Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 7 augusti 2014
 • Remissvar

Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrad beskattning för vissa biodrivmedel

Svebio motsätter sig införandet av en ny skatt på biodiesel, som föreslås av finansdepartementet.

 • Ladda ner som PDF
 • 23 juni 2014
 • Remissvar

Promemoria om att lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade bestämmelser o lagen om skatt på energi utgår

BioDriv och Svebio har inget att erinra mot att den beslutade kvotplikten och den förändrade energibeskattningen utgår. Kvotplikten om den hade genomförts skulle ha påverkat marknadsutvecklingen av biodrivmedel negativt och ökat transportsektorns utsläpp.

 • Ladda ner som PDF
 • 10 juni 2014
 • Remissvar

Förslag till nya virkesmätningsföreskrifter

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, verkar för en ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio har ca 300 medlemsföretag. Våra medlemsföretag är allt från Sveriges största energiföretag, skogs- och lantbrukskoncerner till utrustningstillverkare…

 • Ladda ner som PDF
 • 27 maj 2014
 • Remissvar

Utredningen om en fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Svebio och BioDriv har erbjudits att yttra sig över remiss avseende ”Utredningen om en fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)” (Dnr N2014-7434-E)

 • Ladda ner som PDF
 • 19 maj 2014
 • Remissvar

Utredningen om en fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Svebio och BioDriv har erbjudits att yttra sig över remiss avseende ”Utredningen om en fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)” (Dnr N2014-7434-E).

 • Ladda ner som PDF
 • 19 maj 2014
 • Remissvar

Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 maj 2014
 • Remissvar

Direktivförslag från EU-kommissionens rörande EU:s luftvårdspaket

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU, och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 4 maj 2014
 • Remissvar

Miljökonsekvensbeskrivning för Fennovoimas kärnkraftsreaktor i Pyhöjoki

Svebio önskar lämna synpunkter på Fennovoimas miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på några punkter som berör Svebios verksamhet.

 • Ladda ner som PDF
 • 1 april 2014
 • Remissvar

Komplettering av delredovisning investeringsstöd för fosforåterföring

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen komplettering av delredovisning investeringsstöd för fosforåterföring.

 • Ladda ner som PDF
 • 31 mars 2014
 • Remissvar

förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av pannor för fasta biobränslen

I dagsläget finns det bara två företag som har valt att Svanenmärka sina fastbränslepannor och det är Baxi och Effecta. För båda företagen rör det sig om vedpannor. I remissmaterialet finns det ingen analys av…

 • Ladda ner som PDF
 • 3 mars 2014
 • Remissvar

Finansdepartementets promemoria avseende vissa förfaranderegler på energiskatteområdet

Förslaget innebär att regeringens möjlighet att i särskilda fall medge befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukas inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter minskar. Den föreslagna förändringen innebär att nuvarande…

 • Ladda ner som PDF
 • 24 februari 2014
 • Remissvar

Svebios syn på EU:s 2030-mål

Svebio syn på EU:s 2030-mål – kommentarer till EU-kommissionens rapport 22 januari om ”ett ramverk för klimat och energi för perioden 2020 – 2030”.

 • Ladda ner som PDF
 • 18 februari 2014
 • Remissvar

Förslag till föreskrift avseende uppgiftslämnarskyldighet till officiell energistatistik

Svebios uppfattning i sammandrag:

 • Ladda ner som PDF
 • 4 februari 2014
 • Remissvar

Förslag till ändring i drivmedelslagen (2011:319) och lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Förslaget innebär att över hälften av Sveriges tankstationer undantas från kraven om att tillhandahålla ett förnybart drivmedel. Förändringen försvårar därmed arbetet med att uppfylla regeringen målsättning med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 februari 2014
 • Remissvar

Svebios synpunkter på förslaget till statsstödsregler

Svebio har tagit del av förslaget till nya statsstödsregler och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 21 januari 2014
 • Remissvar

Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått ovanstående rapport på remiss, men önskar avge följande yttrande eftersom frågan har stor relevans för bioenergibranschen.

 • Ladda ner som PDF
 • 13 januari 2014
 • Remissvar

Nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning L2013/3287/RS

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 20012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer