Tillbaka

Svebios yttrande över "Förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018 – 2023"

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Vi noterar att man i planen inte inför några nya mål eller förslag på nya åtgärder, utan sammanfattar de mål och det arbete som redan finns på plats. Vi tycker att detta är bra. Sverige har redan en ambitiös avfallspolitik, och man bör nu koncentrera sig på att uppfylla de mål som redan finns och genomföra redan beslutade åtgärder.
  • Vi beklagar att EU:s avfallshierarki inte tydligt prioriterar energiutvinning ur avfall, utan placerar energiutvinning strax före annat ”bortskaffande”, dvs deponering. Sverige bör inom EU verka för en mer positiv syn på energiproduktion ur avfall.
  • Vi instämmer inte i den allmänna utgångspunkten att materialåtervinning ur ett livscykelperspektiv alltid är bättre för miljön än förbränning. Tvärtom menar vi att man måste göra en särskild analys av alternativen för biogena material, där energiutvinning i många fall är ett bättre alternativ än ”materialåtervinning till varje pris”.
  • Utbyggnad av kapacitet för avfallsförbränning främst i Storbritannien, men även i Polen och de baltiska länderna, kan snabbt ändra förutsättningarna för svensk avfallsimport.
  • Hanteringen av plast kommer under de närmaste åren att vara en brännande politisk fråga både i EU och i Sverige. En utgångspunkt för diskussionen och analyserna bör vara att plast kan och bör tillverkas av biomassa, inte av fossil råvara.
  • Staten måste undvika att införa kontraproduktiva styrmedel som försvårar utnyttjandet av avfall för energiproduktion. Elbusspremien hotar att slå ut biogas till bussar, och den föreslagna avfallsskatten kan stoppa användningen av förbränningen av fibrer som inte kan materialåtervinnas, exempelvis i Fiskeby.

Läs mer och ladda ned hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer