Tillbaka

Svebios remissyttrande över promemorian Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

Sammanfattande synpunkter

  • Som vi framförde i vårt remissvar om bonus-malus-utredningen anser vi att minskad klimatpåverkan från transportsektorn i första hand bör åstadkommas genom att användningen av fossila drivmedel minskas, genom beskattning, alternativt genom ett kvotsystem som det nu föreslagna systemet med reduktionsplikt. Subventioner till fordonsköparna är en sämre metod och vi är därför kritiska till införandet av ett bonus-malussystem med höga subventioner till vissa fordonstyper.
  • Som framgick av utredningens konsekvensbeskrivning kommer bonus-malussystemet inte att leda till mer än en marginell minskning av utsläppen av klimatgaser från biltrafiken. Förslaget kan beskrivas som en begränsad justering av det befintliga fordonsskattesystemet.

Om ett bonus-malussystem införs måste det utformas med följande inriktning:

  • Systemet måste utgå från klimatnyttan och behandla olika typer av fordon på ett likvärdigt sätt. Elfordon får inte ensidigt gynnas på bekostnad av fordon som drivs med förnybara drivmedel.
  • Fordonens klimatpåverkan måste beräknas utifrån livscykelpåverkan (WTW eller beräkning enligt hållbarhetsbesked), inte utifrån utsläpp från avgasröret.
  • För fordon som kan drivas med förnybart bränsle bör man utgå från tankning med sådant bränsle (biogas, etanol).
  • Regelverket måste vara rimligt långsiktigt för att skapa klara villkor för marknadens aktörer.
  • Vi stödjer förslaget om att minska subventionen till elbilar från 65 000 till 45 000 kronor.
  • Om en särskild bonus på 7 500 kronor införs för bilar som kan drivas med biogas bör en likadan bonus ges till flexifuelbilar som kan drivas med E85.
  • Ett särskilt stöd bör införas för konvertering av bensinbilar till flexifueldrift för att möjliggöra användning av E85.
  • Man bör skyndsamt utreda hur laddhybrider de facto används för att utröna vilken klimatpåverkan dessa fordon har.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer