Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 17 december 2020
 • Remissvar

Svar på EU-konsultation om taxonomi för hållbara investeringar

Svebio lämnade 17 december in svar på en konsultation om förslaget till taxonomi för hållbara investeringar till EU-kommissionen. Taxonomin är ett dokument där kommissionen anger kriterier för vad som ska kvalificera olika typer av aktiviteter…

 • Ladda ner som PDF
 • 26 november 2020
 • Remissvar

Svar på konsultation om ETS Roadmap

Svebio lämnade ett svar på konsultation om en ”roadmap” om utvidgning av EU:s utsläppsrättshandel ETS till fler sektorer.

 • Ladda ner som PDF
 • 25 november 2020
 • Remissvar

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malussystemet

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 24 november 2020
 • Remissvar

Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade promemorian (Dnr:M2020/01180/R) och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 24 november 2020
 • Remissvar

Svar på konsultation om LULUCF Roadmap till EU-kommissionen

Svebio lämnade in svar på en konsultation om en ”roadmap” som handlar om EU:s fortsatta arbete med LULUCF - växthusgasbalans i mark och skog.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 oktober 2020
 • Remissvar

Svar på en konsultation om Energiskattedirektivet till Energikommissionen

 • Ladda ner som PDF
 • 17 september 2020
 • Remissvar

Svar på EU-konsultation rörande inriktningen av ändringar i Förnybartdirektivet

Svebio svarade 17 september på EU-kommissionens konsultation rörande inriktningen av en eventuell förändring av Förnybartdirektivet.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 september 2020
 • Remissvar

Svar på konsultation om råvaror för biodrivmedel (Annex IX i Förnybartdirektivet)

Svebio lämnade 2 september in synpunkter på en konsultation rörande råvaror i Annex IX i Förnybartdirektivet. Frågan om att eventuellt lägga till nya råvaror i detta annex utreds av en grupp konsulter som engagerats av…

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på förslag till föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella…

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella…

 • Ladda ner som PDF
 • 5 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar rörande Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 1 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 25 maj 2020
 • Remissvar

Remissyttrande över Hållbar slamhantering, SOU 2020:3

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 20 maj 2020
 • Remissvar

Remissyttrande över SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 12 maj 2020
 • Remissvar

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 4 maj 2020
 • Remissvar

Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige SOU 2019:63 och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 april 2020
 • Remissvar

Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge remissyttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 29 april 2020
 • Remissvar

Naturvårdsverkets förslag till vägledning om förordningen om medelstora förbränningsanläggningar

Svebio välkomnar att Naturvårdsverket planerar att ge ut vägledningen om medelstora förbränningsanläggningar. En vägledning kan säkerställa att det i ett tidigt stadium görs samma tolkningar så att branschen utgår från samma premisser vad gäller utformning…

 • Ladda ner som PDF
 • 14 januari 2020
 • Remissvar

Synpunkter på uppdaterad förordning och miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på den föreslagna förordningen och vill ge följande skriftliga synpunkter. Svebio har tidigare framfört liknande synpunkter vid det möte som anordnades den 13 december 2019.

 • Ladda ner som PDF
 • 10 januari 2020
 • Remissvar

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning

Svebio stödjer förslaget att utvidga skattebefrielsen för vissa biobränslen till att också omfatta biogasol. Fossil gasol används fortfarande i betydande volymer i den svenska industrin, men kommer under de närmaste åren att behöva ersättas med…

 • Ladda ner som PDF
 • 10 januari 2020
 • Remissvar

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bland Svebios medlemmar finns företag som handlar med eller återvinner energi ur avfallsbränslen.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer