Tillbaka

Stockholm Exergi: Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi

Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli el och värme i Sverige. Det skriver Ulf Wikström Hållbarhetschef på Stockholm Exergi och ansvarig för samhällskontakter.

Forskning visar att skogliga restprodukter som annars relativt snabbt skulle avge sin koldioxid när de bryts ner istället bör användas som biobränslen som kan knuffa undan fossil klimatpåverkande energi i samhället. Det råder stor samstämmighet inom relevant akademi kring att bioenergi ur restprodukter från hållbart skogsbruk är klimatneutralt i kort tidsperspektiv, samt att biologisk mångfald inte hotas givet att skogsbruket bedrivs inom ekologiskt och socialt satta gränser.

Denna slutsats dras bland annat i EU-kommissionens egen rapport (JRC) som helt nyss lades fram, och i det i media så omtalade brevet från 500 forskare lyfts också fram att bioenergi som sedan länge utvunnits ur restprodukter från skogsindustrin inte ökar trycket på skogen. (Se även vår egen rapport om bioenergi, där vi redovisar ett stort antal vetenskapliga studier.)

Av den anledningen är jag något förvånad att debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli så fokuserad på just biobränsle inom energibranschen.

Här vill jag först korrigera en vanlig missuppfattning i rapporteringen: idén att skog skulle fällas enkom för att bli biobränsle i Sverige. Så är inte fallet.

Skog avverkas för att bli möbler, hus, pappersprodukter och annat. Det som används som biobränsle för el- och värmeproduktion är rester från skogsbruket (t.ex. grenar, toppar och gallringsrester) och sågverksindustrin (t.ex. sågspån) samt trä som skadats av brand, svamp eller angripits av granbarkborre.

Det är resurseffektivt att använda bioenergi i form av restprodukter från olika industrier i svenska kraftvärmeverk med mycket hög verkningsgrad. Där kan vi ta tillvara närmare 100% av energiinnehållet i dessa rester och göra el och värme av dem, istället för att de ligger kvar i markerna och släpper ifrån sig sitt kolinnehåll i form av CO2 ändå när de förmultnar. Samtidigt ersätter bioenergin de bränslen som sedan läge skapat enkelriktade flöden av kol från jordskorpan till atmosfären, de fossila bränslena. Just nu implementeras dessutom förnybarhetsdirektivet, kallat REDII, i svensk rätt. Lagstiftningen syftar till att säkerställa att bioenergi endast godkänns om den kommer från ett hållbart skogsbruk.

Läs hela blogginlägget hos Stockholm Exergi

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer