Tillbaka

Svebios remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är inte remissinstans för rubricerade rapport, men önskar framföra synpunkter på rapporten och dess slutsatser.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Vi instämmer i Energimyndighetens bedömning att det inte är motiverat att ge stöd till havsbaserad vindkraft utöver elcertifikatsystemet.
  • Vi instämmer också i slutsatsen att den samhällsekonomiska nyttan med en utbyggnad av havsbaserad vindkraft inte motiverar den avsevärt högre kostnaden än för annan förnybar elproduktion.
  • Som ett resultat av Energimyndighetens analys och slutsatser bör regeringen och riksdagen avstå från att genomföra förslaget i energiöverenskommelsen och i Energikommissionens betänkande om att slopa anslutningsavgifter till stamnätet för havsbaserad vindkraft.
  • Elcertifikatsystemet bör förändras eller kompletteras med ett regelverk som ger stöd till förnybar effekt, inte bara ny förnybar elproduktion, i enlighet med de formuleringar som antogs i energiöverenskommelsen.

Läs hela remissyttrandet

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer