Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändrade normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om LULUCF

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet om handel med utsläppsrätter och förslag om ett ETS-system för byggnader och transporter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på detta förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om införande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har beretts möjlighet att yttra sig för rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 6 september 2021
 • Remissvar

Utfasningsutredningens betänkande SOU 2021:48 ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer