Tillbaka

Nu är bioenergi det dokumenterat mest hållbara energislaget!

Biodrivmedel har haft hållbarhetskriterier sedan 2009 och nu till sommaren 2021 införs hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Nästa gång någon hävdar att bioenergi inte är hållbart berätta att vi har ett regelverk som garanterar hållbarhet och be dem också precisera vilket företag det är som inte följer reglerna. På Svebio känner vi just nu inte till att någon icke hållbar bioenergi används i Europa. Det skriver Svebios vd Gustav Melin i Svebios verksamhetsberättelse.

Gustav Melin

Gustav Melin, vd Svebio. Foto: Erik Cronberg

Vi är också angelägna om att företagen följer reglerna. Bioenergi är faktiskt det enda energislaget som har den här typen av kvalitetsstämpel och det kan vi dra nytta av. Fler energislag och exempelvis batteritillverkning borde ha liknande regelverk för att garantera minimala fossila utsläpp i produktion och tillverkning.

Energimyndigheten levererade i slutet av mars 2021 sin kortsiktsprognos där man visade att bioenergianvändning inklusive avfall ökade till 39 procent av energianvändningen år 2020. Detta trots att 2020 var ett ovanligt varmt år. Volymerna biodrivmedel inom reduktionsplikten tror vi har stått still sedan starten första juli 2018. Kvotförändringen har varit liten varje år och bolagen hittar biodrivmedel med högre reduktion.

Det så kallade ”bränslebytet” verkar därför få effekt först till sommaren 2021 då dieselkvoten höjs med 5 procent till 26 procent. Det kommer att göra skillnad.

Under 2020 levererade Svebio ”Färdplan Bioenergi”. I den visar vi hur vår bransch kan möta efterfrågan på hållbar biomassa i Fossilfritt Sveriges färdplaner. Vi kan lova att mängden hållbar biomassa räcker för de svenska energibehoven. Det finns däremot inte tillräckligt med bra politik som tar tillvara möjligheterna.

Trots att potentialen är fantastisk känner vi att politiker både i Sverige och inom EU inte vågar tro på möjligheterna. Man vågar inte tro att volymerna finns.

Bland annat därför startade Svebio under 2020 digital handel med biobränslen i Sverige. På International Biomass Exchange kommer det alltid att finnas ett marknadspris för flis och pellets och vi hoppas att det blir enklare att förstå att biomassa är en produkt att handla som alla andra. När detta skrivs i början av april 2021 har det ännu inte gjorts några affärer av svenska aktörer på biobränslebörsen.

Vi vill därför uppmana både bränsleproducenter och värmeverk att, ”med bara några knapptryckningar” prova möjligheten att handla flis till standardiserade villkor. Alla handlade bränslen måste klara gällande hållbarhetskriterier.

årlig tillväxt på produktiv skogsmark i Sverige

Figuren visar årlig tillväxt på produktiv skogsmark i Sverige. Totalt växer skogen med 436 TWh. Stora volymer stubbar, grenar och toppar blir kvar i skogen och bryts ned, för närvarande motsvarande 138 TWh per år. Enligt rapporten kan omkring 30 procent av detta inom en nära framtid göra större nytta som bioenergi än att lämnas kvar i skogen. För de arter som ger ökad biologiska mångfald av att lämna skörderester i skogen räcker övriga volymer mer än väl. Källa: IRENA-rapport beräknad på
data från riksskogstaxeringen 2015.

Under 2020 har svensk skog inte bara angripits av barkborrar. Det svenska skogsbruket och Svebio har också fått motta debattangrepp och anklagelser om ohållbar bränsleförsörjning från viss media. Diskussionen har i relativt hög grad handlat om bioenergiuttag men också om kalhyggen.

Då är det tryggt att veta att vi idag har dubbelt så mycket skog i Sverige än vad vi hade för hundra år sedan. När vi skördar skog lämnas det varje år 138 TWh skörderester att multna efter skogsavverkning. Det är alltså 138 TWh som avger sin koldioxid utan att användas för energianvändning.

Detta utsläpp av koldioxid finns redan med inom FNs klimatpanels beräkningar. Svebio menar att 60 TWh av dessa 138 TWh borde användas för el, värme och drivmedelsproduktion. Om vi ökar användningen av bioenergi kan vi ersätta dagens fossila energi med energi som ger samma utsläpp som idag redan sker i skogen. Visst vore det bra för klimatet!

Gustav Melin, vd Svebio


Vi behöver ditt stöd som medlem för att vår röst ska höras!

Information om medlemskap finns här.



 

Vi använder oss av cookies.Läs mer