Tillbaka

Inför ETS2 som ett komplement till den svenska koldioxidskatten

Emission trading system 2, ETS 2, är ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter, byggnader och mindre industrier. Det införs som en del av EU:s lagstiftningspaket, Fit for 55, i syfte att bidra till att uppnå EU:s klimatmål.

Foto: Pixabay

Införandet av ETS2 innebär att EU:s medlemsländer får ett gemensamt lägstapris på koldioxid i de flesta verksamheter utanför dagens ETS, jämförbart med den svenska koldioxidskatten. Svebio anser att införandet av ETS2 ska vara en komplettering till den nu gällande svenska koldioxidskatten. Denna bör inte avskaffas eller sänkas utan fortsatt ligga på dagens nivå.

– Det är angeläget att Sverige genomför EU-beslutet om ETS2 i enlighet med den överenskommelse som Sverige medverkat till inom ramen för Fit for 55. För att detta klimatstyrmedel ska ha effekt bör en kommande kompensation utformas på ett sådant sätt att den inte håller tillbaka priset på de fossila drivmedlen vid pump, säger Anna Törner, vd för Svebio. Man bör kompensera bränsleköparna på annat sätt.

Svebio stödjer förslaget om att inkludera koldioxidutsläppen från de flesta sektorer som inte omfattas av ETS1. Att särskilja vissa sektorer eller delsektorer skulle skapa stora administrativa problem och medföra risker för fusk. Man bör överväga att även inkludera försvarets uppvärmning av anläggningar och lokaler.

– Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt jordbrukssektorns konkurrensvillkor. Regeringen bör lägga förslag om kompenserande stöd i enlighet med tidigare presenterade utredningsförslag, så att vi inte riskerar svensk livsmedelsproduktion, säger Anna Törner, vd i Svebio.

EU-reglerna för ETS 2 är beslutade och den svenska lagen och förordningen planeras att träda i kraft i november 2024. Utsläppen ska övervakas och rapporteras från1 januari 2025. Handeln med utsläppsrätter startar 2027. Införandet av ETS 2 innebär att omkring 80 procent av EU:s växthusgasutsläpp kommer att regleras av de båda utsläppshandelssystemen.

Svebios kommentarer har skickats in som ett remissvar på ett förslag från Naturvårdsverket om hur EU:s utvidgade utsläppshandel ETS2 ska tillämpas i Sverige. Du hittar hela yttrandet här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer