvar

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men önskar lämna ett yttrande. Svebio har medlemmar som producerar förnybar el i form av biokraft, värmeföretag som kan investera i egen elproduktion och företag…

 • Ladda ner som PDF
 • 19 januari 2021
 • Remissvar

Tidsfrister och kontaktpunkter för att främja produktionen av förnybar energi

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 12 januari 2021
 • Remissvar

Slopad nedsättning av energi på bränslen i vissa sektorer

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men önskar lämna ett yttrande.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer