Tillbaka

Svebios remissvar rörande Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet..

.. samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra följande:

Rapportens förslag gäller tillämpning av ett stort antal artiklar i nya EU-direktiv som ska implementeras i Sverige. Det handlar i flera avseenden om regelverk som är avsedda att skapa en allt bättre fungerande gemensam elmarknad i Europa, vilket är mycket positivt.

Andra förslag innebär en detaljreglering som ofta känns främmande ur ett svenskt perspektiv, och som vi anser strider mot EU:s princip om subsidiaritet. Det mesta av det som nu ska regleras med EU-dekret skulle kunna hanteras av de enskilda medlemsländerna utan inblandning från EU-nivå.

Svebio arbetar för att energi- och klimatpolitiken ska styras med generella och teknikneutrala styrmedel, exempelvis en koldioxidbeskattning eller avgifter på andra utsläpp, som minskar den negativa klimat- och miljöpåverkan. Med starka generella styrmedel kan man undvika att införa detaljregleringar och subventioner som stör marknad och fri utveckling av ny teknik.

Vi har inte kompetens att bedöma alla de förslag till implementering som tas upp i den mycket omfattande rapporten, utan lämnar synpunkter på några områden.

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer