Tillbaka

Svebios remissyttrande över: Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om energideklaration för byggnader

Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

Sammanfattning

Svebio avstyrker Boverkets förslaget på flera punkter med nedanstående motivering:

  • Frågan om systemgräns för använd energi istället för inköpt energi har inte hanterats, trots beslut i bred politisk enighet i Miljömålsberedningen och Energikommissionen.
  • Energikraven i byggreglerna bör utgå ifrån fastighetens energibehov och därmed värderas genom husets klimatskal. Att utgå ifrån klimatskalet ger möjlighet till faktiska energieffektiviseringar i byggnaden.
  • Regelverket missgynnar fjärrvärme- och biobränsleanvändning för uppvärmning i förhållande till elbaserad uppvärmning via värmepumpar.
  • Regelverket förstärker därmed problemen med effekttillgång under kalla vinterdygn.
  • De föreslagna primärenergifaktorerna är i flera avseenden ologiska. Förnybara bränslen jämställs med fossila, och olika typer av avfall, restprodukter och restvärme behandlas helt olika. Det är dessutom svårt att avläsa hur primärfaktorerna härletts.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer