Hedersmedlemmar

Följande personer har utsetts till hedersmedlemmar i Svenska Bioenergiföreningen för sina utmärkande och värdefulla insatser för en ökad användning av bioenergi:

Kjell Andersson

Kjell Andersson kom till Svebio 2003 för att främst arbeta med utåtriktad information och verkade vid Svebios kansli till våren 2024. Med tiden kom han att ta över den näringspolitiska bevakningen och var under de senare åren näringspolitisk chef. Kjell Andersson är journalist och var under femton år verksam på tidningen Land, som miljöreporter och en tid även redaktionschef. Han var därefter informationschef i Centerpartiet. Kjell Andersson har skrivit mycket om bioenergi, exempelvis boken Bioenergy – the Swedish experience, som utgavs i två upplagor, den senaste 2015, och en rapport från FN:s organisation för förnybar energi, IRENA, med titeln Bioenergy from boreal forests: Swedish approach to sustainable wood use, 2019, samt rapporten Färdplan Bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige, 2020. Kjell Andersson har varit ansvarig utgivare för tidningen Bioenergi och publisher för Bioenergy International. Han har varit redaktör för nyhetsbrevet Bioenerginytt (BIN-BIP) och skrivit Svebiobloggen med inlägg varje vecka under tio års tid. Han har medverkat i Bioenergy Europes arbete, bland annat som ordförande i organisationens arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor, och nära följt arbetet inom EU kring direktiv som ger ramvillkor för bioenergibranschen.

Karin Haara 

Karin Haara har tillbringat större delen av sin yrkeskarriär med att utveckla bioenergisektorn i Sverige och internationellt. Hon började som kanslichef hos Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) 1988, men redan från 1983 började hon arbeta som konsult åt Svebio via företaget Novator AB. Vid den tiden handlade uppdragen främst om behovsanalyser, statistik, faktablad, studieresor, konferenser och nyhetsförmedling genom tidningarna Bioenergi och nyhetsbrevet BioenergiNytt, samt nya ideprojekt som exempelvis bildandet av fytokemigruppen. Från och med 1995 kom EU-projekten igång och Karin blev därmed mer engagerad internationellt. Efter år 2000 började hon också stödja exporten av svensk bioenergikunnande och teknik över hela världen, vilket gjorde henne delaktig i samarbeten med olika aktörer. År 2008 grundades World Bioenergy Association (WBA) med Kent Nyström som initiativtagare. Karin anställdes där två år efter dess bildande som Executive Director och arbetade i WBA fram till sin pension 2017, och fortsätter idag att vara knuten till WBA som senior rådgivare.

Karin har följt Svebios utveckling ända från starten, vilket gjorde det naturligt för henne att efter sin tjänstgöring på WBA samla och systematisera allt tillgängligt material om Svebios historia från 1980-2010. Materialet överlämnades till Riksarkivet år 2022 för att finnas tillgängligt för framtida forskning.

Hans Hessner

Utsågs 1982 till medlemsrevisor i Svebio.  Hans var då direktör vid Modos huvudkontor. Innan dess var han vd för Stille Verner. Svebio expanderade starkt i början av 80-talet, men utvecklingen avstannade då ”elrean” fick sitt maximum när de sista två kärnkraftreaktorerna togs i drift 1985. Skattebefrielse och investeringsbidrag infördes samt nya regler för avskaffandet av skorstenskrav och pannrum för nya småhus. Marknaden för biobränslen tvärstoppade. En lyckosam organisationsförändring i Svebio gjordes och Hans Hessner fick då en avgörande uppgift som bollplank till föreningens vl och föreningen fortsatte att utvecklas till det viktiga forumet för bioenergin och Svebio stod väl rustat när koldioxidskatten infördes och biobränslena åter fick politisk vind i seglen.

Jan Häckner

Började som kassör i Svebio och utsågs till verkställande ledamot (vl) 1987. Jan har största delen av sitt arbetsliv inom skogsnäringen och har varit vd i olika skogsföreningar. Han arbetade även en tid med näringspolitik inom LRF. När Jan Häckner deltog i ”Miljöavgiftsutredningen” stod försurning av skogar, mark och vatten i fokus. Det var först i början av 1990-talet som klimatförändringarna blev huvudfrågan för miljöpolitiken. Då Jan slutade som vl i Svebio 1995 instiftade styrelsen ”Jan Häckners Bioenergistipendium” som delas ut årligen till personer som har gjort en insats för bioenergins utveckling. Jan Häckner efterträddes som vl i Svebio av Kent Nyström.

Eddie Johansson

Var ordförande i Svebio under tre år kring millenniumskiftet. Hans bioenergikarriär inleddes med att bygga kraftvärmeverk i Enköping, plantera energiskog bevattnad med vatten från avloppsreningsverket i Enköping och återföra biobränsleaska blandad med rötslam till åkermark. Därmed blev Enköping oberoende av fossila bränslen. Eddies Johanssons bioenergiengagemang fortsätter nu inom Rindi Energi med projekt i Polen och med pelletsproduktion.

Jarl Mared

Satt i Svebios styrelse från början av 1980-talet till in på början av 2000-talet, bl a som ordförande under några av åren då grunden lades för en stabil framtid för bioenergin. Dessutom mångårig styrelsemedlem  i Svenska Trädbränsleföreningen samt initiativtagare till bildandet av Pelletsindustrins Riksförbund (PIR) där han var ordförande under några av  PIRs första år. Började sälja barkpannor redan på 1960-talet och importerade den första brikettpressen till Sverige 1976. Startade 1982 Svensk BrikettEnergi, SBE, som allt sedan starten har varit landets största producent av förädlat biobränsle. Startade 1983 upp landets första privatägda fjärrvärmeverk. SBE såldes sedan till Svenska Lantmännen som namnändrade bolaget till Lantmännen  Agro Energi AB. SBE ägde och drev då nio tillverkningsenheter för pellets, briketter och pulver, samt ett antal fjärrvärmeverk/närvärmecentraler.

Kent Nyström

Verkställande ledamot i Svebio mellan 1995 och 2008. Kent arbetade i sammanlagt 24 år på Uppsala Energi, bl a som chef för planeringsavdelningen och för produktion och distribution av fjärrvärmen i Uppsala Energi. Han har också drivit olika industriprojekt. Det största var konverteringen av kraftvärmeverket i Uppsala från olja via kol till torveldning. Kent har också varit engagerad i avregleringen av elmarknaden i Sverige, energiskatter, miljöfrågor och växthuseffekten kopplat till torveldning och avfallsförbränning.
Mellan 1998 och 2002 var Kent President för European Biomass Association (AEBIOM) i Bryssel. 2008 utsågs han till President för World Bioenergy Association, en världsorganisation som arbetar med alla typer av bioenergi.

Ulf Johnsson

Satt i Svebios styrelse i 18 år, varav ett antal år som vice ordförande. Ulfs insatser för bioenergin inom Växjö Energi AB bestod i att han under 35 år, bland annat, var ansvarig för krafrvärmeproduktionen och tog initiativ till satsningar på biobränslen. Växjö var först i Sverige med att använda biobränslen för storskalig fjärrvärmeproduktion 1980 och att 1983 använda biobränslen för kraftvärmeproduktion. 1996 startade en nästan helt biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion plus en helt biobränslebaserad elproduktion.

Tomas Kåberger

Tomas Kåberger började i Svebios styrelse 1990 då han arbetade som energisekreterare i Naturskyddsföreningen. Trots många byten av arbetsgivare var han Svebio trogen och var organisationens ordförande 2002-2008. Han slutade då han av regeringen utsågs till generaldirektör för Energimyndigheten. Han var med att initiera World Bioenergy och har tjänat som konferensordförande för alla World Bioenergy konferenser fram till 2014 Kåberger har gjort en akademisk karriär och är professor vid Chalmers och är sedan 2007 gästprofessor i biobränsleteknik vid Zhejiang universitetet i Kina. Han har periodvis arbetat för bioenergiföretag och energibolag. Sedan 2011 är han också verksam som ordförande för Japan Renewable Energy Foundation och tillbringa en fjärdedel av sin tid i Japan.

Bo Hektor

Bo Hektor har varit mångårig aktiv medlem i Svebio, därav många år förtjänstfullt arbete som medlemsrevisor. Bo har de senaste åren varit projektledare för IEA-Bioenergy Annex 40, om internationell handel med biobränslen. Bo har en stor kunskap kring skog och skogens kolbalans, samt olika länders skötselregimer, skötseltraditioner och lagstiftning kring skog. För oss på kansliet har Bo under många år utgjort en värdefull samtalspartner med ett rikt internationellt kontaktnät i tjänst för bioenergins goda utveckling.

Henrik Lundberg

Henrik Lundberg var en av de ursprungliga initiativtagarna till Svebio. Henrik har varit verksam i egna företag i bioenergibranschen, unik som entreprenör och affärsutvecklare. Han har så länge vi kan minnas suttit i valberedningen och engagerat sig i föreningens positiva utveckling och etablering i energisverige, liksom för bioenergins utveckling. Henrik Lundberg har även varit styrelseledamot i Svebio.

Vi använder oss av cookies.Läs mer