Tillbaka

Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt åtföljande konsekvensutredning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till föreskrifter och vill framhålla följande:

  • Det är angeläget att Energimyndighetens krav på rapportering och kontrollsystem inte utformas så att de ger onödigt höga kostnader för producenterna av förnybar el, värme/kyla och bränslen från biomassa. Onödigt höga administrativa kostnader försämrar konkurrenskraften och fördröjer omställningen av energisystemet med negativa klimateffekter som följd.
  • Mot den här bakgrunden vädjar vi till Energimyndigheten att man gör en översyn av förslaget till föreskrifter i syfte att åstadkomma ett förenklat system.
  • Det kvarstår oklarheter när det gäller rapporteringen av biomassa som varken kommer från skogsmark eller från jordbruksmark.
  • Energimyndigheten bör tydligare precisera vilka krav som ställs på oberoende granskare.
  • Under en övergångsperiod bör man acceptera FSC- och PEFC-certifierat bränsle, trots att certifieringen inte omfattar växthusgasbalans. Men detta krav gäller mycket få, nya anläggningar.
  • Det är angeläget att Energimyndigheten snarast publicerar vägledande dokument och genomför informationsinsatser till berörda företag.

Vi använder oss av cookies.Läs mer