BioDriv

BioDriv är ett nätverk för organisationer och företag med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel.

handshake

Tack alla som medverkade i Slutrapportering av projektet ”Styrmedel för nya svenska biodrivmedel, 22 september 2021, i Stockholm och online

Här kan ni ladda hem dokumentation:


”Nya investeringar i svenska bioraffinaderier” & ”Skogsbaserade bioflygbränslen i Piteå”, 12 februari 2020 i Stockholm

Här kan ni ladda hem dokumentation:


”Bygg nya bioraffinaderier – en workshop om hur nya svenska fabriker ska kunna finansieras”, 13 november 2019 i Stockholm

Här kan ni ladda hem dokumentation:Seminarium med workshop ”Nya styrmedel för investeringar i bioraffinaderier”, 8 april 2019 i Stockholm

Det blev en intressant dag med spännande diskussioner i de sex stycken arbetsgrupperna. Detta material är nu sammanfattat av varje gruppledare och ingå i det arbete som vi har för Vinnova. Vi kommer arrangera en till workshop inom detta projekt, vilket blir till hösten. Svebio kommer också att förstås ta till oss alla av era synpunkter och förslag i vårt påverkansarbete där reduktionsplikten och biojet-utredningens fortsättning är väldigt viktiga för oss i branschen. Här kan ni ladda hem de presentationer som ni vill titta på igen:


Mer om BioDriv

BioDriv bjuder in till samtal om hållbara och energieffektiva lösningar från transportsektorn – med branschens olika intressenter, beslutsfattare och allmänhet, så att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användning av hållbara biodrivmedel. Vårt långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende transportsektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

BioDrivs medlemmar representerar människor inom företag och organisationer som vill skapa förändring, jord- och skogsbruk med tillhörande industri, fordonstillverkare, biodrivmedelsproducenter, forskare och bransch-/intresseorganisationer, med flera.

Fyra saker alla bör veta om svenska biodrivmedel:

 1. Biodrivmedel behövs för att skapa en fossilfri transportsektor
 2. Hållbara biodrivmedel har en stor klimatnytta
 3. Svensk produktion av biodrivmedel kan skapa upp till 15 000 arbetstillfällen, vilket stärker svenskt näringsliv och landsbygd
 4. Att ställa krav på utsläppsreduktioner gynnar klimatsmarta biodrivmedel.

Vi vet att:

 • Potentialen för svenska biodrivmedel är stor, ca 50 TWh enligt Utredningen Fossilfrihet på väg.
 • Satsningar på svensk förädling av jord- och skogsbruksråvara till biodrivmedel skapar arbetstillfällen, klimatnytta och stärker svensk landsbygd.

Vi vill se styrmedel som:

 • Möjliggör investeringar i svensk biodrivmedelsproduktion.
 • Gynnar klimatsmarta biodrivmedel, det ska löna sig att vara bättre än sina konkurrenter.
 • Låter hela Sverige leva & kunna transportera.

Vi arbetar därför för:

 • Kraftigt höjda mål för transportsektorn, minst en 80 procentig reduktion av utsläppen från transportsektorn senast 2030.
 • En ändrad kvotplikt som styr mot klimatnytta istället för en viss inblandad volym av biodrivmedel.
 • Att aktörer som minskar utsläppen mer än vad drivmedelskvoten kräver ska kunna tjäna pengar på sin höga klimatambition. Kvoten får inte bli en broms för biodrivmedelsmarknaden som den de facto blir idag.
 • Ett investeringsstöd till ny svensk biodrivmedelsproduktion med ny teknik och nya råvaror.

Några viktiga uppgifter är att:

 1. Medverka till införandet av rättvisa och teknikneutrala, långsiktiga spelregler för alla biodrivmedel.
 2. Agera för att konkretisera en reduktionsplikt av växthusgaser för transportsektorn i Sverige med ett mål för 2030.
 3. Visa möjligheten till minskade utsläpp av klimatgaser och miljöpåverkan.
 4. Visa biodrivmedlens potential att förbättra handelsbalansen och ge människor arbete i hela Sverige.

Organisation och medlemskap

Nätverket organiseras av Svebio men för att delta i dialogen behöver man inte vara medlem i Svebio. BioDrivs ledningsgrupp representerar de olika intressenter inom transportsektorn som deltar i nätverket (t.ex. etanol, biodiesel, biogas, förgasning, el, tung trafik, lätt trafik, universitet etc). Inom BioDriv kommer olika arbetsgrupper för specifika aktiviteter och frågor att bildas. Deltagandet i dessa grupper är öppet för alla medlemmar.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i nätverket, kontakta programdirektör  Tomas Ekbom, tel 070–276 1578 eller 08–441 70 83

Vi använder oss av cookies.Läs mer