Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik. I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Remisser på gång:

  • 24 september: EU-konsultation om underlag för taxonomin från den tekniska arbetsgruppen gällande återstående miljökriterier, till EU-kommissionen.
  • 8 oktober: Naturvårdsverkets förslag om vägledning om BAT-slutsatser om avfallsförbränning och uppdatering av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, till Naturvårdsverket.
  • 15 oktober: Promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet, till Infrastrukturdepartementet.
  • 21 oktober: Remiss av Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:21), till Miljödepartementet.
  • 25 oktober: Remiss av Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar, till Miljödepartementet.
  • 4 november: Svar på EU-konsultationer om Renewable Energy Directive (RED III) revision – link, Energy Taxation Directive (ETD) revision – link, EU ETS revision – link, Market Stability Reserve, linked to the review of the EU ETS – link, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – link, Land use, land use change & forestry (LULUCF) revision – link, Effort sharing Regulation revision – link, EU Energy Efficiency Directive (EED) revision – link, Climate Action Social Facility – link.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies. Läs mer