Hur ser Sveriges energianvänding ut?

Sveriges energianvändning 2022

Bioenergi är Sveriges största energislag och stod 2022 för 39,3 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Siffran inkluderar cirka 0,5 procent torv. Andelen förnybar energi var 60,6 procent. ”Värmepumpar” avser den frivärme som tas upp av storskaliga värmepumpar. För frivärme till småskaliga värmepumpar saknas statistik.

TWh %
Bioenergi 142,9 39,3
Vattenkraft 49,2 13,5
Vindkraft 23,4 6,4
Solkraft 1,4 0,4
Värmepumpar 3,7 1
Kärnkraft 35,5 9,8
Olja 80,1 22
Kol 14,6 4
Naturgas 6,7 1,9
Fossilt avfall 6,3 1,7

 

Källa: Svebios bearbetning av statistik från Energimyndigheten (Kortsiktsprognos mars 2023).

OBS! Sveriges energianvändning avser slutlig inhemsk energianvändning fördelad på energikälla, inklusive energiinsats för fjärrvärme och elproduktion. Överföringsförluster och export är borträknade. För exporterad el har vi räknat med samma fördelning på kraftslag som för den inhemska elanvändningen, vilket förklarar skillnader gentemot diagrammet nedan över den svenska elproduktionen, t ex för kärnkraft, vindkraft och vattenkraft.

Sveriges Elproduktion 2022

Biokraft ligger på fjärde plats inom svensk elproduktion. 82 procent av ”övrig värmekraft” (värmekraft exkl. kärnkraft) sker med biobränslen. Fossilkraft stod för 1,6 procent av Sveriges elproduktion 2022.

TWh %
Bioenergi 12,5 7,3
Vattenkraft 69,6 40,9
Vindkraft 33,1 19,5
Solkraft 2 1,2
Kärnkraft 50,1 29,5
Fossil avfallskraft 1,1 0,7
Oljekraft 0,8 0,4
Kolkraft 0,8 0,4
Naturgaskraft 0,2 0,1

 

Källa: Preliminär elstatistik från Energimyndigheten.

Vill du veta mer? Tryck här för att läsa om varför behöver Sverige reduktionsplikten

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer