Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 16 november 2015
 • Remissvar

Förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetsbesked om biodrivmedel och flytande biobränslen

Förordningen innebär en direkt tillämpning av det regelverk som införts i Hållbarhetslagen i enlighet med den promemoria om anläggningsbesked som Svebio tidigare gett synpunkter på genom ett remissvar den 21 september. 

 • Ladda ner som PDF
 • 27 oktober 2015
 • Remissvar

Förslag om ett reformerat elcertifikatsystem

Med anledning av Kontrollstation 2017 har Svebio lämnat synpunkter på elcertifikatsystemet till Energimyndigheten.

 • Ladda ner som PDF
 • 21 september 2015
 • Remissvar

Promemorian Anläggningsbesked för biodrivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 31 augusti 2015
 • Remissvar

Fitness check of the EU nature legislation (Birds and Habitats Directives)

Svebio's answer to the Public consultation as part of the 'fitness check' on EU nature legislation (Birds Directive, Habitats Directive) (EN).

 • Ladda ner som PDF
 • 31 augusti 2015
 • Remissvar

Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av promemorian och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 31 augusti 2015
 • Remissvar

Boverkets förslag till svensk tillämpning för nära-nollenergibyggnader

Svebio vill framföra följande synpunkter på Boverkets rapport 2015:26 ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”.

 • Ladda ner som PDF
 • 3 juli 2015
 • Remissvar

Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft

Svebios synpunkter i sammanfattning:

 • Ladda ner som PDF
 • 1 juli 2015
 • Remissvar

Konsultation om markanvändning och skogsbruk, LULUCF, inom klimatrapporteringen

Svebio lämnade 18 juni in svar på EU-kommissionens konsultation om markanvändning och skogsbruk, LULUCF, inom klimatrapporteringen (LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry).

 • Ladda ner som PDF
 • 5 maj 2015
 • Remissvar

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 23 mars 2015
 • Remissvar

Skriftliga synpunkter på Energiunionen COM (2015) 80

Vi önskar lämna följande skriftliga synpunkter på förslaget om Energiunion från EU-kommissionen.

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2015
 • Remissvar

Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 5 mars 2015
 • Remissvar

Synpunkter på EU-konsultation om ETS

EU-kommissionen vill ha in synpunkter på hur det europeiska utsläppshandelssystemet ETS fungerar och hur det kan förbättras. Svaret lämnades 16 mars. 

 • Ladda ner som PDF
 • 23 februari 2015
 • Remissvar

Fördjupad utvärdering av Levande skogar

Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen om fördjupad utvärdering av Levande skogar.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer