Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissvar över SOU 2007:60, ”Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter ” – slutbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till Direktiv om främjande av användningen av förnybar energi (RES-direktivet) KOM (2008) 30

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissvar över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissvar över Energimarknadsinspektionens rapport om underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnät

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissyttrande över Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU 2008:24)

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissyttrande över rapporter om klimatanpassat torvbruk

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissyttrande över Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom”

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissyttrande över Rapport om förbättrad energihushållning i industrin

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissyttrande över Kommissionens förslag till direktiv om industritutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) KOM(2007)844

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Remissyttrande över miljöanalys avseende stubbskörd

 • Ladda ner som PDF
 • 6 december 2008
 • Remissvar

Open consultation on requirements for a sustainability scheme for energy uses of biomass

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer