Tillbaka

Svebios remissyttrande över promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

  • Den föreslagna ändringen av miljöbilsdefinitionen bör inte genomföras. Istället bör miljöbilsdefinitionen ändras så att den inkluderar alla fordon med låg klimatpåverkan, inklusive alla fordon för biobränsle som ger låga utsläpp av växthusgaser.
  • Förslaget om ändrad miljöbilsdefinition hotar direkt användningen av biogasbilar, vilket strider mot Sveriges politik på biogasområdet.
  • I den svenska miljöbilspolitiken bör man värdera fordonens utifrån deras energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, vilket också är målet enligt artikel 1 i EU-direktivet. Värdering enbart utifrån utsläpp via avgasröret (tail pipe-reglering) ger en ofullständig och missvisande bild av fordonens miljö- och klimatpåverkan.
  • Sverige bör bara uppfylla direktivet krav på miniminivå och samtidigt verka för att EU omprövar sin politik beträffande ”tail pipe” inom alla regelverk, inklusive taxonomi, statsstödsregler och olika direktiv.
  • Sverige bör tolka bestämmelsen om att flytande biobränslen inte får blandas med konventionella fossila bränslen som att E85 är ett ”flytande biobränsle” och är tillåtet.
  •  Sverige bör inte stimulera användningen av fossil fordonsgas, även om detta är tillåtet ”alternativt bränsle” enligt direktivet.

Läs hela remissyttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer