Om oss

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) är en branschorganisation för omkring 300 företag, organisationer och personer som är verksamma i bioenergibranschen i Sverige . Vi är starkt grundade i våra värderingar som bygger på ett hållbart och tryggt energisystem, företagande och marknadsekonomi.

Vision och verksamhetsidé

 • Svebios vision är att vara den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle.
 • Svebio ska på saklig grund främja och utveckla produktion och användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt, nationellt och internationellt. Svebio ska ta tillvara medlemmarnas intressen, samt ge erforderlig service.
 • Svebio ska vara en mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare och beslutsfattare.
 • Svebio är en branschorganisation som är öppen för alla som vill bidra till att föreningens mål uppfylls.
 • Svebio verkar genom information, opinionsbildning och näringspolitisk påverkan. Informationen sker genom utgivning av tidningen Bioenergi, nyhetsbrevet Bioenerginytt med Bioenergi i PressenBioenergy International, hemsida, sociala medier, rapporter, konferenser och olika typer av informationsmaterial. Opinionsbildningen sker genom debattartiklar och pressmeddelanden. Näringspolitisk påverkan sker genom remissyttranden, uppvaktningar och personliga kontakter med politiker och myndigheter.
 • Svebio verkar även för ökad export av svensk bioenergiteknik och bioenergiprodukter.
 • En viktig del av Svebios verksamhet är konferenserna, som är viktiga mötesplatser för branschen.

Bli medlem!

 

Svebio arbetar med att

 • Öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

  All vår verksamhet handlar om skapa bättre villkor för bioenergin och utveckla branschen. Det gör vi genom vår informationsverksamhet, vår tidning Bioenergi, våra konferenser och våra nyhetsbrev.

 • Svensk bioenergi ska vara ett föredöme i världen.

  Vi deltar aktivt i Bioenergy Europe, den europeiska bioenergiorganisationen, och i World Bioenergy Association. Vi verkar också inom IEA Bioenergy, där vi har fått Energimyndighetens förtroende att vara svensk företrädare i två arbetsgrupper: T40, global handel med biobränslen, och T39, biodrivmedel.

 • Påverka utformningen av de politiska styrmedlen för branschen.

  De ekonomiska villkoren för branschen påverkas starkt av olika styrmedel. Vi verkar för generella styrmedel som koldioxidskatt och utsläppshandel. Vi påverkar departement, riksdag, myndigheter och utredningar, skriver remisser och yttranden. Att påverka på EU-nivå har fått allt större betydelse. Personkontakter med politiker är viktiga.

 • Sprida kunskap om bioenergins betydelse.

  Vi utarbetar statistik för att visa bioenergins stora betydelse för den svenska energiförsörjningen. Vi informerar via vår hemsida, publikationer, konferenser och seminarier. Kunskapen om bioenergi är ofta bristfällig, och Svebio har här en viktig uppgift att sprida fakta.

 • Öka exporten av svensk bioenergiteknik.

  Genom våra täta internationella kontakter bygger vi upp kunskap om marknader runtom i världen, inte minst genom vår egen tidning Bioenergy International. Vi ordnar också konferenser i samarbete med våra systerorganisationer utomlands, senast i Riga, Vilnius och Helsingfors. Vi genomför även internationella projekt.

 • Uppmuntra och initiera forskning och utveckling inom bioenergisektorn.

  Vi deltar i olika forsknings- och utvecklingsplattformar och genomför även egna projekt med stöd från t ex Energimyndigheten. Vi medverkar i referensgrupper. Vi sprider också kunskap om forskning och utveckling via våra tidningar och konferenser.

 • Vara den samlande kraften och mötesplatsen för alla företag och enskilda som arbetar med bioenergi.

  Vi anordnar flera återkommande konferenser, där branschens olika aktörer kan mötas: Stora biokraft- och värmekonferensen, pelletskonferensen, en internationell konferens kring avancerade biodrivmedel, Vårmöte med årsmöte. Tillsammans med våra kollegor i grannländerna anordnar vi Nordic Baltic Bioenergy Conference, ett arrangemang som alternerar mellan länderna.

 • Delta i den dagsaktuella debatten om energifrågor.

  Tyvärr är bioenergin ofta osynlig i den dagsaktuella energidebatten. Svebio lyfter fram bioenergins roll i pressmeddelanden och debattartiklar och kontaktar journalister. Det är viktigt att branschen har kunniga företrädare.

Vi använder oss av cookies.Läs mer