Tillbaka

Ökad produktion av biobränsle kan minska ansträngd situation på biobränslemarknaden

Efterfrågan på biobränsle har ökat. Svebio ser att en ökad produktion kan minska den ansträngda situationen.

En delförklaring är att utbud och efterfrågan av biobränsle har förändrats, både vad gäller flis och pellets, bland annat som en följd av kriget i Ukraina. I första hand beror förändringarna på en kraftigt ökad efterfrågan på biobränslen i gasberoende länder till följd av att gaspriset mer än tiofaldigades under hösten 2022. Detta gjorde att många länder, till exempel Polen och Tyskland efterfrågade väsentligt mer biobränsle samt att kontrakterade volymer returträ på väg till Sverige stoppades för att i stället användas i Tyskland. Även stoppad tillförsel av biobränsle till den europeiska marknaden från Belarus, Ryssland och Ukraina har bidragit. Dessutom har minskade returträvolymer på grund av en svag byggmarknad minskat bränsleutbudet.

  • Efterfrågeökningen kommer efter flera år av god skogskonjunktur samt stor tillgång på barkborreskadad energived, vilket gett stora volymer biprodukter att elda. Ökad användning av återvunnet trä och avfall har under många år minskat efterfrågan på grenar och toppar, grot, på många håll. Biobränsleproducenter har därför minskat eller avvecklat sin produktion och utbudet har minskat, vilket nu bidrar till en ansträngd situation. Om Europa vill fasa ut fossila bränslen så finns det dock stor potential att öka tillförseln av biobränslen, särskilt från avverkningsrester och grot, där bara en mindre del i dag tas tillvara. Det var ett av budskapen vid Svebios bränslemarknadskonferens den 6 september, säger Anna Törner, VD på Svebio.
  • Det sker också omfattande investeringar i utökad pelletsproduktion fram till 2025.
  • Den högre efterfrågan på biobränsle har lett till ett större intresse för att öka produktionen av biobränsle från gallringar, röjningar, avverkningsrester som grot, bark, stubbar med mera. Framför allt i norra Sverige finns en potential att öka produktionen av biobränsle till de nivåer som fanns för några år sedan. Det kommer att ta tid att bygga upp kapaciteten igen, men det kommer att ske mycket redan under denna vinter, det vittnar en ökning i antalet förfrågningar till maskinleverantörer om.
  • Ett ökat utbud av bränsle kommer sannolikt att leda till en mindre ansträngd situation på marknaden. Hur efterfrågan utvecklas på kortare sikt beror till stor del på vädret och behovet av värme under kommande uppvärmningssäsong.

Här kan du läsa mer om Svebios bränslemarknadsdag.

För ytterligare upplysningar kontakta Svebios VD Anna Törner, tel 070-298 69 36 anna.torner@svebio.se, eller Pelletsförbundet, Anders Haaker, tel 073-927 19 57 anders.haaker@bioenergitidningen.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer