Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 13 december 2011
 • Remissvar

Kommentarer till ”Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”

Rapporten ger en bra sammanfattning av utgångsläget och de möjliga åtgärderna inom olika sektorer.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 november 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över TPA-utredningen Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

Utredaren har fått alltför begränsande direktiv.

 • Ladda ner som PDF
 • 2 november 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över utkast till förordning om elcertifikat

Vi noterar med tillfredsställelse att det nu genom formuleringen av lagen och förordningen är klarlagt att alla rena biobränslen, tillsammans med torv, berättigar till elcertifikat, och att detta även inkluderar alla biooljor, som hittills stått…

 • Ladda ner som PDF
 • 21 oktober 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen

Svebio ställer sig positivt till införandet av hållbarhetskriterier i svensk lag då det ger biodrivmedel och flytande biobränslen möjligheter att bevisa sin hållbarhet, relativt till ohållbara fossila energikällor eller icke-hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen.

 • Ladda ner som PDF
 • 21 oktober 2011
 • Remissvar

Remissyttrande utkast till vägledningskapitel om kontrollsystem, hållbarhetsbesked och oberoende granskning

Vägledningen är bra skriven men fortfarande saknas för företagen viktig fakta om vad denna lagstiftning kommer att innebära i praktiken.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 oktober 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över promemorian Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Det är angeläget att svenska försörjningen med drivmedelsetanol inte belastas med onödiga kostnader och administrativa hinder, eftersom en ökad användning av etanol är en viktig del av samhällsmålet att öka användningen av förnybara drivmedel och…

 • Ladda ner som PDF
 • 27 september 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över Miljömålsberedningens betänkande etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)

Svebios uppfattning i sammanfattning:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 september 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över utredningen Framtida Regelverk och Ansvarsförhållanden på Naturgasmarknaden i Sverige

Svebio saknar kompetens att bedöma de tekniska lösningar som presenteras i betänkandet kring tillämpningen av de berörda EU-direktiven. Vi avstår därför från att yttra oss kring de konkreta förslag utredningen presenterar.

 • Ladda ner som PDF
 • 30 augusti 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över rapporten Markanvändning och verifiering av markkriterier i Sverige

Rapporten belyser på ett bra sätt att svensk lagstiftning inom jord- och skogsbruk säkerställer att de markrelaterade hållbarhetskriterierna uppfylls av svensk biomassa.

 • Ladda ner som PDF
 • 19 augusti 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till ändring av energiskattedirektivet (ändring av direktiv 2003/96/EG om omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet m m)

Det är mycket angeläget att energiskattedirektivet förändras enligt de huvudprinciper som läggs fast i förslaget, och Svebio stödjer därför i huvudsak de föreslagna förändringarna.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över förslag till vägledning om hållbarhetskriterier

Vägledningens utformning är enkel och användbar, det saknas dock fortfarande tillräckligt underlag för att säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning. Ett faktum som Energimyndigheten är medveten om och arbetar för att korrigera.

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juni 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över förslag till supermiljöbilspremie

Det är angeläget att regeringen låter utreda vilka långsiktiga klimatåtgärder på transportområdet som har högst samhällsekonomisk nytta och är mest kostnadseffektiva, istället för att genomdriva kortsiktiga teknikspecifika ”stop and go” stödsystem utan tillräcklig beredning.

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juni 2011
 • Remissvar

Remissyttrande om föreskrifter och allmänna råd om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel

Det är positivt att andelen förnybara drivmedel lyfts fram vid pumparna. Svebio välkomnar därför förslaget med några mindre förändringar.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 maj 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

Enligt Svebios uppfattning bör energi- och klimatpolitiken i första hand använda generella styrmedel.

 • Ladda ner som PDF
 • 10 maj 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med Cesium-137 eller naturligt förekommande radioaktiva ämnen

Bästa sättet att förhindra höga halter av radioaktiva ämnen i torvaska är att genom tillståndsgivningen inte medge tillstånd för torvtäkt på myrar med hög naturlig förekomst av uran.

 • Ladda ner som PDF
 • 18 april 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över Promemoria om kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen

Remissen gäller regelverket i samband med hållbarhetskriterier och skattebefrielse för flytande biobränslen, med anledning av EU:s förnybarhetsdirektiv.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över Statens Energimyndighets redovisning – Småskalig förbränning av fasta biobränslen

Fortsatt forskning och utveckling behövs för att utveckla allt bättre eldningsutrustning och reningsutrustning. Modern biobränsleeldning ska ske med låga utsläpp till miljön av partiklar och andra skadliga ämnen.

 • Ladda ner som PDF
 • 5 april 2011
 • Remissvar

Näringsdepartementets promemoria ”En ny lag om elcertifikat – regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge”

Vi stödjer lagförslaget om att kunna etablera gemensamt elcertifikatsystem tillsammans med andra stater (i det nu aktuella fallet med Norge).

 • Ladda ner som PDF
 • 4 april 2011
 • Remissvar

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Bioenergi är idag Sveriges största energikälla, om man ser till slutanvändning av energi.

 • Ladda ner som PDF
 • 9 mars 2011
 • Remissvar

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 och 2009

Svebio anser att det är möjligt att kraftigt öka biogasproduktionen i Sverige, men att de potentialer för svensk biogasproduktion som anges i rapporterna är orealistiskt höga.

 • Ladda ner som PDF
 • 8 mars 2011
 • Remissvar

Europeiska kommissionens beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020

Miljödepartementet har i en promemoria lämnat förslag till hur Sverige ska tillämpa EU:s direktiv om tilldelning av utsläppsrätter 2013 - 2020.

 • Ladda ner som PDF
 • 3 mars 2011
 • Remissvar

Ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio ställer sig positivt till föreslagna lagförändringar som kan förenkla företagens administrativa börda och minska deras ekonomiska risk i hantering av hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen.

 • Ladda ner som PDF
 • 18 januari 2011
 • Remissvar

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio ser positivt på införandet av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

 • Ladda ner som PDF
 • 17 januari 2011
 • Remissvar

Geologisk lagring av koldioxid

Sverige bör avstå från att tillåta lagring av koldioxid på land och under havsbottnen inom svenskt territorialvatten och inom den ekonomiska zonen.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer