Projekt inom bioenergi

Svebio är engagerade i ett antal projekt och utredningar i Sverige och internationellt.

Pågående projekt:

 • Pyrolys och förgasning

Pyrolys och förgasning – möjligheter till mer lönsam kraftvärme. Läs mer


 • Säker Digital Handelsplats

Säkra informationsflöden med en digital plattform för handel med biobränslen. Projektet syftar till att undersöka säkerhetsaspekter och om blockkedjor kan användas för att nå användarnas krav på säkerhet, spårbarhet och integritet vid digitaliserad handel med biobränslen i Sverige. Läs mer


 • Swedish Bioenergy Climate Solutions

Det finns en stor potential för export av svensk teknik och kunskap inom bioenergiområdet på marknader både inom och utanför Europa. Affärs- och tillväxtmöjligheter finns för många svenska bioenergiföretag bl.a. inom skogsbränsleteknik, salixteknik, biogas-, pelleterings och alternativa förädlingstekniker samt teknik för biobränslebaserad el- och värmeproduktion. ”Swedish Bioenergy Climate Solutions” har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som kan hjälpa till att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet. Läs mer


 • Nationell representant i IEA Bioenergy Annex 44
  – Flexibel bioenergi och systemintegration

Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31 (första triennium) Projekttid: 2022-01-01 – 2024-12-31 (andra triennium)

Inom ramen för International Energy Agency (IEA) i Paris bedrivs forskning och utveckling i form av ett särskilt s.k. Implementing agreement benämnt IEA Bioenergy. Sverige har genom åren spelat en aktiv roll i detta samarbete som över tiden successivt har utvecklats. Under senare år har nya forskningsområden initierats kopplade till IEA Bioenergy som bl.a. avser kaskad-teknik, utveckling av biodrivmedel och bioraffinaderier.

Svebio har tilldelats uppdraget att vara National Team Leader i Annex 44 om flexibel bioenergi och systemintegration genom först Karolina Norbeck men sedan övertaget av Kjell Andersson. Arbetet innebär att delta i annexets löpande arbete, samordna nationella aktiviteter, identifiera konkreta relevanta frågeställningar för svenska aktörer samt bidra med nationell och internationell kunskapsöverföring och –spridning samt författande av en landrapport.

Kontaktperson: Kjell Andersson


 • IEA Bioenergy TCP Annex 39 – Kommersialisering
  av konventionella och avancerade biodrivmedel från
  biomassa

Projekttid: 2016-04-01 – 2018-12-31 (första triennium) / Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31 (andra triennium)/ Projekttid: 2022-01-01 – 2024-12-31 (tredje triennium)

Inom ramen för International Energy Agency (IEA) i Paris bedrivs forskning och utveckling i form av ett särskilt s.k. Implementing agreement benämnt IEA Bioenergy. Sverige har genom åren spelat en aktiv roll i detta samarbete som över tiden successivt har utvecklats. Under senare år har nya forskningsområden initierats kopplade till IEA Bioenergy som bl.a. avser kaskad-teknik, utveckling av biodrivmedel och bioraffinaderier.

Svebio har tilldelats uppdraget att vara Task Leader och National Team Leader i Annex 39 om biodrivmedel genom Tomas Ekbom, det vill säga ledare och svensk nationell representant i detta annex där femton länder ingår. Arbetet innebär att driva annexets löpande arbete, samordna internationella aktiviteter, identifiera konkreta relevanta frågeställningar för aktörer samt bidra med nationell och internationell kunskapsöverföring och spridning.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


 • IEA Bioenergy TCP Intertask-projekt: ”Assessment of lessons learned and successes for biofuels commercialization and deployment”

Svebio har tilldelats uppdraget av IEA Bioenergy Executive Committee att vara projektledare för ett intertask-projekt som inkluderar Annex 39, 40 och 45 med cirka 20 forskare och experter. Projektet ska identifiera och analysera lärda erfarenheter och goda exempel på kommersialisering av teknologi-spridning av biodrivmedel. Projektarbetet löper parallellt till Annex 39 och rapporteras separat.


 • Värmemarknad Sverige

Projekttid: 2012 –

Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras och genomförs av de medverkande organisationerna. Projektet leds av Profu. Nu pågår den tredje etappen, med fler medverkande än någonsin och många intressanta och utmanande forskningsfrågor! Hållbarhet, systemsyn, samverkan och framtidens lösningar är några exempel. Under 2018 har projektet antagit utmaningen att ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning år 2045, ett initiativ drivet Fossilfritt Sverige.

Kontaktperson: Kjell Andersson


 • Kraftvärmeuppropet

Projekttid: 2018 –

Svebio i samarbete med Energiföretagen leder projektet Kraftvärmeuppropet. Det talas en del om hur vi ska säkra elförsörjningen i Sverige och hur viktigt det är med väderoberoende energikällor som komplement till vind- och solkraft. Allra viktigast är att klara effektbehovet; att vi klarar att producera lika mycket el som vi använder, varje sekund. Här har kraftvärmen en viktig funktion. Dock står kraftvärmen i Sverige idag inför stora hot om nedläggningar. Många av dagens större kraftvärmeverk faller snart för åldersstrecket och verkar inte ersättas av nya. Istället byggs anläggningar som enbart producerar värme. Anledningen är att det är svårt att få investeringen att gå ihop när elpriserna är låga och man inte får betalt för de systemtjänster som är nödvändiga för att elsystemet ska fungera. Dessutom hotas fjärrvärmen av nya skatter. Konsekvensen blir mindre väderoberoende el, istället för mer. Idag saknas en tydlig politisk vision för fjärr- och kraftvärme. Politiker är i allmänhet är positiva till kraftvärme men ska vi få en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och mer effektiv elanvändning i uppvärmningen krävs även konkreta åtgärder för att förverkliga ambitionerna. Vi har därför bildat Kraftvärmeuppropet för att säkra kraftvärmen.

Kontaktperson: Kjell Andersson


 • Rådgivning och konsultstöd för utveckling av projekt och strategi inom bioenergi

Svebio deltar även ofta med bidrag (direkt eller i referensgrupp) i olika industriella utvecklingsprojekt och ibland för enskilda företag och organisationer med experthjälp vid exempelvis ansökningar till myndigheter och institutioner för offentliga bidrag till forskning, utveckling och demonstration. Svebio kan också bidra med kunskap om skogens roll och betydelse samt statistik om energianvändning och potential av råvaror samt produkter. Ett exempel är som konferenstalare, paneldeltagande och ledare av workshops. Dessutom bidrar Svebio ofta med rådgivning vid strategiska frågor om affärsutveckling och annan verksamhet som rör bioenergifrågor där även policyfrågor är av stor betydelse. Med en lång referenslista över lyckade projekt kan Svebio åta sig uppdrag där det sammanfaller med Svebios intressen, vilka är till gagn för utvecklingen av föreningen och även dess medlemmar för denna sektor.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


 • Styrmedel för nya svenska biodrivmedel

Projektet är en fortsättning på projektet ”Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier” handlar om att utforma en färdplan fram till 2045 hur och när projektets föreslagna styrmedel ska implementeras för att skapa ett komplett styrmedelssystem för biodrivmedel från svensk produktion. Svebio är projektledare och andra projektparter är Energifabriken, Porcupine, RenFuel, SEKAB Biofuels and Chemicals, Södra Skogsägarna och Sveriges Åkeriföretag. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande företag samt organisationer.

Kontaktperson: Tomas Ekbom


Vi använder oss av cookies.Läs mer