Tillbaka

Svebios yttrande över preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har tagit del av den föreslagna formuleringen av en ny paragraf i förordningen och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Vi yrkar i första hand återremiss för att få till stånd en analys med motivering och konsekvensbedömning som grund för beslut.
  • Vi avvisar den föreslagna paragrafen eftersom den är oklart formulerad, eftersom det inte är klarlagt om den står i överensstämmelse med EU:s regelverk och eftersom den kan leda till negativa effekter för andra restprodukter än PFAD.
  • Frågan om ursprungsgarantier och klimatbelastning för PFAD inom reduktionskvoten och som grund för skattefrihet för HVO kan hanteras med en separat lösning utan att nu omdefiniera begreppet restprodukt. Den exakta utformningen bör utredas vidare och regeringen bör återkomma med ett nytt förslag. Svebio ger några uppslag till tänkbar lösning.

Vi använder oss av cookies.Läs mer