Tillbaka

Svebios remissyttrande över promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter...

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian "Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter" och vill framföra följande:

 Svebios uppfattning i sammanfattning

  • Vi stödjer förslaget om att avskaffa det generella svenska införlivandet (opt-in) av mindre anläggningar i EU:s utsläppshandel.
  • Vi avstyrker förslaget om att införa en gräns på 2 500 ton i utsläpp, främst av administrativa skäl.
  • Vi begär ett klarläggande när det gäller tilldelningen av utsläppsrätter för biobränsleeldade anläggningar utifrån riktmärke.
  • Vi uppmanar regeringen att verka för generellt förbättrade villkor för fjärrvärme och kraftvärme, i enlighet med Energikommissionens uttalanden.

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer