Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik! I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Remisser på gång:

  • 18 september: Utredningen Biojet för flyget (SOU 2019:11), till Infrastrukturdepartementet.
  • 30 september: Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning, till Miljödepartementet
  • 1 oktober: Handlingsplan för att nå en fossiloberoende fordonsflotta i Örebro län till 2030, till Region Örebro län

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies. Läs mer