Om oss

Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Vi är starkt grundade i våra värderingar. Vi tror på förnybar energi, företagande och fri marknadsekonomi.

Vi är en intresseorganisation och lobbyister men vi vill påstå att vi inte talar i egen sak. Vi talar nämligen alltid för generella styrmedel som gynnar alla miljövänliga energislag lika mycket liksom det gynnar energieffektivisering. Vi är positiva till teknisk utveckling men har synpunkter på politiska förslag som ensidigt gynnar en viss teknik eller energiproduktion trots att denna varken har bättre miljöprestanda eller ekonomi än andra lösningar.

Vision och verksamhetsidé

  • Svebios vision är att vara den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle.
  • Svebio ska på saklig grund främja och utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt, nationellt och internationellt. Svebio ska därmed ta tillvara medlemmarnas intressen, samt ge erforderlig service.
  • Svebio ska vara en mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare och beslutsfattare.
  • Svebio är en ideell organisation och öppen för alla som vill bidra till att föreningens mål uppfylls.
  • Svebio verkar genom information, opinionsbildning och näringspolitisk påverkan. Informationen sker genom utgivning av tidningen Bioenergi, nyhetsbrevet Bioenerginytt med Bioenergi i Pressen, Bioenergy International, hemsida, rapporter, konferenser och olika typer av informationsmaterial. Opinionsbildningen sker genom debattartiklar och pressmeddelanden. Näringspolitisk påverkan sker genom remissyttranden, uppvaktningar och personliga kontakter med politiker och myndigheter.
  • Svebio verkar dessutom för ökad export av svensk bioenergiteknik genom samverkan i olika exportprojekt.
  • En central del av Svebios verksamhet är konferenserna, som är viktiga mötesplatser för branschen.

Bli medlem!

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer