Tillbaka

Viktigt! Svara på EU-konsultation om Förnybartdirektivet senast 9 februari

Tack för hjälpen! Nu önskar vi er medverkan i ytterligare en EU-konsultation – denna gång om Förnybartdirektivet.

Först ett stort tack till alla som lämnade bidrag till EU-konsultationen om Taxonomin om hållbara investeringar. Sverige var det medlemsland som bidrog med flest svar från företag och organisationer. Ett 40-tal av Svebios medlemmar deltog med egna svar.*

Vi har hört att vår aktivitet uppmärksammats i kommissionen och vi hoppas att det också påverkar slutresultat. Allra viktigast är det att påverka synen på bioenergi som enbart en ”övergångslösning”. Vi är ett långsiktigt hållbart alternativ som är en grundläggande del av ett framtida förnybart och klimatneutralt energisystem.

Nu är ytterligare en viktig konsultation på gång, där vi hoppas att många svenska aktörer kan medverka. Den 9 februari går tiden ut för en konsultation om EU:s Förnybartdirektiv. Till skillnad från EU-konsultationen om taxonomin, där man kunde lämna in ett eget svar på max 4 000 tecken, handlar det här om att fylla i en relativt omfattande frågelista, med många svarsalternativ. Dokumentet är på 38 sidor (bifogas).

Det ska fyllas i online på denna länk senast 9 februari.

Man måste inte svara på allt, utan kan välja ut de frågor man tycker är särskilt viktiga. Vi tycker att följande delar är allra viktigast:

  • Att EU inte nu river upp de beslut som tagits om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen, och framför allt inte inför ytterligare reglering av råvaruanvändningen, t ex med förbud mot att använda ”hela träd” eller stamved för energiändamål.
  • Att EU omprövar den restriktiva politiken kring biodrivmedel från åkergrödor och låter lantbruket bidra till energiomställningen i transportsektorn.
  • Att EU intar en mer restriktiv inställning till så kallade PPA, Power Purchase Agreements. PPA leder till överskott av förnybar el på vissa marknader medan fossil el kan bli kvar på andra marknader om inte marknaderna är sammankopplade. Det leder till alltför låga elpriser på vissa marknader med mycket förnybar energi och låg lönsamhet för alla producenter utan PPA.
  • Att EU intar en mer restriktiv inställning till ursprungsgarantier, eller ser till att det ger verklig klimatnytta.
  • Att bioenergins roll för basproduktion, balansering, flexibilitet och försörjningstrygghet lyfts fram.
  • Att EU tillämpar teknikneutralitet och förordar generella styrmedel som utsläppshandel och koldioxidskatt framför detaljreglering och subventionspolitik.

Vi återkommer om någon vecka med en mer detaljerad genomgång av konsultationen och råd om hur man kan svara i enskilda delar.

Vänliga hälsningar,
Gustav Melin
Tel. +46705 244400


*Av de 46 591 svar som kommit in till konsultationen 18 december var 44 797 likalydande svar från personer som gett sitt namn och tryckt på en knapp på en hemsida som heter ”Stop fake green”. I det svar som där formulerats av några samverkande miljöorganisationer står det som första punkt att ”kriterierna för bioenergi är alldeles för svaga och kommer att stimulera verksamheter som ger ökade utsläpp än från fossila bränslen, exempelvis genom att bränna träd och grödor”.

Vi använder oss av cookies.Läs mer