Tillbaka

Svebios remissvar rörande promemorian "Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik"

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande om rubricerade promemoria och vill framföra följande.

Svebios synpunkter i sammanfattning

Beträffande det avskaffade skatteundantaget för gruvnäringen

  • Vi är positiva till att skatteundantaget för gruvnäringen avskaffas. Det ger bättre möjligheter att ersätta fossil diesel med biodiesel, eftersom konkurrenssituationen blir mer likvärdig. Det underlättar också för offentliga upphandlare att kräva användning av förnybart bränsle. Det finns god tillgång på ren biodiesel (HVO100 och B100), och det är angeläget att maskintillverkarna underlättar bränslebytet genom att ge garantier som omfattar förnybar diesel.
  • Klimatpåverkan från dieseln kommer dessutom att förbättras genom att reduktionskvoten höjs för dieselbränsle.

Beträffande den sänkta och avskaffade skattenedsättningen för värmeproduktion

  • Vi är positiva till att omställningen av bränsleanvändningen i kraftvärmen påskyndas, men anser att skattehöjningen bör genomföras i fler steg, för att ge fjärrvärmeföretagen tid för anpassning.
  • Ett snabbt genomförande kan ge problem med effekttillgången i storstadsregionerna om kraftvärme ersätts med ren värmeproduktion. Det är angeläget att investeringar görs i ny biobaserad kraftvärme som kan ersätta de återstående fossila kraftvärmeverken och ge ökad planerbar biokraftproduktion.
  • Regeringen bör göra en samlad analys av fjärrvärmens konkurrenssituation med anledning av en rad försämringar av konkurrenskraften som föreslås.

LÄS HELA

Vi använder oss av cookies.Läs mer