Tillbaka

Svebios svar på Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till förordning och vill framföra följande:

Sverige som A-land

Det är angeläget att regeringen och myndigheterna klarlägger på vilket sätt de rapporterande företagen visar att man uppfyller kriterierna för biomassa från skog för energianvändning. Regeringen gör i propositionen en bedömning att Sverige uppfyller villkoren som A-land. Räcker det för de rapporterande företagen att hänvisa till denna bedömning för biobränslen from producerats inom svenskt skogsbruk? Kommer en sådan hänvisning att ske i rapporteringssystemet eller kommer regeringen eller myndigheterna att utarbeta något dokument som de rapporterande företagen kan hänvisa till?

Frågan har relevans inte bara för företag som producerar el och värme på den svenska marknaden, utan också för aktörer i andra EU-länder som importerar bränsle från Sverige och för svenska exporterande biobränsleföretag.

Den här dokumentationen måste också finnas tillgänglig på engelska.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer