Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Tidsfrister och kontaktpunkter för att främja produktionen av förnybar energi

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Sverige har skyldighet att implementera Förnybartdirektivet och det förslag som presenteras uppfyller de krav som ställs i direktivets artikel 16. Vi stödjer förslaget om att införa en separat lagstiftning för att tillämpa direktivet.

Huvudsyftet med direktivet är att förhindra att onödig byråkrati fördröjer omställningen av energisystemet och att särskilt mindre projekt ska tillförsäkras en snabb handläggning, samt att de sökande ska få hjälp med relevant lagstiftning genom att införa en enda kontaktpunkt. Vi stödjer den inriktningen.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer