Våra projekt

Svebio är engagerade i ett antal projekt och utredningar i Sverige och internationellt.

Pågående projekt:

 • Säker Digital Handelsplats

Säkra informationsflöden med en digital plattform för handel med biobränslen. Projektet syftar till att undersöka säkerhetsaspekter och om blockkedjor kan användas för att nå användarnas krav på säkerhet, spårbarhet och integritet vid digitaliserad handel med biobränslen i Sverige. Läs mer


 • Swedish Bioenergy Climate Solutions

Det finns en stor potential för export av svensk teknik och kunskap inom bioenergiområdet på marknader både inom och utanför Europa. Affärs- och tillväxtmöjligheter finns för många svenska bioenergiföretag bl.a. inom skogsbränsleteknik, salixteknik, biogas-, pelleterings och alternativa förädlingstekniker samt teknik för biobränslebaserad el- och värmeproduktion. ”Swedish Bioenergy Climate Solutions” har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som kan hjälpa till att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet. Läs mer på www.svebioclimate.se


 • Nationell representant i IEA Bioenergy Annex 44
  – Flexibel bioenergi och systemintegration

Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31 (första triennium)

Inom ramen för International Energy Agency (IEA) i Paris bedrivs forskning och utveckling i form av ett särskilt s.k. Implementing agreement benämnt IEA Bioenergy. Sverige har genom åren spelat en aktiv roll i detta samarbete som över tiden successivt har utvecklats. Under senare år har nya forskningsområden initierats kopplade till IEA Bioenergy som bl.a. avser kaskad-teknik, utveckling av biodrivmedel och bioraffinaderier. Svebio har tilldelats uppdraget att vara National Team Leader i Annex 44 om flexibel bioenergi och systemintegration. Arbetet innebär att delta i annexets löpande arbete, samordna nationella aktiviteter, identifiera konkreta relevanta frågeställningar för svenska aktörer samt bidra med nationell och internationell kunskapsöverföring och –spridning med även en landsrapport.

Annexets sekreterare är Finland med övriga deltagande länder Australien, USA, Irland, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Österrike. Svebios deltagande finansieras av Energimyndigheten.

Kontaktperson: Kjell Andersson


 • Nationell representant i IEA Bioenergy Annex 39 – Kommersialisering av konventionella och avancerade biodrivmedel från biomassa

Projekttid: 2016-04-01 – 2018-12-31 (första triennium) / Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31 (andra triennium)

Inom ramen för International Energy Agency (IEA) i Paris bedrivs forskning och utveckling i form av ett särskilt s.k. Implementing agreement benämnt IEA Bioenergy. Sverige har genom åren spelat en aktiv roll i detta samarbete som över tiden successivt har utvecklats. Under senare år har nya forskningsområden initierats kopplade till IEA Bioenergy som bl.a. avser kaskad-teknik, utveckling av biodrivmedel och bioraffinaderier. Svebio har tilldelats uppdraget att vara National Team Leader i Annex 39 om biodrivmedel, det vill säga nationell representant i detta annex. Arbetet innebär att delta i annexets löpande arbete, samordna nationella aktiviteter, identifiera konkreta relevanta frågeställningar för svenska aktörer samt bidra med nationell och internationell kunskapsöverföring och –spridning med även en landsrapport.

Annexets sekreterare är USA med övriga deltagande länder Australien, Brasilien, Danmark, Europeiska Kommissionen, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zealand, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Tyskland och Österrike. Svebios deltagande finansieras av Energimyndigheten.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


 • Värmemarknad Sverige

Projekttid: 2012 –

Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras och genomförs av de medverkande organisationerna. Projektet leds av Profu. Nu pågår den tredje etappen, med fler medverkande än någonsin och många intressanta och utmanande forskningsfrågor! Hållbarhet, systemsyn, samverkan och framtidens lösningar är några exempel. Under 2018 har projektet antagit utmaningen att ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning år 2045, ett initiativ drivet Fossilfritt Sverige.

Kontaktperson: Kjell Andersson


 • Kraftvärmeuppropet

Projekttid: 2018 –

Svebio i samarbete med Energiföretagen leder projektet Kraftvärmeuppropet. Det talas en del om hur vi ska säkra elförsörjningen i Sverige och hur viktigt det är med väderoberoende energikällor som komplement till vind- och solkraft. Allra viktigast är att klara effektbehovet; att vi klarar att producera lika mycket el som vi använder, varje sekund. Här har kraftvärmen en viktig funktion. Dock står kraftvärmen i Sverige idag inför stora hot om nedläggningar. Många av dagens större kraftvärmeverk faller snart för åldersstrecket och verkar inte ersättas av nya. Istället byggs anläggningar som enbart producerar värme. Anledningen är att det är svårt att få investeringen att gå ihop när elpriserna är låga och man inte får betalt för de systemtjänster som är nödvändiga för att elsystemet ska fungera. Dessutom hotas fjärrvärmen av nya skatter. Konsekvensen blir mindre väderoberoende el, istället för mer. Idag saknas en tydlig politisk vision för fjärr- och kraftvärme. Politiker är i allmänhet är positiva till kraftvärme men ska vi få en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och mer effektiv elanvändning i uppvärmningen krävs även konkreta åtgärder för att förverkliga ambitionerna. Vi har därför bildat Kraftvärmeuppropet för att säkra kraftvärmen.

Kontaktperson: Kjell Andersson


 • Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige

Projekttid: 2016-10-01 – 2020-01-31

Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta omställningen samt utgöra ett föredöme. 17 Offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan från transporter med 20 procent genom att i större utsträckning än tidigare effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter. De offentliga aktörerna har därmed även bidragit till en grön regional tillväxt, skapat en utökad infrastruktur och marknad för förnybara alternativ inom transportsektorn samt påskyndat omställningen till en cirkulär ekonomi.

Biogas Öst är projektledare med Svebio, Vätgas Sverige, PowerCircle och 2030-sekreteriatet som deltagande organisationer. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och Biogas Öst samt deltagande organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


 • Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier

Projekttid: 2018-12-10 – 2020-02-10

Projektet handlar om att undersöka och föreslå hur investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel kan underlättas. Projektet ska identifiera och analysera de väsentliga faktorerna för att kunna realisera produktionspotentialen och undersöka risker samt hur dessa kan minskas. Projektet ska även analysera och konkret föreslå vägen för införandet av styrmedel för biodrivmedel även i inrikes luft- och sjöfart. Sverige har lyckats ersätta cirka 20 procent fossila drivmedel med biodrivmedel. Flera teknologier utvecklas för skogsråvara och flera företag projekterar bioraffinaderier. Vi arbetar därför att för att en större andel ska kunna produceras i Sverige.

Svebio är projektledare och andra projektparter är Energifabriken, Holmen, PyroCell, Porcupine, RenFuel, SEKAB Biofuels and Chemicals, Södra Skogsägarna och Sveriges Åkeriföretag. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande företag samt organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


 • Validering och demonstration av skogsbaserade bioflygbränslen

Projekttid: 2018-11-05 – 2019-12-31

Projektet syftar till att underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle genom en validering och demonstration av hela värdekedjan för Fischer Tropsch (FT)-baserad tillverkning. FT-tekniken med skogsbaserade råvaror är den mest relevant och lovande i ett svenskt perspektiv på kort och medellång sikt baserat på aspekterna kostnader, hållbarhet, råvarutillgång och teknikmognad. Den föreslagna teknikvalideringen är mycket kostnadseffektiv eftersom den återanvänder och växlar upp de investeringar som gjorts i LTU Green Fuels-piloten i Piteå. Detta projekt, steg 1, ska förbereda den efterföljande demonstrationen, steg 2, av hela värdekedjan genom kostnadsskattningar, bygg- och driftsplanering, planering av kommersiella flygningar på bränslet samt kommersiell verifiering av värdekedjan. Det ingenjörsarbete som görs för valideringen leder även till avsevärt förbättrade kostnadsskattningar för kommersiell produktion.

Luleå Tekniska Universitet är projektledare med projektparter: RISE (Research Institutes of Sweden), Sveaskog, Svebio, SAS, BRA (Braathens Regional Airlines), Smurfit Kappa Krafliner Piteå och Fly Green Fund samt internationella partners SkyNRG (från Nederländerna), Ineratec (från Tyskland) och Arvos Schmidtsche Schack (från Tyskland). Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagande företag samt organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


 • Rådgivning och konsultstöd för utveckling av projekt och strategi inom bioenergi

Svebio deltar även ofta med bidrag (direkt eller i referensgrupp) i olika industriella utvecklingsprojekt och ibland för enskilda företag och organisationer med experthjälp vid exempelvis ansökningar till myndigheter och institutioner för offentliga bidrag till forskning, utveckling och demonstration. Svebio kan också bidra med kunskap om skogens roll och betydelse samt statistik om energianvändning och potential av råvaror samt produkter. Ett exempel är som konferenstalare, paneldeltagande och ledare av workshops. Dessutom bidrar Svebio ofta med rådgivning vid strategiska frågor om affärsutveckling och annan verksamhet som rör bioenergifrågor där även policyfrågor är av stor betydelse. Med en lång referenslista över lyckade projekt kan Svebio åta sig uppdrag där det sammanfaller med Svebios intressen, vilka är till gagn för utvecklingen av föreningen och även dess medlemmar för denna sektor.

Kontaktperson: Tomas Ekbom

Vi använder oss av cookies. Läs mer