Tillbaka

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen. Svebio organiserar företag i hela bioenergikedjan, inklusive de flesta av landets producenter av biokraft och biovärme, samt leverantörer av biobränslen till kraftvärmeverk och värmeverk. Våra medlemsföretag är därför starkt berörda av promemorians förslag särskilt i avsnitt 3.

Svebios synpunkter i korthet

  • Vi stödjer förslaget att återinföra en viss koldioxidskatt för kraftvärmeverk och värmeverk.
  • Vi anser att man även bör införa ett generellt golvpris i ETS, på samma sätt som man gjort i Storbritannien och i praktiken också i Danmark.

Vi använder oss av cookies.Läs mer