Tillbaka

Svebios remissyttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen.

Svebio organiserar företag i hela bioenergikedjan, inklusive de flesta av landets producenter av biokraft och biovärme, samt leverantörer av biobränslen till kraftvärmeverk och värmeverk. Våra medlemsföretag är därför starkt berörda av promemorians förslag särskilt i avsnitt 3.

Svebios synpunkter i korthet

  • Vi stödjer förslaget att återinföra en viss koldioxidskatt för kraftvärmeverk och värmeverk.
  • Vi anser att man även bör införa ett generellt golvpris i ETS, på samma sätt som man gjort i Storbritannien och i praktiken också i Danmark.

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer