Tillbaka

Tidsfrister och kontaktpunkter för att främja produktionen av förnybar energi

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Sverige har skyldighet att implementera Förnybartdirektivet och det förslag som presenteras uppfyller de krav som ställs i direktivets artikel 16. Vi stödjer förslaget om att införa en separat lagstiftning för att tillämpa direktivet.

Huvudsyftet med direktivet är att förhindra att onödig byråkrati fördröjer omställningen av energisystemet och att särskilt mindre projekt ska tillförsäkras en snabb handläggning, samt att de sökande ska få hjälp med relevant lagstiftning genom att införa en enda kontaktpunkt. Vi stödjer den inriktningen.

EU-direktivet och den föreslagna svenska lagstiftningen utgår enbart från elproduktionsläggningar. Det ges inga motiv till varför man gör denna begränsning. Korta handläggningstider och förenklad byråkrati är lika angeläget för anläggningar för produktion av värme och förnybara bränslen, som biodrivmedel och fasta och gasformiga biobränslen.

Även om direktivet endast förskriver tidsgränser för elproduktion kan den svenska lagstiftningen utformas till att omfatta all förnybar energiproduktion. Det kan lättast ske genom att man i lagen och i författningen ersätter formuleringen ”förnybar el” med ”förnybar energi” och gör nödvändiga följdförändringar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer