Bli medlem i Svebio

och hjälp oss att påverka villkoren för bioenergibranschen!

Bli medlem i Svebio

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi, på ett miljömässigt och ekonomiskt klokt sätt, både i Sverige och globalt. Vi är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Vi är starkt grundade i våra värderingar. Vi tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir man del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att skapa förutsättningar för och utveckla bioenergin.

Svebio är en unik mötesplats för alla som arbetar med bioenergi. Våra företag finns i hela produktionskedjan, från skog och jord till slutanvändning. Våra medlemmar finns i många branscher. I jordbruket och skogsnäringen, inom fjärrvärme, elproduktion och andra energiföretag, i transportnäringen, inom bygg och fastighet, i verkstadsindustrin, inom forskning och konsultverksamhet. Vi är inget särintresse, utan ett samlande intresse.

Nyttor med medlemskap hos Svebio

 • Du ger Svebio förutsättningar att marknadsföra och stärka varumärket bioenergi.
 • Du ger oss förutsättningar att sprida korrekt information om bioenergi.
 • Du stödjer vårt politiska arbete för mer hållbar bioenergi på företagares villkor.
 • Du får tillgång till Svebios nätverk med potentiella kunder och leverantörer.
 • Du får medverka på våra nätverksträffar och vara delaktig i våra projekt. Exempel på nätverk är ”BioDriv ”och nätverket för ”Mindre värme- och kraftvärmeanläggningar”.
 • Du får rabatt på Svebios konferenser och har möjlighet att tala på våra konferenser.
 • Du får tidningen Bioenergi 6 nr per år och rabatt på tidningen Bioenergy International. Tidningarna ger dig reportage om det som är aktuellt i branschen och uppdaterad marknadsinformation.
 • Du får vårt nyhetsbrev Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen 11 gånger per år, med aktuell information om styrmedel och politik, samt notiser om det som händer runtom i landet.
 • Du får hjälp med frågor inom bioenergi och rådgivning av Svebios experter om marknad och politik, samt hur man söker stöd och bidrag.
 • Du får möjlighet att ta del av remisser och ge synpunkter och kommentarer.
 • Du medverkar till Svebios forsknings- och utvecklingsarbete för att stärka den svenska bioenergin.
 • Bioenergin är på stark tillväxt utomlands. Svebio påverkar den internationella utvecklingen genom internationella konferenser och genom medlemskap och arbete i den europeiska biomassaorganisationen Bioenergy Europe och i World Bioenergy Association, samt genom att verka för ökad export av svensk teknik.

Ansök om medlemskap i Svebio

Vi erbjuder tre olika varianter av medlemskap:

1. Ansökan om Företagsmedlemskap:

Så här mycket kostar det

Som medlem i Svebio betalar man en årlig medlemsavgift till föreningen Svebio samt en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningens Service AB (momsbelagd och avdragsgill). Serviceavgiften beror på medlemmens bioenergirelaterade omsättning.

Medlemsavgifter:

 • 550 kr/år för medlemmar med under 2 Mkr i omsättning
 • 1 100 kr/år för medlemmar med 2-10 Mkr i omsättning
 • 1 900 kr/år för medlemmar med 10-50 Mkr i omsättning
 • 3 000 kr/år för medlemmar med > 50 Mkr i omsättning

Serviceavgifterna hittar du här
Svebios stadgar hittar du här

2. Ansökan om Associerat stödmedlemskap

Som medlem i LRF, Lantmännen, Södra eller Mellanskog kan du bli Associerad stödmedlem i Svebio för bara 395 kr/år. Som Associerad stödmedlem hjälper du oss att påverka debatten och får 6 nummer per år av tidningen Bioenergi, vårt nyhetsbrev Bioenerginytt och Bioenergi i pressen och medlemsrabatt på våra konferenser. På så vis kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom bränsleproduktion och användning som biovärme, biokraft och biodrivmedel.

3. Ansökan om Privat medlemskap

Privatpersoner som vill stödja Svebios verksamhet är välkomna som privata medlemmar för 550 kr/år. Som Privat medlem hjälper du oss påverka debatten och får 6 nummer per år av tidningen Bioenergi, vårt nyhetsbrev Bioenerginytt och Bioenergi i pressen och medlemsrabatt på våra konferenser. Personer som bedriver företag inom bioenergiområdet ska istället för att vara privat medlem vara företagsmedlem, se ovan.

Välkommen att kontakta oss eller vd Gustav Melin, om du har frågor om medlemskap.


 

Svebio arbetar med att

 • Öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

  All vår verksamhet handlar om skapa bättre villkor för bioenergin och utveckla branschen. Det gör vi genom vår informationsverksamhet, vår tidning Bioenergi, våra konferenser och våra nyhetsbrev.

 • Svensk bioenergi ska vara ett föredöme i världen.

  Vi deltar aktivt i Bioenergy Europe, den europeiska bioenergiorganisationen, och i World Bioenergy Association. Vi verkar också inom IEA Bioenergy, där vi har fått Energimyndighetens förtroende att vara svensk företrädare i två arbetsgrupper: T40, global handel med biobränslen, och T39, biodrivmedel.

 • Påverka utformningen av de politiska styrmedlen för branschen.

  De ekonomiska villkoren för branschen påverkas starkt av olika styrmedel. Vi verkar för generella styrmedel som koldioxidskatt och utsläppshandel. Vi påverkar departement, riksdag, myndigheter och utredningar, skriver remisser och yttranden. Att påverka på EU-nivå har fått allt större betydelse. Personkontakter med politiker är viktiga.

 • Sprida kunskap om bioenergins betydelse.

  Vi utarbetar statistik för att visa bioenergins stora betydelse för den svenska energiförsörjningen. Vi informerar via vår hemsida, publikationer, konferenser och seminarier. Kunskapen om bioenergi är ofta bristfällig, och Svebio har här en viktig uppgift att sprida fakta.

 • Öka exporten av svensk bioenergiteknik.

  Genom våra täta internationella kontakter bygger vi upp kunskap om marknader runtom i världen, inte minst genom vår egen tidning Bioenergy International. Vi ordnar också konferenser i samarbete med våra systerorganisationer utomlands, senast i Riga, Vilnius och Helsingfors. Vi genomför även internationella projekt.

 • Uppmuntra och initiera forskning och utveckling inom bioenergisektorn.

  Vi deltar i olika forsknings- och utvecklingsplattformar och genomför även egna projekt med stöd från t ex Energimyndigheten. Vi medverkar i referensgrupper. Vi sprider också kunskap om forskning och utveckling via våra tidningar och konferenser.

 • Vara den samlande kraften och mötesplatsen för alla företag och enskilda som arbetar med bioenergi.

  Vi anordnar flera återkommande konferenser, där branschens olika aktörer kan mötas: Stora biokraft- och värmekonferensen, pelletskonferensen, en internationell konferens kring avancerade biodrivmedel, Vårmöte med årsmöte. Tillsammans med våra kollegor i grannländerna anordnar vi Nordic Baltic Bioenergy Conference, ett arrangemang som alternerar mellan länderna.

 • Delta i den dagsaktuella debatten om energifrågor.

  Tyvärr är bioenergin ofta osynlig i den dagsaktuella energidebatten. Svebio lyfter fram bioenergins roll i pressmeddelanden och debattartiklar och kontaktar journalister. Det är viktigt att branschen har kunniga företrädare.

Som medlem får du

Företagsmedlem

Ett medlemskap består av två delar; en medlemsavgift till SVEBIO och en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningens Service AB, baserad på företagets bioenergirelaterade omsättning.

Prenumeration på tidningen Bioenergi 6 nr/år med reportage om det som är aktuellt i branschen och uppdaterad marknadsinfo
Nyhetsbrevet Bienerginytt med Bioenergi i pressen 11 nr/år med aktuell information om styrmedel och politik mm
Tillgång till våra expertnätverk med potentiella kunder och leverantörer Ja, och få rådgivning och hjälp av Svebios experter
Medverka i nätverksträffar och vara delaktig i projekt Ja, exempel på nätverk är BioDriv och Småskalig kraftvärme
Rabatt på våra konferenser och möjlighet att tala Ja, till exempel Svebios Vårmöte, Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Pellets mm
Bevakning av politiska beslut Nationellt och internationellt
Exponering hos Svebio Svebios hemsida och tidningar

Privat medlem

Privatpersoner som är intresserade av bioenergi och vill stödja Svebio kan vara privatmedlemmar. Det kan handla om forskare, anställda på myndigheter, lärare, politiker, opinionsbildare, pensionärer eller andra enskilda. Privatmedlemskapet är inte avsett för ägare av mindre företag aktiva i bioenergibranschen. Det kostar 550 kr / år.

Prenumeration på tidningen Bioenergi 6 nr/år med reportage om det som är aktuellt i branschen och uppdaterad marknadsinfo
Rabatt på våra konferenser Ja, till exempel Svebios Vårmöte, Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Pellets mm
Inbjudningar till våra konferenser och seminarium Ja
Frågor på det?

Frågor på det?

Kontakta oss per telefon, 08-441 70 80, eller e-post så hjäper vi dig att hitta ett medlemsskap som passar just ditt företeg!

Skicka e-post

Vi använder oss av cookies. Läs mer