Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 15 november 2013
 • Remissvar

Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, önskar utnyttja möjligheten att ge skriftliga synpunkter på det material Energimyndigheten presenterat med sikte på Kontrollstation 2015 rörande elcertrifikatsmarknaden.

 • Ladda ner som PDF
 • 9 oktober 2013
 • Remissvar

Inspel till FFF-utredningen från BioDriv

BioDriv är ett nätverk i Svebios regi för att samla organisationer och företag med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel.

 • Ladda ner som PDF
 • 9 oktober 2013
 • Remissvar

SOU 2013:46 – Beskattning av mikroproducerad el mm

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått ovanstående betänkande på remiss, men önskar avge ett yttrande i ärendet. Svebio organiserar omkring 300 företag i hela bioenergibranschen, bland dem ett flertal producenter av biokraft i fjärrvärmen och…

 • Ladda ner som PDF
 • 1 oktober 2013
 • Remissvar

Miljömålsberedningens delbetänkande Hållbar markanvändning, Del 1, SOU 2013:43

Svebio verkar för en ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio har ca 300 medlemsföretag. Våra medlemsföretag är allt från stora skogskoncerner och energiföretag till utrustningstillverkare och enmanskonsulter. Vi vill…

 • Ladda ner som PDF
 • 15 september 2013
 • Remissvar

Förslag till genomförande av Energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 13 september 2013
 • Remissvar

Uppdrag om förslag till ny lagstiftning om virkesmätning

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen om förslag till ny lagstiftning om virkesmätning. Svebio vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 30 augusti 2013
 • Remissvar

Energimarknadsinspektionens rapporter om prisförändringsprövning och reglerat tillträde för fjärrvärme

Svebios uppfattning i sammandrag:

 • Ladda ner som PDF
 • 8 augusti 2013
 • Remissvar

Promemoria om ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion

Svebios synpunkter i sammanfattning:

 • Ladda ner som PDF
 • 7 maj 2013
 • Remissvar

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Svebio har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande: Vi inskränker våra synpunkter till att omfatta frågor som berör energibeskattning och nedsatt förmånsvärde för miljöbilar. Svebios synpunkter i sammanfattning:

 • Ladda ner som PDF
 • 3 maj 2013
 • Remissvar

Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i Energieffektiviseringsdirektivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade rapport och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 25 april 2013
 • Remissvar

Kvotplikt för biodrivmedel

Svebio välkomnar att regeringen väljer att inte införa dubbelräkning för vissa råvaror som allvarligt skulle komplicera marknadsförutsättningarna och därmed så gott som omöjliggöra investeringar i vidare biodrivmedelsutveckling.

 • Ladda ner som PDF
 • 23 april 2013
 • Remissvar

Naturvårdsverkets rapport om Klimatfärdplan 2050

Svebio har lämnat remissyttrande över Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050.

 • Ladda ner som PDF
 • 1 mars 2013
 • Remissvar

Kommissionens förslag om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över Kommissionens Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel.

 • Ladda ner som PDF
 • 19 februari 2013
 • Remissvar

Kommissionens förslag angående indirekt förändrad markanvändning

Svebio delar kommissionens uppfattning att de biodrivmedel som används ska ge en nettominskning av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel ur ett livscykelperspektiv och att det behövs ytterligare stimulans för att kommersialisera de avancerade drivmedlen.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer