Tillbaka

Svebios remissyttrande över: Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys

Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Vi har inga synpunkter på förslagen till åtgärder för att minska ammoniakutsläppen i jordbrukssektorn, men vill påminna om de positiva effekter som kan uppkomma genom att en större andel av gödseln kan användas för produktion av biogas.
  • Frågan om att inkludera skogsindustrins anläggningar i NOx-avgiftsystemet behöver utredas vidare. Vi motsätter oss att förvandla NOx-avgifterna till en NOx-skatt.
  • Vi vänder oss starkt emot de formuleringar som finns i programmet om att en satsning på biodrivmedel kan vara negativt för luftkvaliteten i tätorter. Tvärtom visar expertis på området att man kan få mycket bra luftkvalitet i städer med biodrivmedel i moderna förbränningsmotorer. Programmets analys av möjligheterna att minska utsläppen av NOx från transportsektorn är bristfällig.

Läs hela remissyttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer