Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 27 november 2017
 • Remissvar

Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har fått rubricerade förslag till föreskrifter på remiss och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 oktober 2017
 • Remissvar

Statens Energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 september 2017
 • Remissvar

Bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har tagit del av den föreslagna formuleringen av en ny paragraf i förordningen och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 augusti 2017
 • Remissvar

MCP-direktivet

Remissyttrande över Naturvårdsverket förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet).

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2017
 • Remissvar

Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är inte remissinstans för rubricerade rapport, men önskar framföra synpunkter på rapporten och dess slutsatser.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2017
 • Remissvar

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapporter och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 26 april 2017
 • Remissvar

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen. Svebio organiserar företag i hela bioenergikedjan, inklusive de flesta av landets producenter av biokraft och biovärme, samt leverantörer…

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Energikommissionens betänkande (SOU 2017:2)

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2017
 • Remissvar

Energi- och Klimatprogram för Örebro län 2017 – 2020

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till Energi- och Klimatprogram för Örebro län.

 • Ladda ner som PDF
 • 4 april 2017
 • Remissvar

Svanenmärkning av biodrivmedel, version 3.0 februari 2017

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Inom Svebio finns nätverket BioDriv som engagerar ett 60-tal företag och cirka 130 personer verksamma med alla typer av…

 • Ladda ner som PDF
 • 22 mars 2017
 • Remissvar

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Våra kommentarer gäller i första hand beskrivningen av landsbygdens potential för företagande och ökad sysselsättning (sid 61 och sid 69 - 73)…

 • Ladda ner som PDF
 • 15 mars 2017
 • Remissvar

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rapporten på remiss, men önskar lämna synpunkter. Svebio arbetar för att främja ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Våra medlemmar är företag engagerade i…

 • Ladda ner som PDF
 • 1 mars 2017
 • Remissvar

En svensk Flygskatt (SOU 2016:83)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått betänkandet på remiss, men önskar lämna synpunkter. Svebio arbetar för att främja ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Våra medlemmar är företag engagerade i…

 • Ladda ner som PDF
 • 24 februari 2017
 • Remissvar

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för en ekonomiskt och miljömässigt optimal ökad användning av bioenergi. Svebio har cirka 300 medlemmar, främst företag verksamma i bioenergins försörjningskedja.

 • Ladda ner som PDF
 • 24 februari 2017
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag till nytt Förnybartdirektiv COM (2016) 767

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för en ekonomiskt och miljömässigt optimal ökad användning av bioenergi. Svebio har cirka 300 medlemmar, främst företag verksamma i bioenergins försörjningskedja. Svebio är också verksamt på EU-nivå som aktiv medlem i den…

 • Ladda ner som PDF
 • 17 februari 2017
 • Remissvar

Genomförande av Århuskonventionen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade rapport på remiss, men önskar framföra synpunkter i ärendet.

 • Ladda ner som PDF
 • 31 januari 2017
 • Remissvar

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till förändrat Energieffektiviseringsdirektiv och förändrat EPBD-direktiv

Enligt Svebios uppfattning är det övergripande upplägget av EU:s energi- och klimatpolitik felaktigt. EU borde, precis som Sverige, i första hand använda generella styrmedel enligt principen förorenaren betalar (PPP). Sektorerna utanför ETS styrs mest rationellt…

 • Ladda ner som PDF
 • 31 januari 2017
 • Remissvar

Minskad klimatpåverkan av biodrivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 17 januari 2017
 • Remissvar

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Svebio har inte fått rubricerade rapporter på remiss, men önskar ändå framföra synpunkter på strategin och dess förslag. Många av Svebios medlemsföretag producerar förnybar el i form av biokraft eller är verksamma i försörjningskedjan för…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer