Tillbaka

Svebios svar på Remiss av Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt åtföljande konsekvensutredning

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till föreskrifter och vill framhålla följande:

  • Det är angeläget att Energimyndighetens krav på rapportering och kontrollsystem inte utformas så att de ger onödigt höga kostnader för producenterna av förnybar el, värme/kyla och bränslen från biomassa. Onödigt höga administrativa kostnader försämrar konkurrenskraften och fördröjer omställningen av energisystemet med negativa klimateffekter som följd.
  • Mot den här bakgrunden vädjar vi till Energimyndigheten att man gör en översyn av förslaget till föreskrifter i syfte att åstadkomma ett förenklat system.
  • Det kvarstår oklarheter när det gäller rapporteringen av biomassa som varken kommer från skogsmark eller från jordbruksmark.
  • Energimyndigheten bör tydligare precisera vilka krav som ställs på oberoende granskare.
  • Under en övergångsperiod bör man acceptera FSC- och PEFC-certifierat bränsle, trots att certifieringen inte omfattar växthusgasbalans. Men detta krav gäller mycket få, nya anläggningar.
  • Det är angeläget att Energimyndigheten snarast publicerar vägledande dokument och genomför informationsinsatser till berörda företag.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer