Tillbaka

Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Svebios uppfattning i sammanfattning

  • Vi stödjer förslaget om att avskaffa det generella svenska införlivandet (opt-in) av mindre anläggningar i EU:s utsläppshandel.
  • Vi avstyrker förslaget om att införa en gräns på 2 500 ton i utsläpp, främst av administrativa skäl.
  • Vi begär ett klarläggande när det gäller tilldelningen av utsläppsrätter för biobränsleeldade anläggningar utifrån riktmärke.
  • Vi uppmanar regeringen att verka för generellt förbättrade villkor för fjärrvärme och kraftvärme, i enlighet med Energikommissionens uttalanden.

Vi använder oss av cookies.Läs mer