Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 14 maj 2018
 • Remissvar

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om energideklaration för byggnader

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en ideell miljöorganisation och mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare, beslutsfattare och privatpersoner. Svebio ska ta tillvara på de 250 medlemmarnas intressen. Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag…

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2018
 • Remissvar

Statens Energimyndighets rapport Slopande av anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft (ER 2018:6)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade rapport på remiss, och önskar framföra följande synpunkter på rapporten:

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2018
 • Remissvar

Föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Svebio har fått ovanstående förslag till föreskrift på remiss och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2018
 • Remissvar

Förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Vi har tagit del av förordningen och har inga invändningar mot innehållet. Vi vill emellertid i sammanhanget påminna om vår uppfattning att de föreslagna kvotnivåerna är för lågt satta. Det gäller särskilt kvotnivån för bensin.…

 • Ladda ner som PDF
 • 1 mars 2018
 • Remissvar

Utkast till förordningen om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 26 februari 2018
 • Remissvar

Synpunkter på utkast till svensk nationell klimat- och energiplan till EU till Miljö- och energidepartementet

Svebio har fått möjlighet att ge synpunkter på utkastet till svensk NCEP och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 februari 2018
 • Remissvar

Promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 2 februari 2018
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Svebio har inte fått rubricerade förslag på remiss men vill gärna framföra synpunkter. Vi noterar att remissen inte gått till branschföreningarna för biodrivmedel men däremot till företrädare för elfordon, gas och vätgas.

 • Ladda ner som PDF
 • 30 januari 2018
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag till förordning om CO2-krav för lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över EU-kommissionens förslag KOM(2017)676, och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 20 januari 2018
 • Remissvar

Förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018 – 2023

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer