Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik. I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Remisser på gång:

15 augusti: EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156, till miljödepartementet

19 augusti: Skriftliga synpunkter på förslag till revidering av direktiven om förnybar energi (RED), energieffektivisering (EED) och byggnaders energiprestanda (EPBD). Förslagen presenterades i samband med att kommissionen presenterade REPowerEU-planen den 18 maj, till infrastrukturdepartementet

20 september: Promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon, till miljödepartementet.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies.Läs mer