Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 15 december 2022
 • Remissvar

Trafikanalys förslag till styrmedel för transportsektorns klimatomställning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av rubricerade utredning och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 november 2022
 • Remissvar

Klimaträttsutredningens förslag Rätt för klimatet – slutbetänkande SOU 2022:21

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av rubricerade utredning och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 3 november 2022
 • Remissvar

Remissvar: Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Svebio har tagit del av rubricerade promemoria och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 20 oktober 2022
 • Remissvar

Remissvar: Verifiering av markkriterier för svensk agrobiomassa

Svebio har tagit del av rubricerade promemoria och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 30 september 2022
 • Remissvar

Remissvar: Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 22 september 2022
 • Remissvar

Remissvar: Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remissvar rörande promemorian övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 september 2022
 • Remissvar

Remissynpunkter på Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av EU-kommissionens förslag till ändringar och tillägg till reglering 651/2014, som gäller villkor för beviljande av statsstöd inom EU, och vill lämna följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 augusti 2022
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om REPowerEU och åtföljande lagstiftningsförslag rörande Förnybartdirektivet och Energieffektiviseringsdirektivet

Vi har tagit del av EU-kommissionens förslag och regeringskansliets faktapromemoria 2021/22:FPM 102. Vi hade tyvärr inte möjlighet att delta i det remissmöte som hölls 20 juni, men vill framföra nedan skriftliga synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 april 2022
 • Remissvar

Remissvar om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Bonus-malus är ett dyrt och ineffektivt system, som bör avskaffas eftersom det inte styr mot klimatnytta, anser Svebio.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2022
 • Remissvar

Remissvar: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Svebio accepterar att kvotplikten pausas under ett år, men därefter måste man återgå till tidigare beslutade höjningar för att klara det svenska målet för transportsektorn 2030 och det övergripande svenska klimatmålet inom EU:s gemensamma klimatpolitik…

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2022
 • Remissvar

Remissyttrande: ”Första, andra, tredje … förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra nedan.

 • Ladda ner som PDF
 • 21 mars 2022
 • Remissvar

Remissvar: Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Svebios remissyttrande över promemorian sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 februari 2022
 • Remissvar

Remissvar: Reduktionsplikt för rena och högblandade biodrivmedel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade promemoria.

 • Ladda ner som PDF
 • 7 februari 2022
 • Remissvar

Remissyttrande över utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade utredning. Läs remissvaret här.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 februari 2022
 • Remissvar

Remissyttrande över tydligare reglering av hampa

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 januari 2022
 • Remissvar

Remissyttrande över Naturvårdsverkets rapport: Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall

Klassificeringen av kompostering, biogasproduktion och biokolproduktion som ”materialåtervinning”, vilket ger dessa metoder ett företräde framför energiutvinning genom förbränning, är inte logisk och leder till sämre energiutnyttjande och därmed onödigt stora utsläpp av koldioxid.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer